Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 33 26 ORJİNAL KAYIT NO : D438 Kürt lideri Bedirhan Paşa'nm oğlu Abdürrezzak'ın Rus Sefareti tarafından Kafkasya'ya gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 29 89 ORJİNAL KAYIT NO : D436 Rusya Hükümeti'nin Kafkasya'da yabancı muhacirlerin iskanını yasaklaması.
HARİCİYE NEZARETİ 124 37 ORJİNAL KAYIT NO : D1496 Bazı Arnavutların Selanik'de Çerkeslere saldırmaları ve Hristiyanlarm her türlü fenalığı Müslümanlara isnad faliyetine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 80 5 ORJİNAL KAYIT NO : D 807 Açıkbaş Han'ın Çıldır valisi vasıtasiyle padişaha bağlılığını arzetmesi ve bir menşur isteği.
HARİCİYE NEZARETİ 82 34 ORJİNAL KAYIT NO : D 753 Erzurum'un bazı mahallerinde Çerkes eşkiyasınm katil ve gasb hareketleri. Bir Ermeni'nin Müslüman bir kızı kaçırması, ve bunlara binaen ahalinin hoşnutsuzluğunu bildiren Binbaşı Terveter'in tahriratı ve meselenin halli için gerekenin yapılması.
HARİCİYE NEZARETİ 82 11 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 1 Gelibolu sancağı Keşan ve Aynaz kazalarındaki muhacir Çerkeslerin saldırısına uğrayan Hıristiyan ahalinin, durumu Gelibolu'daki İngiltere konsolosuna şikayetleri üzerine yapılan tahkikat.
HARİCİYE NEZARETİ 81 37 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 1 Sivas'taki Afşar aşiretiyle muhacirler arasında olan kavganın önlenmesiyle bölgenin emniyetinin temini ve Sivas eyaletindeki idari ve mülki ıslahat.
HARİCİYE NEZARETİ 81 25 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Çerkeslerin, Kırım Harbi sonucu yapılan antlaşmayla (Paris Antlaşması) topraklarmm Rusya'ya bırakılmasını kabul etmediklerini ilgili devletlere bildirip destek istemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 80 6 ORJİNAL KAYIT NO : D 808 Açıkbaş sancak beyleri tarafından Kutayis şehrinden Osmanlı devletine Gürcü lisanı üzere takdim olunan arz.
HARİCİYE NEZARETİ 28 22 ORJİNAL KAYIT NO : TS 96 Cenevre gazetesinde Cebel-i Lübnan'da Dürziler ile Çerkesler arasında kanlı çatışmalar olduğu ve Girit Hristiyanlarmm Hristiyan vali istediğine dair asılsız haber.
HARİCİYE NEZARETİ 27 1 ORJİNAL KAYIT NO : D 435 Rusya'nın ihracatını geliştirmek için sıcak denizlere açılan yeni limanlar elde etmek zorunda olduğu ve Şark meselesinin sona ermesinin Rusya'nın deniz ticareti için muhtaç olduğu serbest deniz güzergahına sahip olmasına bağlı olduğuna dair Alman Deniz Yüzbaşısı M. Stenzel tarafından "İstanbul'a En Kısa Yol" adıyla yazılan 78 sahifelik Almanca broşür ile Fransızca ve Osmanlıca tercümesi.
HARİCİYE NEZARETİ 29 1 ORJİNAL KAYIT NO :
HARİCİYE NEZARETİ 29 2
HARİCİYE NEZARETİ 29 3
HARİCİYE NEZARETİ 29 4
HARİCİYE NEZARETİ 29 5
HARİCİYE NEZARETİ 29 6
HARİCİYE NEZARETİ 29 7
HARİCİYE NEZARETİ 29 8
HARİCİYE NEZARETİ 29 9
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI