Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1906.142916 1906 142916 Sinop'a nefiy ve tağrib edilen Hacı Mustafaoğlu odacı Mehmed ve Aziziye kazalı Mustafaoğlu Çerkes Abdullah ve sair eshasın affedilmeleri talepleri. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1943.145661 1943 145661 Fatih'te Tetimme-i Hamse Medresesi'nde ikmal-i tahsil ile icazetname alan Batumlu Hacı Hasan Efendi'nin Düzce Kazası'nın Nuhviran Nahiyesi'ndeki Çerkes muhacirlerine muallim olarak atandığı ve harcırahının tesviyesi. (Maarif, Mesihatpenahi)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1950.146242 1950 146242 Çerkes kölelerden oldukları ve biri katille müttehem oldukları cihetle İngiliz Mersin konsolosuna müracaat ve biri tevkif olunan iki çerkes hakkında Dahiliye tezkiresi. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1952.146347 1952 146347 Almanya tebeasından Makomir tarafından Sivas Vilayeti'nde Foti Köyü'nde Çerkes muhacirlerinden istira olunan arazinin, muhacirin-i merkumeden ne suretle ve hangi tarihde teferru edildiğinin tahkik ve isarı. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1985.148833 1985 148833 Rumeli Ordu-yı Hümayun Müsiri Çerkes İsmail Paşa'nın kerimesi ve validesi İkbal Hanım'dan münhal maaşın Sadr-i esbak Âli Paşazade ile Refik Bey'in kerimeleri Müslime ve Fatine hanımlara tahsisi muamelesinin ifası. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.200.14997 200 14997 Tarsus'un Tokanı nam mahallinde iskan edilmiş olan Çerkes muhacirlerine yemeklik zahire itasının münasip olamayacağı. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2017.151217 2017 151217 Şark demir yolunun Çerkesköy ile Sinekli İstasyon'u arasında ortaya çıkan dinamit hakkında tahkikat yapılması. (Edirne; 151188)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2039 .152861 2039 152861 Seyyar jandarmada yapılan bazı tayin ve nakiller ile Bitlis'te bir seyyar jandarma taburu teşkil edilerek binbaşılığına Çerkes Rıza Bey'in tayinine dair. (Van, Bitlis)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2052.153889 2052 153889 Menbiç Meclis-i İdare azasından Çerkes Hacı Süleyman Ağa'nın kötü hareketinden dolayı hakkında muamele-i kanuniyenin ifası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2057.154204 2057 154204 Kula asar mültezimlerinden Hulusi Efendi'nin zimmeti. (Ticaret) / Balıkesir asar mültezimlerinden Çerkes Yusuf'un zimmeti. (Ticaret) / Biga asar mültezimlerinden Tuzizade Hacı Mehmed'in zimmeti. (Ticaret) / Gönen asar mültezimlerinden Mollazade Tevfik Efendi'nin zimmeti. (Ticaret) / Niğde asar mültezimlerinden Ali Ağaoğlu Süleyman ve serikinin zimmeti. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2068.155038 2068 155038 Eskişehir kazasının Ağapınarı karyesinden Çerkes Elmasıt'ın bir batında tevellüt eden üç erkek evladına muhtacın tertibinden maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.207.15456 207 15456 Suriye dahilinde Humus kazasında kain olup bi'l-mübayaa emlak-i seniyyeye ilave edilmiş olan Ayn-i Hüseyin mezraasından kaza-i mezkura tabi, Dirkor karyesinde sakin Çerkes muhacirleri tarafından bi't-tecavüz ziraat edilmekte olan arazinin bedeli hakkında. (Dahiliye, Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2103.157712 2103 157712 Canik Tabur Ağası Çerkes Ahmed Bey'in alaybeyliğine terfi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2115.158600 2115 158600 Kudüs'e gelen Matran Çerkes Efendi'nin kendisini tazyik etmekte olduğundan bahisle Kudüs Süryani-i Kadim matranı imzasıyla çekilen telgraf. (Adliye; 158131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2117.158750 2117 158750 Kuneytara kazasının Mansure karyesinde sakin Çerkes muhacirlerinin tarlalarına yapılan müdahalenin men'i. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.212.15863 212 15863 El-yevm Kemer Kaymakamlığı'nda bulunan Çerkes Hasan Bey'in bundan mukaddem oğlunu katletmesinden dolayı otuz iki bin kuruş diyet itasına mahkum olduğu halde üç bin kurusunu tediye ederek mütebakisini vermemekte olduğundan bahisle tahsilini müsted'i Kafkasya muhacirin-i Çerakisesinden Hacı Hasan mührüyle verilen arzuhal. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2121.159026 2121 159026 Aziziye kazasının Gümüşgün karyesinde meskun Çerkes muhacirleri ulemasından Hacı Süleyman Efendi'den kalan maaşın ulemadan Bekir Efendi'ye tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2145.160841 2145 160841 Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito Nagzi'yi darp etmiş olan Tophane çavuşlarından İzmitli Çerkes Mecid'in, cihet-i Adliye'ye teslimiyle hakkında muamele-i kanuniye ifası. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2145.160842 2145 160842 Tophane çavuşlarından Çerkes Mecid Çavuş'un Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito'yu darp etmiş olmasından dolayı merkumun hemen cihet-i adliyeye teslimi Tophane-i Amire'ye yazılmış olmakla muhakemesinin icrasıyla muamele-i kanuniyenin ifası. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2145.160843 2145 160843 Tophane çavuşlarından İzmitli Çerkes Mecid'in Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito'yu darp etmiş olmasından dolayı hakkında mücazat-i lazıme-i kanuniyenin sürat-i icrası. (Tophane)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI