Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1510 93 Erzurum ve Van vilayetleri dahilinde külliyetli boş araziler olduğundan Trabzon yoluyla gelecek Kafkas muhacirlerin oralarda iskanı irade-i seniyye gereği olduğundan Amasya ve Tokad'da misafiren ikamet edilen muhacirlerin de bu kapsama girip girmediğinin bildirilmesi.
SADARET A.}DVN.MHM.16.93 16 93 Rumeli Ordu-yı Hümayunu Süvari Mirlivası Ali Basri Paşa ve Çerkes ümerasından Safer Paşazede İbrahim'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.134.93 134 93 Sadaret Kavvaslarından Çerkes Ahmed'in, kızkardeşini terk eden kocası Sinopluoğlu Receb'den masraf ve nafaka tahsil edilmesi talebi.
SADARET A.}MKT.111.93 111 93 Çerkes içinde imam ve mektep hocası iken Dersaadet'e gelerek yerleşen Çerkes Hacı Mehmed'e maas tahsisi mümkün olmadığından atiyye verilmesi istizanına dair tezkire-i samiyye.
SADARET A.}MKT.DV.156.93 156 93 Rizeli Mehmed Efendi'nin Ali Reis'in sefinesiyle Çerkes sahilindeki Geya İskelesi'ne gönderdiği malın, geminin Ruslar'ın saldırısına uğraması sonucu batması nedeniyle Çerkesler tarafından yağması üzerine kaptana yapılan suçlamanın tahkiki ve tarafların muhakemesi.
SADARET A.}MKT.DV.167.93 167 93 Tokatlı Çerkesoğlu Hüseyin Efendi'nin, kerimesinin teraküm eden nafakasını tesviye etmesi.
SADARET A.}MKT.DV.219.93 219 93 Sarraf Nevruzoglu Karabet'e olan borcu sebebiyle hapse atılan Vasil'in Tekfurdagı Mal Sandığı'ndaki alacağının tahsili ve hapisten kurtarılması.
SADARET A.}MKT.MHM.217.93 217 93 Sivas'a iskan olunan Çerkes muhacirlerinin ihtiyaçların karsılaşması ve nüfuslarını gösterir defterin düzenlenerek irsali.
SADARET A.}MKT.MHM.219.93 219 93 Çerkes muhacirinden ve Hatukay Kabilesi'nden olup Kayseri'de olunan Hacı İshak Efendi Mısır'a gideceğinden gereken kolaylığın gösterilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.314.93 314 93 Silivride'ki Abdülmecid Han'ın Vakfı dahilinde bulunan Bağcı Çiftligi'ne Çerkes muhacirlerinin yerleştirilmesi hakkında.
SADARET A.}MKT.NZD.293.93 293 93 Dersaadet'e gelen muhacirlerden Dobruca ile Adana'ya gönderilecek olanların Varna ve Mersin İskeleleri'ne gönderilmeleri.
SADARET A.}MKT.NZD.297.93 297 93 Çerkes muhacirlerinden Hacı İshak Efendi ve maiyetindekilere Ankara'ya dönünceye kadar geçen süreye ait yevmiyelerinin verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.352.93 352 93 Çerkes Altıkesek Kabilesinden Hüseyin Efendi'nin beş hanesinin Bilecik'ten Seyitgazi'ye gitme isteğinden vazgeçirilmesi.
SADARET A.}MKT.DV..15.93 15 93 Göynük kazasından Hacı oğlu Ali'nin kardeşi Abdullah'ı katleden kaza voyvodasının adamlarından Abaza oğlu Mehmed ile diyet mukabilinde sulh olunduğu halde Mehmed diyeti ödemediğinden yeniden muhakemelerinin icrasına dair Hüdavendigar müsirine şukka ve arzuhal.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..189.93 189 93 Konya'da sürgün iken affolunan Komiser Muavini sabıkı Çerkes Mehmed Efendi'ye Konya'dan İstanbul'a kadar yol harcırahının itası.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.20.93 20 93 Çerkes ve Safranbolu havalisinde şekavet icra eden çete reisi Kel Recep'in ölü olarak, arkadaşlarından Katil Muharrem'in de silah ve cephanesiyle ele geçirildiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.27.93 27 93 Darende tüccarından Hüseyin Efendi'yi yaralayan Fadik oğlu Hasan'ın, Köprü kazasında Çerkes Hakkı'yı katledip firar eden sahsın ve Hapishaneden firar eden Ali oğlu Rıza ile İsmail oğlu Hasan'ın yakalandıkları.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.53.93 53 93 Eski sakilerden Akköylü Kara Rüstem'in Ezine'de Mormat köyünün civarında iki kisi tarafından kurşunla katledildiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.93 59 93 Yunan Hükümeti'ni Trakya ve Adalar'dan topladığı kuvvetleri Dedeağaç'a sevk ederek Çerkes köyünde üç çete teşkil ettiği ve Hatt-ı Fasıl'ın garbında yeni karakollar inşa ederek tel örgü ve siperler vücuda getirdiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1549.93 1549 93 Tokat sancağında bulunan Çerkes kölelerinden olduklarından ve hanımları ve kızlarının başkalarına satıldığından bahisle meninin talep edilmesi üzerine durumun tahkiki.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI