Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6642 97 6642 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Perluganda Naibi es-Seyyid Osman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6644 97 6644 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Beysehir Naibi es-Seyyid brahim'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6645 97 6645 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Seydisehir Kadısı Halil'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6646 97 6646 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Kırsehir Naibi Hüseyin'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6647 97 6647 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Larande Naibi el-Hac Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6648 97 6648 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair İshaklı Naibi Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6649 97 6649 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aksehir Naibi es-Seyyid Abdurrahman'ın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11409 97 11409 Adana Mirmiranı Çerkes Ahmed Pasa'nın miriden istikrazını havi senedi. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.97.11440 97 11440 Kaymakam Yusuf Pasa adamlarından İbrahim Aga marifetiyle Girid'de vefat eden Çerkes İsmail Aga muhallefatından alınan mebaligi havi tezkire. a.g.tt
CEVDET C..ADL.97.5880 97 5880 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın maktul Ahmed Pasa zimmetindeki matlubatının maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı. g.tt
CEVDET C..HR..97.4835 97 4835 Anapa ve Soğucuk kaleleri ve Gelincik Limanı Muhafızı Seyyid Ahmed Pasa Elburz eteklerine ve Kuban suyu boyuna kadar mahallerin cümlesi üzerine serasker tayin kılındığına ve müşarünileyhin reyi dairesinde hareket etmeleri lüzumuna dair Abaza, Çerkes ve Nogay kabileleri ileri gelenlerine ve ulemasına hitaben yazılan hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.SFR.97.26 97 26 Elazığ'da askeri erkanın evlerinin soyulduğu, Çete Reisi Çerkes Mehmet Bey ve aveneleri ile mağsubatın ele geçirilemediği ve Polis Müdürü Hulusi Efendi'nin vazifesini ihmal ettiği haberlerinin tahkikine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Mamuretülaziz Vilayeti'ne çekilen telgraf.
EVKAF EV.BRT.97.13 97 13 Tevcih, hitabet, berat, imamet, İbrahim ibn Mahmud, Mehmed ibn Mustafa, Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı (İstanbul), Cami-i Şerif (Kocadere Karyesi)
EVKAF EV.BRT.97.14 97 14 Tevcih, hitabet, berat, imamet, Mehmed ibn Mustafa, İbrahim ibn Mahmud, Cami-i Serif (Kocadere Karyesi), Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı (İstanbul)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
SADARET A.}MKT.97.58 97 58 Çerkez Mehmed'in kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahir'in elinden alınarak Dersaadet'e gönderilmesine dair Trabzon valisine yazılan sukka.
CEVDET C..AS..97.4431 97 4431 Vezir Osman Paşa'ya harçlık, bir adet tozluklu kubbe çadırı, beş adet sekban çerkesi, kubbe ve mehsa çadırı ve on adet öküz arabası verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 975 41459 Açıkbaş Meliki Saloman Han'a melikliği ibka olunarak beratı verilmiş ise de Rusya ile sulh edilmek, yeni muahedede Gürcistan hakkında bir kayıt olmadığı cihetle şimdi yeniden bir niza çanlmamak için Rusya'nın Şark'taki araziyi tahliye edilinceye kadar işin meskut tutulması ve Saloman Han'a harçlık ve tahrirat gönderilerek oyalanmasının muvafık olacağı.
HATT-I HÜMEYUN 975 41466 Çıldır Valisi Şerif paşa'dan gelen evrakın leffen takdim edildiği ve Açıkbaş hanının celp ve telifi faydadan hali olmadığından muvafık cevabın tahriri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI