Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3214.241007 3214 241007 Suriye ve Beyrut vilayetleriyle Kudüs sancağı dahilinde sahr madeni imtiyazları ve İzmir'de petrol ve ispirtonun muhafazasına mahsus mağazalar meselesi hakkında Meclis-i Vükela kararı. (Nafia; 201126)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3218.241332 3218 241332 Bursa'da elektrikle cer ve tenvire dair imtiyaz mukavelenamesinin birinci maddesinin son maddesi hükmünce elektrik kuvveti istihsali için o civardaki suların şerait-i lazımeyi haiz olmadığından buhar kuvvetine müracaata mecburiyet hasıl olduğundan buhar kuvvetine müracaat vesilesiyle şimendifer inşasına kıyam ile Anadolu hattına zarar verilmesi ve özellikle Bandırma yolunun tesisi yolunda hilaf-ı karar bir muamele meydana gelmemek şartıyla iktizasının ifası. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3266.244918 3266 244918 Manastır şehrinin elektrik ile tenviri imtiyazının Dersaadet Ticaret ve Ziraat Odası Reis-i sanisi Mustafa Bey'e teklif edildiği. (Rumeli Müfettisligi; 243478)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3345.250845 3345 250845 Liman idaresince resmi bir kılavuz idaresi teşkili ve mevaki-i münasebete imtiyaz tahtında kömür depoları inşası gibi hususatın tetkiki zımnında teşkil olunacak komisyon hakkında Meclis-i Mahsus-ı Vükela kararı. (Hariciye, Nafia; 241691)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.336.25136 336 25136 Diyarbekir dahilinde Cizre kazasının Hergul nahiyesinde bulunan ziftli kömür madeninin Mehmed Neşet Efendi uhdesine ihalesi hakkındaki mazbatanın leffiyle daha sonra gereği yapılmak üzere Darülaceze için bir defaya mahsus olmak üzere uygun bir miktar akçe vermesi için talib-i imtiyazdan bir sened alınarak mezkur evrakla iade edilmesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat; 25136)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3374.253020 3374 253020 Bursa elektrik imtiyazının iki sene uzatılması ve mukavelenameye bir fıkra ilavesi. (Ticaret ve Nafia; 244013)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.34.2525 34 2525 Kastamonu vilayetine tabi Cide kazasında vaki olup yüzde yetmiş hissesi uhdesinde bulunan kömür madeninin rüsumunun ödenmesinde diğer ortaklar ödemediğinden dolayı müskilat çekildiği, imtiyazın tamamen kendisine verilmesi istidasını havi Mehmed Mazhar imzalı arzuhal. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.341.25529 341 25529 Kerkük'de Neftçizadelerin mutasarrıf oldukları neft kuyularıyla petrol gazı madeni taharri ve isletmesi imtiyazı hakkındaki malumat ve mütalaanın isarı. (Hazine-i Hassa, 1867)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3422.256612 3422 256612 Bağdat ve Musul cihetlerindeki petrol menabiinin işletilmesi imtiyazının Londra sermayedaranından müteşekkil bir heyete vekaleten Nikol imzasıyla istida edildiği. (Hazine-i Hassa; 256612)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3428.257070 3428 257070 Bağdat ve Musul cihetlerindeki petrol isletme imtiyazının Londra sermayedarlarına itası. (Hazine-i Hassa; 256612)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3488.261593 3488 261593 Bagdad ve Musul cihetlerindeki petrol menbalarıyla emsalinin isletilmesi imtiyazı hakkında Meclis-i Vükela kararı. (Hazine-i Hassa; 256612)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3518.263830 3518 263830 Dersaadet Tramvay Şirketinin elektrik istimal etme hakkı veren yeni bir imtiyaz istihsal etmek üzere bulunduğu istihbar kılındığından bahisle, Tünel Kumpanyasının hukukunu ihlal edeceğine dair İngiltere Sefaretinden verilen takririn gönderildiği. (Ticaret Nafia; 221010)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3585.268864 3585 268864 Memalik-i Osmaniye'de telefon tesis imtiyazının mensup olduğu Eastern Elektrik Kumpanyası namına ihalesini havi kumpanya vekilinin arzuhali. (Dahiliye; SYS/34-29)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3593.269473 3593 269473 Samsun'dan Sivas'a ve Erzurum'a demir yolu inşası için imtiyaz isteyen Amerikalı bir müesseseye imtiyaz verilemeyeceği, yalnız petrol madeni taharrisi için ruhsat ita olunacağının mezkur müesseseye tefhimi. (Ticaret ve Nafia; 269473)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3599.269895 3599 269895 Petrol gazının mayi halinde celbiyle Boğaziçi'nde dökme demirden havuzlara konulması için imtiyaz verildiği takdirde Şehremanetince gaz teneke ve sandıklarından alınmakta olan resmin de ita edileceğine dair Corci Dolasık oğlu ve refiki imzalarıyla verilen arzuhal. (Ticaret Nafia; 269895)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3611.270767 3611 270767 Tüccardan Corci Dolasıkoğlu ve rüfekasının, petrol gazının havuzlar inşasıyla imlası hakkında imtiyaz itası. (Maliye; 269895)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3626.271910 3626 271910 Telefon tesisi için imtiyaz verilmesi kararlaştırıldığı takdirde evrakın incelenmek üzere kuvve-i tesriiyeye tevdii ve Gazhane ile elektrik meselelerinin devair-i aidesince takip edilmekte olduğu. (Meclis-i Ayan)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3632.272371 3632 272371 Kastamonu'da müteveffa Ahmed Bey, Vitalis Pasa ve Nikola Vitalis Efendi'nin veresesi namına ihale edilecek kömür madeni imtiyazı için irade sadır olmuş ise ferman harcı alınması aksi takdirde ihalesinin caiz olamayacağı. (Orman ve Maadin ve Ziraat; İD/120-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3634.272496 363 272496 Bağdat ve Musul havalisindeki petrol madeni hakkındaki ilanın Anadolu'nun mahall-i malumesinde demir yollar inşası imtiyazını talep eden Amerikalı bir şirket adına Doktor Bruce Glascau ve diğer bir talip ile kara verilinceye kadar ertelenmesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat; İD/70-9)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3647.273456 3647 273456 Kudüs'te beyan olunan mahallin altında ameliyata devam edilmesi muvafık olamayacağından baharda tekrar ise başlanmak üzere Bolu Mebusu Habib ve Karesi Mebusu Mecdi beylerin avdetlerinin münasib olacağı ve elektrik imtiyazı hakkında Mösyö Parker'in de diğer talipler gibi Dersadet'e giderek teklifini ilgili nezarete dermeyan eylemesi gerektiği. (Yemen)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI