Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.2877.19 2877 19 Ereğli kömür madeninin kırk sene müddetle icarı hususunda İtalya devleti tebaasından tabip Galyadı Josep'in arzuhaline mukabil, imtiyaz itasının münasip olmayacağına dair kendisine cevap verildiği. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2875.20 2875 20 Düzce'de iskan edilen Çerkes muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bab mescid-i şerif ile bir bab medrese ve zaviye inşa olunması. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2874.15 2874 15 Tekirdağ ve Manyas'ta ikamet etmekte olan Çerkes muhacirlerin kendilerine zulüm ve taaddiyatta bulunan ümera-yı Çerakise'den şikayetçi oldukları. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.2873.28 2873 28 Ereğli kömür madeni imtiyazının inhisaren uhdesine ihalesine dair İngiltere Devleti tebaasından Mösyö Cenka Konis Kozmira Komine imzalı arzuhal. (İstida 4)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2872.9 2872 9 Muhacirîn-i Çerakise'nin ağalarıyla üsera beyninde olan mükatebe usulüne dair. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2872.30 2872 30 Memalik-i Mahruse'de meskun muhacirin-i Çerakise'den malikler ile memlukler beyninde zehair zabtı vesaire hakkında vuku bulan niza davaları. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2871.9 2871 9 Kastamonu vilayeti dahilinde olup Çerkes kazasına ilhak olan Odacık ve Şehabeddin nahiyelerinin Zağferanbolu kazasına ilhakı. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2869.23 2869 23 Çerkes muhacirlerin boşalttıkları Ziştovi'deki arazilere iskan olunacak Bulgar tebeaya Rusçuk tapu memuru Hacı Tahsin Efendi ile meclis azalarından Emin Efendi'nin su-i muamelede bulunduğu iddiasıyla tebea-i merkumenin şikayetçi olduğu. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2868.7 2868 7 Düzce kazasında iskan edilmiş olan Çerkes muhacirler için cami ve mekteb inşa olunması. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.15 2867 15 Rusya'dan hicret eden Çerkes muhacirlerin ümera-yı muhacirinden görmekte oldukları zulüm ve taaddiyattan kurtarılmaları istirhamında bulunduğu. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.12 2867 12 Zorla Çerkes muhacirlere verilen arazilerinin tahliye edilmesi talebine dair Tikveş kazası ahalisinden Abdülhamid'in arzuhal verdiği. (İstida 3
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2866.22 2866 22 Kars sancağına tabi Eğerce karyesinde iskan edilen Çerkes muhacirler için bir mescid-i şerif inşa olunması. (İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2865.49 2865 49 Muhacirin-i Çerakise ümeralarının haklarında gaddarane vuku bulan tekliflerinin men-i istirhamı. (Üzerinde özet bulunan orijinal gömlek; İstida 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.62 2860 62 Muhacirin-i Çerakise'den Yusuf ile kardeşi Said'in İplikhane'de istihdamları talebi. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.47 2860 47 Muhacirin-i Çerakise'den Ali'nin, Mısır'a gitmek gitmesine ruhsat itası talebi. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2860.19 2860 19 Muhacirin-i Çerakise ümerasından Hüseyin Bey'in, Bafra kazasında Engiz nam çiftliğin derununda meskun muhacirinin tevsi-i ziraatleri zımnında çiftlik-i mezkurun canib-i miriden mübayaa olunmasını müstedi arzuhali. (İstida 2)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2854.70 2854 70 Tuna vilayeti dahilinde bulunan Tulça'da meskun muhacirin-i Çerakiseden ve Marşan kabilesinden on iki nefer müteallikatının Dersaadet'e celbi hakkında Mehmed Salih imzasıyla verilen arzuhal. (İstida 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.2843.24 2843 24 Ereğli kömür havzasının saha-i teşkilatı anlaşılıncaya kadar ruhsat ve imtiyaz verilmemesi hakkındaki dosyanın irsali. (Dersaadet 30)
ŞURAY-I DEVLET SD.2842.20 2842 20 Hacı Ömer Efendi ile Celaleddin Arif Bey'in biri Ereğli Havza'sında ki Ilisu Kömür Madenleri İşletmesi'ne ve diğeri demir yolu imtiyazına müteallik muameleden bahisle Fransa Fevkalade komiserliğinden mevrut takrir tercümesinin gönderildiği. (Dersaadet 30)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.284.24 284 24 Kırım, Dağıstan ve Çerkes muhacirin-i atikasından bazı muhtacine yevmiye ve hane kirası olarak muhassas olan mebaliğin Dahiliye Bütçesi'nden tenzili ile Maliye Bütçesi'ne nakli. (Maliye 6)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI