Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
CEVDET C..DH..279.13926 279 13926 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya Ohri sancağı tevcih olunmakla bir mütesellim tayini. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.341.23774 341 23774 Vezir Çerkes Hasan Paşa Kule Çiftliğine varıp orada ikamet ettiğinden tayinat itasına dair kapı kethüdası Ahmed Ağa'nın takriri.
CEVDET C..ML..109.4816 109 4816 Vezir Abaza Mehmed Paşa'nın Enderun Ağası Hasan Ali muharebede tüfek kurşunuyla yaralandığından kendisine Tokat gümrüğünden otuz akçe yevmiye bağlanması.
CEVDET C..ML..193.7960 193 7960 Vezir Abaza Mehmed Paşa'nın Ayıntab kaymakamı olan ve Türkmen Ağa tarafından Aydın'a memur edilip orada vefat eden Hacı Mustafa'dan bir mukataa malından maktubunun Halep'teki mal ve eşyası satılarak ödenmesi.
HATT-I HÜMEYUN 233 12983 Vezaretle Anapa muhafazasına nasbedilen Osman Paşa'nın kaleyi de tamir edeceği ve kabaile verilecek hediyelerin gönderileceği, a.g.y.tt
CEVDET C..DH..316.15764 316 15764 Vezareti iade edilerek içel sancağı tevcih olunduğuna dair Çerkes Hasan Pasa'ya hüküm. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 257 14785 Vezaret rütbesi verilen Anapa Muhafızı Seyyid Mustafa Paşa maiyyetine Kastamonu ve Canik sancaklarından tüfekli asker çıkarılıp gemilerle şevkine, Erzurum ve Trabzon eyaletlerinden zuama ve tımarlıların ihracı için emir ısdarına ve Anadolu sahillerinden terakkili sipah ve silahdar tahririne dair. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.106.8058 106 8058 Vezaret rütbesi tevcih edilen Abaza Mehmed Pasa'ya yazılacak vezaret beratı için kırtasiye levazımı i'tası hakkında hazinedarbasıya buyruldu. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 763 36038 Vezaret ile kale muhafızlarının tevcihi teşekkürüne dair Anapa, Soğucak ve Gelincik Kaleleri Muhafızı Ahmed Paşa mührüyledir. a.g.y.tt
DAHİLİYE 15 23 Vergiden muaf tutulan muhacirlerin, eski halkın mahsûlünü de kendilerinin göstererek muafiyetten istifade ettirmeleri ve muhacirlerin çok gelmesi sonucu zirai ihtiyaçlarının karşılanmamasından dolayı, ziraî mahsullerinden aşar nisbetinde "hisse-i teavün" adıyla vergi alınması.
SADARET A.}MKT.UM..460.13 460 13 Veray, Turhal ve Zile'ye kadar Nogay ve Çerkes muhacirlerine verilen arabaların ücretlerinin ahalice Hazine'ye terk edildiği.
SADARET A.}MKT.UM..555.92 555 92 Veray kazasından geçen Çerkes muhacirleri için verilen araba ücreti ve ekmek bedelinin ahalinin rızasıyla Hazine-i Celile'ye bağışlandığı.
SADARET A.}MKT.UM..459.90 459 90 Veray kazası ahalisinin Samsun İskelesinden Sivas ve Amasya'nın bazı kazalarına muhacir taşımaktan mütevellit ücreti Hazine'ye bağışladığı.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1641.19 1641 19 Vefat eden Trablusgarb Süvari Alayı Kaymakamı Abdurrahman Bey'in yerine Arabistan Ordusu Süvari İkinci Alayı İkinci Binbasısı Çerkes Hasan Aga'nın nasbıy ve onun yerine de Tımarlı Süvari Binbasılarından Hasan Aga'nın nakli. a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.MHM.335.21 335 21 Vefat eden muhacirlerin terk ettikleri köle ve cariyelerin satılıp satılmaması. Yenişehir Kazası'nda meskun Sabaho adlı muhacirin, Batum'daki yakınlarının buraya nakli talebi. Çerkes muhacirlerinden Hacı İsmail Ağa'nın Siirt Kaymakamı Kamil Bey'den alacağı olan cariye esmanının tahsili.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.14.17 14 17 Vefat eden İstanbul ikinci sınıf polis komiserlerinden Ahmed Efendi'nin yerine Şükrü Efendi'nin, onun yerine de Çerkes İbrahim Efendi'nin tayini.
SADARET A.}MKT.UM..210.32 210 32 Vefat eden esinden kalan mal ve eşyayı almak üzere Çerkes tarafına giden hanıma yardımcı olunması.
SADARET 217 0 Vefat eden dört arkadaşının yevmiye ücretlerinin tarafına ödenmesini isteyen Dağıstan muhacirlerinden Nakşibendi Traikatından Bursalı Mehmed Mehdi Efendinin yazısı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI