Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1322 90 Ferik Muhlis Paşa'nm akrabasından olan Sohum Muhacirlerinin iskanı için, Kardıra ve Sarımeşe'de münasib mikdar arazi olduğu takdirde gerekenin yapılması.
SADARET A.}MKT.MHM.211.90 211 90 Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair Menteşe Kaymakamlığı'nın cevabı yazısının gönderildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.338.90 338 90 iran Hükümeti'nin gümrük memurları bulunan Bekçikalıları azlettiği, hududdaki neft imtiyazını da tatil ettiği, ingilizlerin Kasr-ı şirin'de petrol aramakta olduğu bu durumun Rusya'nın tahriklerinden kaynaklandığı. (Bagdat)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV. 208.90 208 90 Ereğli ve havalisinde keşfedilmis kömür madenleri için hiçbir kimseye isletme ruhsatnamesi ve imtiyazının verilmemesi.
SADARET A.}MKT.NZD.359.90 359 90 Çerkes muhacirlerinden ve Besni Kabilesi'nden onaltı hanenin Ahyolu Bergos civarına iskanları ve muhacirlere yardım yapılması.
SADARET A.}MKT.UM..459.90 459 90 Veray kazası ahalisinin Samsun İskelesinden Sivas ve Amasya'nın bazı kazalarına muhacir taşımaktan mütevellit ücreti Hazine'ye bağışladığı.
SADARET A.}MKT.UM..464.90 464 90 Şeyh Şamil Topçubaşı İsmail Efendi Çerkes Esat Süleyman Efendi ve Ali Efendi Hacca gideceklerinden kendilerine kolaylık gösterilmesi.
SADARET A.}MTZ.CL..2.90 2 90 Cebel-i Lübnan dahilinde intisar edip beyne'n-nas bazı mertebe kıyl ü kale sebebiyet veren Arabiyyü'l-ibare varakanın toplattırılmasına ve Suriye vilayeti dahilindeki Mecde'l-sems karyesi Dürzileri ile Çerkesler beyninde vuku bulan münazaa ve mukateleye dair. (1312 - 1313)
SADARET A.}MKT.MHM.58.90 58 90 Çerkezistan ve Abaza'da ahalinin, Saltanat-ı Seniyye'ye temayüllerine ve saireye dair evrakın alındığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.53.90 53 90 Ezine'nin Kestanbol köyünü basan Arnavud Rüstem, Çerkes Mehmed ve Yalvaçlı Mehmed Çeteleri köy ahalisinden Şerif Ahmed'le sandık eşyasını alarak Kayacak Dağı istikametine kaçtıkları.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.73.90 73 90 Genel af sebebiyle serbest bırakılan eşkıyadan Çerkesoğlu Şükrü'nün Bandırma'da Ermenilere karsı tehditvari tutumu hakkında Aydıncık Nahiye Müdürlüğü ile Jandarma Takımı Kumandanlığı'nın müstereken hazırladığı tahkikat dosyasının cihet-i adliyeye takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1504.90 1504 90 Adana'da Zaptiye Kumandanı Şahin Paşa tarafından hilaf-ı kanun hapsedilen Çerkes Yahya'nın tahliyesinin temini.
DAHİLİYE DH.MKT.2236.90 2236 90 Kayseri'nin Hacı İkiz Mahallesi'nden Çerkes İdris'in boş olan belediye sermüfettişliği muavinliğine tayini talebi hususunda istihdamına mani bir hali olmadığı takdirde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1601.90 1601 90 Çerkes Osman imzasıyla verilmiş olan arzuhalde, Adapazarı'nın Salihiye karyesinde sakin Çerkes muhacirleri ümerasından Mehmed Ali Bey'in kendisine yaptığı kötülüklerden bahisle adaletin tesisinin istida edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2236.90 2236 90 Kayseri'nin Hacı İkiz Mahallesi'nden Çerkes İdris'in boş olan belediye sermüfettisligi muavinliğine tayini talebi hususunda istihdamına mani bir hali olmadığı takdirde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1947.90 1947 90 Yozgat'ın Hisar köyünde iskan olunan Çerkes muhacirler ile yerli halk arasındaki anlaşmazlığın çözümünde ahali vekili namıyla halkı dolandıran Ömer hakkında bilgi alınamadığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2903.90 2903 90 Rusya'dan gelerek Tahtakale'de bir handa oturan ve fakir oldukları bildirilen Kabartaylı Çerkes muhacirlerine belediyece yardım edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.90 7 90 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.817.90 817 90 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyü ahalisinden müteveffa Hafız Abdurrahman Efendi'nin varisi olup Varna'da ikamet eden Mustafa bin Kapuzcilos Ahmed tarafından aynı köyden Çerkes Mehmed Ağa'ya verilen vekaletname tarihinin üzerinden iki sene geçmiş olmakla söz konusu Mustafa'nın hayatta olup olmadığının tahkik olunarak neticesinin bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.6.90 6 90 Hükümet-i Seniyye'nin Yunanistan'a komsu eyalette Çerkes muhacirlerini iskan ettireceği sayiasının asılsız olduğuna dair Atina Sefareti'nden gönderilen tahrirata dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI