Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.87.62 87 62 Bazı Çerkes mahacirlerinin memleketlerinde bulunan familyalarının madde-i muhacereti hakkında tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.87.100 87 100 Çerkes muhacirleri'nin Kafkas hududundan mürurları.
İRADE İ.AS.87.13 87 13 Suriye Jandarma Alayı İkinci Süvari Taburu Kumandanı Çerkes Necib Efendi'nin emekli edilmesi. (1327C073)
SADARET A.}MKT.MHM.87.83 87 83 Çerkezistan'a giden ümera vesairenin misafir olduğu Hasimizade Ahmed Bey'e otuzbin kurusun gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.MVL.87.40 87 40 Çerkez havalisi Karaçay ahalisinden Hacı Mehmed Efendi'nin maaşının Sayda Eyaleti emvalinden verilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.868.70 868 70 Muhacirin-i Çerakise'den Sultan Efendi ile rüfekalarının yevmiyeleri. (9. Mühimme)
İRADE İ.DH.867.69365 867 69365 Muhacirin Müfettişliğine tayin olunan Miralay Süleyman Bey'in Mihaliç kazasına bin hane Çerkes Muhacirleri yerleştirmesine dair.
DAHİLİYE DH.MKT.866.57 866 57 Dürzi, Bedevi Arap ve Çerkeş muhacirlerinin medenileştirilmeleri ve kendilerine İslam şuurunun verilmesi için Havran'daki İbtidai mekteblerinin çoğaltılması ve liva merkezinde bir Rüştiye mektebinin açılması.
DAHİLİYE DH.MKT.865.45 865 45 Birtakım kaçakçıları yanlarına alarak İzmid sımrlarmdaki Gürcü köylerinden tütün almak üzere gelecekleri istihbaratına binaen jandarma ile takiplerine çıkılan Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Başköy'deki bazı Çerkes reisleriyle, firari Abaza Kemiş'in yakalanmaları hususunda azami dikkat ve gayretin gösterilmesi.
CEVDET C..AS..864.37030 864 37030 Muharebede bir çok yararlılıkları görüldüğü gibi istiladan sonra da Ruslara serfuruğ etmeyerek firar eden ağnad kazakları, Varna, Balçık, Sünne Boğazı ve Babadağı köyü sahillerinde balık tutmak sureti ile düşmanın ahvalinden haber almaya çalışacaklarından, 1188 tarihli hüküm mucibince bunlara mümanaat edilmeyerek, bilakis muzaharatda bulunulması. (Bosna Valisi ve Sağkol Seraskeri Dağıstanlı Ali Pasa ile Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya)
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
İRADE İ.DH.861.68937 861 68937 Çerkes Muhacirlerinden Hacı İsamil Bey'in altmış beş hanelik kabilesi ile yerleştiği Manyas Adası'ndan başka bir yere nakl etmek isteyen İskan ve Muhacirin Memuru Ahmed Hamdi Paşa'nın azli talebi ve başka birinin tayin isteğine dair.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.861.45 861 45 Kayseriyeli Ahmed, esbak Serasker Hacı Raşid ve daha önceki Serasker Rıza, Çerkes Abdi ve Derviş Paşa merhumların ailelerine maaş tahsisi. (Tekaüd 1)
HARİCİYE NEZARETİ 86 72 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacirinden Hamzazade Şeyh Veli Bey ile Murtaza Ali Bey'in familyalarından bazılarmm Memalik-i Mahrusa'ya hicret eylemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 86 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Merhum sefir paşanın zevcesi Felek Hanım'm Çerkesiztan'da bulunan akrabasının Memalik-i Şahane'ye hicreti.
HARİCİYE NEZARETİ 86 87 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
SADARET A.}MKT.DV.86.22 86 22 Çerkes Hatice Hanım'ı bırakıp geden kocası Arhova'lı Osman Yazıcı'nın buldurulması.
CEVDET C..EV..86.4285 86 4285 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul'da At Meydanı yanında kain türbesi vakfı tevliyet cihetinin ref ve tevcihi.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..86.56 86 56 Kastamonu vilayeti dahilinde Çerkes kazasına tabi ... nahiyesinin adının Mecidiye'ye çevrildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO..86.46 86 46 Muhacirin-i Çerakise'den Koren Tuti isimli hatunun zevci hakkında vuku bulan istidasına dair Petersburg Sefareti'nin tahriratı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI