Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Ayanlık iddaası ile zulm ve teaddilerinden dolayı haklarında emr-i ali sadır olan Hacı Custan oğlu Hacı Ahmed ile Çerkeş oğlu İsmail'in kesik başlarının İstanbul'a gönderildiği hakkında Geyve kadısından gelen ilamın takdim edildiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Faş miri anbarlarındaki erzakın bozulduğu ve istenilen mühimmattan bir şey gelmediği ve Sohum muhafazasına mürettep asker için bazı izahat hakkında Faş Muhafızı Mustafa Paşa'dan gelen tahriratın takdim edildiğine, Sohum askeri işi için istizana dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0
HATT-I HÜMEYUN 1401 0
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Anapa'dan gelen manzaraların iadeleri tertibatı alındığından kendilerine ve o tarafdaki üç sultana gidecek mübaşire verilecek paranın nereden tesviye edileceği istizanına ve saireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1401 0 Anapa tarafındaki kabail ve akvamdan gelen adamların getirdikleri evrakın ve ora ahvali hakkındaki takrirlerin takdim edildiğine, kendilerinin ilbas edilip harçlık ve masraflarının verildiğine ve saireye dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1402 0
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Anapa kalesine mühendishaneden başhalife İbrahim Kami Efendi'nin tayin olunması, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Açıkbaş Hanı Saloman Han'ın vefatına, yerine David Han'ın hanlığına geçtiğine ve menşur talebine ve Tiflis Hanı Ereğli Han'a dair Çıldır Valisi Şerif Paşa'dan gelen malumat, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1403 0 Anapa Kalesi'nin resmini yapan Mühendis Smith'in yeni İngiliz elçisinin sır katipliğine tayini dolayısıyla yerine Mühendishane'de baş halife bulunan İbrahim Kami Efendi'nin tayini, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1405 0
HATT-I HÜMEYUN 1406 0 Ruslar ile müsalaha olunduğundan gelecek üserayı karşılamak ve onlara lüzumlu olan elbise, yiyecek ve saireyi tedarik etmek üzere hudutlarda mutemet memurlar bulundurulması, Kuban ahalisinin nizamları zımnında bir vezir iki mirmiran tayini ve saire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1406 0 Moskovlu keferesinin üzerine saldırılmak üzere Kabartay ve Dağıstan hanlarının celbedilmesi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1407 0 Müteveffa Çerkeş Hasan Paşa'nın Kapıçukadarı Halil sefer-i hümayundan avdetinde vefat etmiş olmakla sahip olduğu tımarının oğlu Seyyid Mehmed'e ihsan buyrulması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Anapa'nın imar ve nüfuzunun teyidi için Bolu'dan asker yazılması, Anapa'nın istilasında Dersaadet'e hicret edip Tophane ve sairede sefil dolaşan Anapalılara ellişer kuruş harcırah ve kumanya verilip yerli neferat namiyle kaydedilerek gönderilmeleri ve beratlarının orada verilmesi ve başlarına Bergoslu Mustafa Ağa'nın mübaşir tayin olunması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Erzurum Valisi Yusuf Paşa tarafından İran ahvaline ve Dağıstan hanlarından Avar hakiminin gönderdiği kağıdın irsal olunduğuna dair gelen tahriratın takdim edildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1408 0 Firari Battal Paşa'nın oğulları Canik'te bulunan Hayreddin ve Anapa'da mukim Tayyar hakkında yapılacak muameleye ve Canik ve Karahisar-ı Şarki mukataalarının zabtına dair Trabzon Valisi Abdullah Paşa'dan gelen tahriratın arzedildiği ve verilmesi kararlaştırılan cevap hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1409 0 Kuban taraflarına gönderilecek evamir-i şerifenin o havalinin ahvaline aşına birisiyle irsali, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1412 0 Soğucak ve Anapa Seraskeri el-Hac Battal Hüseyin Paşa'nın istediği iki bin keseyi göndermek kabil olmadığından iki defada beşer yüzden bin kese gönderilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1412 0 Kabartay beyleri tarafından Kütatisli Mehmed Bey maiyyetinde gönderilen mahzarcıların getirdiği mahzarlar ile Anapa Seraskeri Abdullah Paşa'dan gelen evrakın birbirine muhalif olduğu ve hepsinin huzura takdim olunduğu, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI