Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Naibi Mustafa imzalı ve sabık Faş Kalesi Muhafızı Mirmiran'dan Abaza Mehmed Paşa'nın muhafızlığı zamanında hüsn-i hizmeti mesbuk, kâffe-i umurundan dürüst hareketi sabit olmuş ve cümlenin teveccühünü kazanmış bendegândan olduğunu müş'ir ilâm. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Bender muhafızı Ebubekir Paşa'dan kırım'dan gelen havadise nazaran şahin Giray'ın Kırım2da olduğu fakat Kırım'ın idaresine Rus generalinin baktığı ve Şahin Giray'ın kardeşleri Bahadır Giray ve arslan ile Bahadır Giray'ın oğlunu Kırım'dan çıkarıp harson kalesi'ne götürdükleri,Leh yolunun mümkatı olduğu Şahin Giray'ı Rus tarafından geri çevirmenin çaresi aranması hakkında takriri.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Yirmiüç gün evvel havadis celbi için Kırım'a gönderilerek avdet eden tatar İbrahim'in takririrne müstenit raporuna nazaran,Şahin Giray Han'ın evvelce istifasını halkal istişare ve tekrar Kırım Hanlığı nı kabulden imtina ettiği ve bu istifası ile Kaynarca Musalahanamesi'ni kendilerine ita ve badema inzivada yaşayacağını ilan ettiğine ve yerine ahar bir hanın intihab edileceğine,bir rivayette Şahin Giray'ın Fizan'a han nesbedileceğine,Kırım'daki Rus generali'nin ahaliden zahire yetiştirilmesini talep ettiğini ve ahali vermeğe mecbur olmadıklarından bu talebi reddeylediklerine,Kırım'ın bahçelerinin her tarafında cem'an ellibin Rus askeri bulunduğuna ve alınacak havadisini başkaca bildirileceğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 General Potemki'nin carson (Kerson) dan Petersburg'a avdetinden sonra Rus ve veliahdı Pavl Petroviç'i öldürdüğü rivayetinin çıktığına ve veba bahanesiyle Rusya-Lehistan hududunun kapatıldığına ve Kırım'daki bazı ahalinin hicretine,Şahin Giray tarafından Rusya'nın tehcir tasavvuratından bahisle Yedisan ve canboyluk ahalisini hicrete teşvik eylediği halde Rusların buna mümanaatına dair Tombasar Voyvodası mehmed Efendi'nin mektubu.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın; Tiflis ve Açıkbaş Hanları'nın Ruslara temayüllerine ve Rusların Dumanlılara taarruzları olmayıp İran ve Dağıstan için geleceklerine ve Bozcalı Han'ı Musa Han'a Ereğli Hanı'nm su-i muamelesine ve diğer Kafkas işlerine ait casusların haberlerine ve muhaberata müstenit malûmatı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır valisi Süleyman paşa nın Tiflis ve Açıkbaş Hanlarının ruslara temayükllerine ve rusların dumanlılara taarruzları olmayıp İran ve daüıstan için geleceklerine ve Bozcalı Han'ı Musa Han'a Ereğli Hanı nın su-i muamelesine ve diğer kafkas işlerine ait casusların haberlerine ve muhaberata müstenit malümatı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa'nın , Tiflis Hanı Ereğli Han'ın Ruslara yol açtırmak ve temeyül etmek suretiyle tezahüratından infial eden külliyetli Lezki taifesinin İslam gayreti gördüklerinden bahisle Çıldır tarafına geldiklerine ve bunlara meta ve ianat verilmekte olduğuna dair tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Tiflis Hanı ereğli Han ile ittifak ederek Rus hududundan Tiflis'e yol açmakla meşgul olan Rusya'nın maksadı civarda bulunan müslüman memleketlerini elde etmek olduğundan,buna karşı alaki-i dşnşyye münasebetiyle civar müslüman hanlarının bil-ittifak karşı gelmeleri lazım geleceğine dair Hoy hanı Ahmed Ali Han mühriyle ilticaname.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Rusya'daki Çerkeş ve Mozdek taifelerinin Tiflis'e geleceklerine ve Ereğli Han ile Açıkbaş Hanı'nın kendilerine temayüllerine ve Çerkeslerin Anonim yolunu tevsie çalıştıklarına ve Tiflis Han'ın iş'arına göre Ruslarla sulh devam ettikçe Osmanlı mülküne taarruz etmeyeceklerine ve hareketlerinin İran ve Dağıstan ile görülecek işlere ait olduğuna ve İran hanlarına teb'iyet haberlerine casuslardan sıhhatli malûmat alınmadığına ve Tebriz ve Ereğli Han'ın Rusya'ya mutabea altında İslâm Lezkilerin Bağdat'a geldiklerine ve Mirhu sancağı beyinin fukaraya zulmüne ve adamlarının takibi üzerine Erzurum Valisi Timur Paşa'ya iltica ettiğine ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın oğlu ile gönderdiği mektupta şifahî izahatına ve Tebriz Hanı Necef Kulu Han'ın Rus fesadının söndürülmesine amade olduğuna ve Feth Ali Han'm şehzade ile yakınlık ve taraftarlık göstereceğine ve İran ile dostluk tesisine aittir.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Erzurum valisi Timur Paşa nın ,Dağıstan emirinin adamı hacı İbrahim'in ifadatına ve tafsilatına mütaallik evrakların ve izahen yazdığı arizanın tatara teslimen takdim edildiğine dair Sadaret arizası.a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.899 10 899 Rusya elçisi ile Reis Efendi'nin Nesatabad Yalısı'nda Gürcistan meselesini konuştuklarına; Battal Hüseyin Pasa'ya vezaretle Erzurum Valiliği'nin verildiğine; Çerkes Hasan Paşa'nın Özi'ye gideceğine ve Tersane'de yapılacak kalyona dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Şehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesaire ileri gelenlere Gürcü Süleyman Ağa ile atiyye ve çeşitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Sehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesair ileri gelenlere Gürcü Süleyman Aga ile atiyye ve çesitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
DAHİLİYE DH.HMS.10.62 10 62 Bazı mahallerde bulunan Çerkes vesair köle ve cariyelerin esaretten kurtarılmaları için devlet hazinesinden yardım edilmesi talebi üzerine, memalik-i Osmaniye'de herkesin hür olduğu, elinde cariye ve köle bulunanların bunları serbest bırakması gerektiği, köle ve cariyelere on veya on beş yıl içinde geri ödemeleri şartıyla Ziraat Bankası'nın para yardımında bulunacağı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI