Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1674.125511 1674 125511 Hariciye Nezareti'nde istihdamları gereken İsmail Hakki ve Çerkes Şeyhi hafidi Muhiddin beylere verilecek maaŞlar. (Hariciye; 125050)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1683.126209 1683 126209 Kahramanmaraş Fransa Konsolos Kavası Çerkes Ahmed'in Kahramanmaraş'ta Makalum namındaki çobanın hanesinde müsellahan irtikap olunan nal şirketinde zi-medhal olduğu. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1685.126333 1685 126333 Çerkes Kaymakamlığı'na Bor Kaymakamlığından müstafi Ali Kemal Efendi'nin tayini ve Boyabat Kaymakamlığı'na Koyulhisar Kaymakamı Sırrı Bey'in tahvil-i memuriyeti. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1691.126806 1691 126806 Çerkes kazasının 1309 senesi asar mültezim kefillerinden Mustafa ile İbrahim'in zimmetlerine dair. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1692.126830 1692 126830 Çerkes kazası asar mültezimler inden Küçükoğlu Mustafa'nın deynine mukabil tarlasının Ziraat Bankası namına tefvizi. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1692.126899 1692 126899 İskeçeli Çerkes Süleyman Fehmi'nin miras meselesi ve İskeçe Belediye Kasap hanesindeki hizmeti hakkında. (Edirne)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.170.12727 170 12727 Zevci Çerkes İbrahim Pasa uhdesinden münhal olup kendi uhdesine tefvizi mukteza-yi irade-i seniyeden olan nisf hanenin meblag-i mezbur tesviye olunduğundan dolayı ma'lume-i tefviziyesinin icra olunduğunu havi İbrahim Pasa zevcesi tarafından verilen arzuhal. (Maliye; 8273)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.170.12739 170 12739 Kozan Sancağı Haçin kazasının Mağara nahiyesinde mutavaatın yetmiş iki hane Çerkes muhacirlerinin ihtiyaçlarına nazaran yemeklik ve tohumluk olarak bu senede malumü'l-mikdar mahlut zehairin ta'vizen itasi. (Dahiliye, Maliye) Ermeni isleri ile bilgi vermek üzere Dersaadet'e gelmesi için, Ruscuk'ta bulunan Feriç Kayıs'e evvelce verilen harcırahtan başka iki yüz frank daha itasi. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1706.127895 1706 127895 Doğanhisar Nahiyesi Müdürü Çerkes İsmail Bey'e maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1725.129359 1725 129359 Karesi Tabur Ağalığı'na Şehremaneti Mülhakatı Zabtiye Alayı ikinci Çatalca Taburu Çerkes Ahmed Bey'in tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1745.130837 1745 130837 Hayrabolu kazasına tabi Çerkes müslim, Karapürçek, Çıkrıkçı karyeleri muhtacin-i ahalisinden yüz elli dört hane halkına akçe ikrazına dair. (Dahiliye, Ticaret ve Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1746.130893 1746 130893 Aziziye Kazası Ulemasından ve Çerkes muhacirlerinden Mehmed Hüseyin-zade Mecid Efendi'ye maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1759.131907 1759 131907 Suriye Vilayeti Jandarma Alayı'nın Dördüncü Havran Taburu'nun Dördüncü Süvari Bölüğü Yüzbaşı Çerkes Necib Efendi'nin iki ay süreyle Dersaadet'e gitmesine ruhsat itasi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1766.132425 1766 132425 Taiz Sancağı Kordon Naziri merhum Çerkes Ali Bey'in zevcesi Afet Hanim'in maaş tahsisi talebi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1830.137193 1830 137193 Kırk sene mükaddem iskan edildikleri sırada ahali-yi kadime tarafından bi'r-riza terk olunan araziden hükümet-i mahalliyece mer'a olmak üzere kendilerine tahsis olunup ahiren tekaluben işgal ve bu kere müsadere edilen kısmını Çerkes muhacirlerden bazıları tarafından bedel-i misil ile tefvize talip oldukları. (Defter-i Hakani)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1858.139318 1858 139318 Kendisiyle hemşiresinin esir olduklarına dair Tokat ahalisinden Zürriyet ve Abdi'ye namlarındaki kadınlar tarafından vuku bulan iddia üzerine Zabtiye Nezaretince başka bir yere gönderilmek istenildiklerinden bahisle istida-yi madeleti havi Çerkes Salih'in arzuhali. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1861.139513 1861 139513 Emine Sultan'in dayesi Çerkes Habibe Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1868.140041 1868 140041 Sivas'ın Aziziye kazasının Akviran köyü ahalisinden Çerkes Batır Bey'in köyün merası ile bazı mülkleri tasarrufuna geçirmek üzere Dersaadet'e gittiğine dair Mustafa ve Hacı Ahmed imzasıyla gönderilen arzuhal. (Zabtiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1869.140162 1869 140162 Batum'un güneybatısında inşa olunmakta olan istihkam ve cephaneliğin tamamlanmak üzere olduğu ve Kehaber namındaki elli hanelik Çerkes karyesinin ahalisinin başka bir yerde iskan olunmak üzere tahliye edildiği. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1880.140941 1880 140941 Aydın vilayeti dahilindeki zımpara madeninin Yaveran-i Hazret-i Şehriyarı Süvari Feriki Çerkes Mehmed Pasa uhdesine ihdası. (Dahiliye, Muhacirin Komisyonu; 140941)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI