Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.81 88 81 Çerkes muhacirlerinden Hacı Arslan Bey'in matlubatı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.82 88 82 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin ile Serakizade Yusuf'un familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.115 88 115 Birçok Çerkes'in Memalik-i Şahane'ye hicret etmek daiyesinde oldukları şuyuu vuku bulduğu.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.88.8759 88 8759 Hacı Hasan Ağa'nın zevcesi ve oğlunun Çerkes Yusuf tarafından ağır suretle yaralanmaları ve failinin aranılmasına dair Demirhisar Kaymakamlığı'nın telgrafı.
SADARET A.}MKT.88.13 88 13 Çerkez Hüseyin Aga'nın gulamı bahriye musikası neferlerinden Ali'yi Devlet'e sattığına dair Rumeli kazaskerince hazırlanan ilamını takdimi hususunda kapdan paşaya yazılan tezkire.
CEVDET C..AS. 881.37839 881 378739 Karadeniz sahilinde bulunan Gelincik limanı, Abaza kavimlerinin etrafında toplandıkları lüzumlu bir mah olup kalesi harap olmakla, yeniden iki kale inşası ve müstahfızlar tayin edilmesi. (Soğucuk canibi Seraskeri Battal Hüseyin Pasa'ya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.883.66193 883 66193 Sura-yı Devlet azasından Sami Bey'in General Enterprise adlı İngiliz şirketinden istikraz eylemiş olduğu paranın temini için Pasabahçe'de kain petrol gazı depolarının uhdesinde bulunan imtiyazını mezkur şirkete terhin eylemiş olduğu. (Zabtiye)
DAHİLİYE DH.KMT.886.30 886 30 Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari'den Ferik Sadık El-Müeyyed Paşa'nın Çeçenistan'a gidiş-dönüşü için Dahiliye Tahsisatı'ndan harcırah verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.889.66633 889 66633 Geyve'nin Fındıksuyu karyesindeki tarlalar hakkında Çerkes muhacirlerinden Hasan ve İsmail tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Anadolu)
HARİCİYE NEZARETİ 89 20 ORJİNAL KAYIT NO : 14 Düzce Adapazarı Abaza isyanında Soğuksulu Cemal tarafından Selanik'e götürülen Adapazarı Dere-i Zir köyünden İbrahim oğlu Ali'nin, eşkiya Cemal'in elinden kurtarılması ve Türkiye'ye dönüşü için teşekkür talebi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 89 6 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Dağıstan muhacirlerinin familyalarının hicretleri istidası.
HARİCİYE NEZARETİ 89 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Dağıstan muhacirlerinin pasaportsuz Rusya'ya gelmekte oldukları.
CEVDET 89 0 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.89.30 89 30 İstanbul'da bulunan Çerkez ümerasının memleketlerine dönerken gereken yardımın yapılması ve yol masraflarının karşılanması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.89.6640 89 6640 Bağdat Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Kamil Bey ile Bitlis Vilayeti Alaybeyi Edhem Bey'in icra-yı becayişleri. (Harbiye; 188)
CEVDET C..ML..89.4046 89 4046 Çerkes ve Abaza beylerinden Nogay ve Ali beylere tayinat baha olarak verilen yevmi onar kurusun İstanbul'dan avdetlerine binaen kaydı terkin olunması.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.89.62 89 62 Tokat Hapishanesi'nde istihdam edilen Çerkesoğlu İsmail bin Abdullah'ın yerine Arabgirli oğlu Ahmed'in tayin olunduğu.
DAHİLİYE DH.SFR.89.176 89 176 Manisa'nın Kasaba kazasına bağlı Ahmedli nahiyesinin Bandırmalı Çerkes Şevket Çetesi tarafından basılma hadisesinin mahiyet ve derecesinin bildirilmesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
İRADE İ.HB.89.27 89 27 İzmid Jandarma Taburu'ndan açıkda kalan Süvari Mülazım-ı Sanisi Çerkes Mustafa Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (1329Ca107)
YILDIZ Y.MTV.89.142 89 142 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademe-i şahaneden Çerkes İsmail Bey'le Kolağası Ömer Efendi'nin mahkumiyetlerine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI