Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.956.71675 956 71675 Sigara kağıtlarıyla petrol gazından vergi alınmasıyla ilgili layihaların irsaliyle, yerli ve yabancı sigara ve oyun kağıtlarıyla kibritin inhisarı suretiyle füruhtu imtiyazının uhdelerine ihalesi hakkında Sura-yı Devlet azasından Yusuf Hacı Efendi ile diğerlerinin layihalarının tetkiki. (Divan-i Muhasebat; 53136)
HATT-I HÜMAYUN HAT.956.40990 956 40990 Rusya'nın Fas cıvarındaki ormanı kaldırarak oraya kale, çarsı ve pazar yapmak niyetinde oluduğuna, Keles Beyzade Arslan Bey'in Soğuksu'da Ruslarla muharebesinde iki tarafın da külli telefata düçar olarak Arslan Bey'in Çerkes tarafına kaçtığına, bu defa Çerkes askerleri ile birlikte Ruslar üzerine hareket edeceğine ve top talebine dair Fas Muhafızı Mehmed Bey'in üç mektubunu gönderdiğinden bahis ile Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den gelen kaime. Reisilküttabın Kiyef'ten İngiltere ve Nemçe sefirleri nezdinde şikayet eylediğini ve Rusların ahden tahliyesi lazım gelen yerleri tahliye etmediklerine dair.
HATT-I HÜMEYUN 957 41055 Türkiye Rusya arasında Edirne Musalahasına tekaddüm eden harp harekatına dair havadisi havi Hocabey'de mukim Avusturya konsolosu tarafından gönderilen tahriratın hülasası. (Melfufları zuhur etmedi) a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.958.5 958 5 İskanı tamamlanıp tezkire-i Osmaniyeleri verilen muhacirlerden başka bir yere gitmek isteyenler hakkında, eski yerleşik ahaliye uygulanan prosedürün tatbiki.
MECLİS-İ VALA MVL.958.34 958 34 Çerakiseden Hacı İshak Efendi'nin Sofya sancağında Yaylova Sivari civarında bulunan boş araziye dut fidanları dikme istidası. (15. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 959 41173 Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kağıda sadır olan irade-i seniyye ile Rusların Çerkeslere mağlup olduğu hakkında mektubu vesair evrakın sadrazamın ve hariciye nazırının manzum olmak üzere gönderildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.959.41173 959 41173 Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kağıda sadır olan irade-i seniyye ile Rusların Çerkeslere mağlup olduğu hakkında mektubu vesair evrakın sadrazamın ve hariciye nazırının manzuru olmak üzere gönderildiği. a.g.y.tt
DAHİLİYE 96 46 İzmid'in Kitabcılar karyesinde sakin Çerkeş muhacirlerin, önceden miri ormandan açtıkları araziye, İzmid meclis-i idare azasından ve ileri gelenlerinden Cemal Bey'ce yapılan haksız müdahalenin meni hususunda Şura-yı Devlet kararına göre muamele edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.96.4 96 4 Sefer Pasa'nın gönderdiği kırk nefer Çerkes'e dönüş harcırahı verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV..96.11270 96 11270 Sersazende Abaza Mustafa'nın sipahilik talebini havi arzı. a.g.tt
CEVDET C..DH..96.4766 96 4766 Koban nehrinin beri tarafında bulunan ve Devlet-i Aliyye'ye tabi olan mahallerde sakin Abaza ve Çerkes kabileleri hakkında Devlet-i Aliyye'nin hüsn-i nazar ve himayesini anlatmak ve merbutiyet ve itimatlarını takviye etmek üzere silahşorlardan Süleyman Ağa'nın mezkur kabileler arasına gönderilmesine dair Halep Valisi ve Soğucak Başbuğu Mustafa Pasa'ya hüküm. g.tt
CEVDET C..EV..96.4794 96 4794 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul Atmeydanı'nda türbesi vakfından Kocaderesi'nde camiin imamet ve hitabet cihetlerinin tevcihi.
CEVDET C..HR..96.4792 96 4792 Maiyetindeki askerler için bu defada elli sekban Çerkes ile çadırın mehterhaneden irsal olunduğuna dair Eflak Voyvodası Mavroyani Nikola'ya hitaben yazılan emirname. a.g.tt
CEVDET C..ML..96.4316 96 4316 Tütün gümrüğü emini sabık Osman Ağa'nın borcuna mukabil satılıp Hububat Nazırı Salih Efendi tarafından satın alınan üçü nemçeli ve biri çerkes dört cariye bedelinden mütebaki akçenin tahsili.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.96.42 96 42 Divan-ı Harb-i Örfi'ce müebbeden kalebendliğe mahkum edilen ve Sinop'a sevk edilen Muşlu Said, Serdar Sıtkı, Çerkes Hasan ve mülazımlıkdan tard edilmiş Lütfi'nin Bodrum Kalesi'ne sevk olundukları, buranın Kalebendilk mevkiine uygun olmadığı, Kalebendlik mevkii olarak Sinop, Akka ve Diyarbekir Kalesi'nin münasip olduğu, mezkur eshasın bu mevkilerden birine sevkleri gerektiği.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.96.2 96 2 Düzce'de bir kadını katleden Duvak karyeli Abaza Hasan ve arkadaşlarının yakalanması için takibatın hızlandırılması ve Tesrinievvel ile Tesrinisani aylarına ait cinayet cedvellerinin gönderilmesi.
İRADE İ.MMS.96.4060 96 4060 Asakir-i Sahane kolağalarından Çerkes Mahmud Bey'in Mekke-i Mükerreme harem-i şerifi dahilinde Müdür Nazif Bey'e tokat vurmasından dolayı gereken cezanın Meclis-i Vükelaca kararlaştırılarak arz edilmesi.
İRADE İ.MMS.96.4090 96 4090 Mekke'de tokatlama hadisesine karışan Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in bir daha İstanbul'a dönmemek üzere Trablusgarb'a gönderilmesi.
YILDIZ Y.EE.96.14 96 14 Muş'ta ecnebi tahkik memurlarının Arak Manastırı'nı ziyaretleri, Aziziye kazasında meskun Çerkes Mehmed ve arkadaslarının Ermenilerce dövülmesi ve paralarının gasbı, Suveydiye kazasında bir Ermeni eşkiya çetesi görüldügüne iliskin mahallinden gelen telgraflar, bazı köylerin yakılmasına dair şahitlerin dinlenmesi ve Ermenilerin tecavüz ve fesatlarının önlenmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektigi hakkında Maarif, Dahiliye, Hariciye, Adliye nazırlarıyla Sadaretten olusan izleme ve degerlendirme komisyonunun arzedilen mazbataları.
HATT-I HÜMEYUN 960 0 Çerkeş memleketlerinin ahvalini tetkik için gidip on beş ay oralarda oturduktan sonra avdet eden Lonkurd nam İngilize orada olan refikinden gelen mektup ile kendisinin takriri olup bir fırtınada Çerkeş sahillerinde büyük küçük otuz beş kadar Rus gemisinin kazazede olduğu ve eşyasını Çerkesler yağma edip gemileri yaktıkları, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI