Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 286 34 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Abaza kabilesi vekillerinin Rusya'daki yakınlarının Devlet-i Aliyeye hicret etmeleri için teşebbüsleri.
HARİCİYE NEZARETİ 284 75 ORJİNAL KAYIT NO : 73 Devlet-i Aliyye tebasmdan bazı kimselerin Çerkezlere olan muavenetlerinin men olunmasına dair Rusya elçisinin Hançerli Bey'e verdiği talimat.
HARİCİYE NEZARETİ 283 36 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Çerkez ticareti hakkında yapılan itiraz.
HARİCİYE NEZARETİ 329 101 ORJİNAL KAYIT NO : Kafkasya orduları ile Aleksandropol kalesine dair yazı.
HARİCİYE NEZARETİ 328 6 ORJİNAL KAYIT NO : Mısırlı Mehmed Resif Bey'e dair Sohumkale'de şehbender vekili tarafından Tiflis baş şehbenderine gönderilen mektup.
HARİCİYE NEZARETİ 327 73 ORJİNAL KAYIT NO : Kafkasya muhacirinine ita olunmuş olan pasaportlar hakkında tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 327 68 ORJİNAL KAYIT NO : Kabartay muhacirlerinden yüz doksan nüfusun Memalik-i Şahane'ye hicret etmeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 327 66 ORJİNAL KAYIT NO : Hacı Recep-zade Hacı Mustafa Efendi'nin Sohumkalede mukim Koç Halil nam kimse zimmetinde olan matlubuna dair.
HARİCİYE NEZARETİ 327 47 ORJİNAL KAYIT NO : Muhacirinden Arslan Gazi Efendi'nin istidasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 325 63 ORJİNAL KAYIT NO : Rusya memalikinden Abaza'ya tabi Kudavda nam mahaldeki Devlet-i Aliyye tebasmdan bazı eşhasın mutasarrıf oldukları dükkanların hükümet-i mahalliye tarafından zabt ve müsadere olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 325 61 ORJİNAL KAYIT NO : italya ahalisinden bir takım Çerkezlerin Memalik-i Mahrusa-i Şahaneye hicret eylemek arzusunda bulundukları.
HARİCİYE NEZARETİ 325 35 ORJİNAL KAYIT NO : Hacı Recep-zade Hacı Mustafa Efendi'nin ailesinin Sohumkalası'ndan azimet eylediği.
HARİCİYE NEZARETİ 324 29 ORJİNAL KAYIT NO : Bir takım muhacirin-i Çerakisenin Kafkas'a avdet etmekte olduklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 292 37 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Anadolu ahalisinin Kafkasya'ya hicretleri men olunduğuna ve Rusya'dan iade olunan muhacirlerin Memalik-i Şahane'ye tekraren kabulde zorluk gösterilmemesi için gerekli yerlere evamir-i lazime ita olunduğuna dair.
HARİCİYE NEZARETİ 292 33 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Yafa'ya çıkarılan Çerkez muhacirlerinin başka bir mahalde iskan ettirilmesi talebine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 292 2 ORJİNAL KAYIT NO : 414 İzmit'te muvakkaten ikamet eden Sohum muhacirlerinin memleketlerine iadesine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 291 52 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Kafkasya'ya hicret etmekte bulunan Anadolu Hristiyanlarının hicretlerinin men'ine dair Koçari İdare-i Mülkiyesi tarafından Dersaadet sefaretine telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 290 70 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkezistan ahalisinden Abdullah oğlu Abbas ile Karaoğlu Abdurrahman'ın hicretlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 290 65 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Memalik-i mahrusa-i şahaneye hicret edecek Çerkezlere dair.
HARİCİYE NEZARETİ 290 56 ORJİNAL AKYIT NO : 413 Muhacirin-i Çerakiseden iki kişinin Rusya'da bulunan taallukatmm Memalik-i Şahane'ye hicretine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI