Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.112 167 112 Çerkeslerin Kureyş Kabilesi'nden oldukları hakkında elde edilen risalenin takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.64 167 64 Şerefresan Vapuruyla gelen Bosna muhacirlerinin İzmid yoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere Bartın Vapuruna aktarıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.168.114 168 114 Makriköy'de Ermeni Mardik'in gazinosunda kumar oynatıldığı ve bazen içtima yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.2 172 2 Yafa'dan Trabzon'a giden idare-i mahsusaya ait Selanik vapurunun Kavak Limanı'na gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.70 172 70 Trabzon'dan gelen İdare-i Mahsusa'nın Adana vapurunda bulunan Yemen mürettebatından efrad-ı cedidenin Bartın nam vapura aktarılarak Kal'a-yı Sultaniye'ye gideceği, Adana vapurunun da Dersaadet'e gittiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.185.100 185 100 Van Seyyar Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Hüsrev Bey'in dedelerinden intikal eden Davud Peygamber yapımı bir zırh ile Hz.Ebubekir'e ait bir tacı Hazine-i Hümayun'a sunmak istediği ve bunların Van Valisi marifetiyle Saray'a celbinin emredildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.190.81 190 81 Muvasalat. Darb olayı . Askerlerin kaputlarını aldıkları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.194.97 194 97 Sark şimendifer yolunun muhafazası için Küçükçekmece istasyonuna asker sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.20.20 20 20 Şile'de kaŞbaŞı denilen yerde Abazalarla çerkesler arasında toprak münazaası yüzünden çıkan kavga.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.105 202 105 Demirtaş'ta trenin Edirne'ye doğru gecikmeli olarak hareketi. İkinci Ordu Müsiri ve Edirne Vali Vekili Arif Paşa'nın vilayet isleri ile kafası fazlasıyla meşgul olduğundan asker sevkiyatında irade-yi seniyyeye mugayir hareketlerde bulunduğuna dair Şakir Paşa'nın malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.112 202 112 İrade mucibince Ahtapolu'da tahkikat yapılması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.38 202 38 Viyana treninin vagonunun Kuleli Belgos İstasyonu'nda Bulgar eşkiyası tarafından havaya uçurulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.41 202 41 Koşikovak Redif Taburu'nun Edirne yoluyla Kırkkilise'ye Frecik ve Todordagı Redif Tabur'larının ise tren yoluyla Çerkes köyünden Vize'ye hareketleri. Kuleliburgaz İstasyonu'nda Viyana'ya gidecek olan trene Bulgar şakilerinin dinamit atmaları sonucu yedi kadının öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.204.61 204 61 Simendifer hattının muhafazası amacıyla yapılması düşünülen karakol inşaatlarının gecikmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.206.88 206 88 Manastır'da vazifeli Ferik Talat Pasa'nın Hudud-ı Yunaniye Kumandanlıgı Ohri Kumandanlığı ve Manastır'da eşkiya takibinde bulunan Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cavid Bey'in verdiği bilgilere dayanarak eşkiya ile girişilen çatısmalar ölü ve yaralı miktarları ile yapılan aramalarda bulunan silah ve mühimmata dair atebe-i ulyaya malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.213.32 213 32 Çerkesköy-Midye yollarının müşkilatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.215.27 215 27 Avrupa'dan Dersaadet'e gelen trenin Bulgarlarca havaya uçurulacağı ihbarı üzerine alınan tedbirler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.222.48 222 48 Eşkıya ile silahlı müsademe yapıldığı ve bir zayiat olmadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.23.53 23 53 Tüfekçilerden dört rütbeliye yaptırılan elbisenin paralarının verilmediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.238.105 238 105 Çanakkale Boğazı'ndan Dersaadet'e geçen muhtelif devlet vapurlarının isimleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI