Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 08 0 Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılanndan telhisî Ali Ağa'nm kaimesinde; derunları askerle dolu iki kıt'a firkatenin Samsun'a ve Abaza Mehmed Paşa'nın Sinob İskelesi'ne geldiği ve Kefe Kalesinin düşman tarafından zabtedildiği istihbarına atfen ve muvazzaf olduğu zahire meselesinde de talimata intizar eylediği arzolunmaktadır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 08 0
HATT-I HÜMEYUN 08 0 Gürcistan umurunun tanzimi uhdesine verildiği cihetle memurin ve askerin dört aylık erzak bedelleriyle ellibin kuruşun alındığını ve Çıldır, Erzurum, Diyarbakır vilâyetlerinden üçbin mekkâri celbi için emirler gönderildiği. Cebelibersat ile doğruca Seman nam şakinin kaleleri üzerine gidilerek merkumun idam edileceği ve kalelerin lüzumlusunun alıkonularak diğerlerinin yıktırılacağı, Yanya Mutasarrıfı Mehmed Paşa'nın başbuğluğu ile Arnavutluk'tan ikibin asker toplanması. Muşta için tayin olunacak askerin on aylık zahiresinin nakli için Kars beylerbeyinin veya başkasının tayini. Kuvva-i külliye ile Gürcistan'a askerin vürudundan Gürcistan halkının korkarak taraf taraf istiman edecekleri. Geçen sene karzen verilen kırkbin kuruşun Acare ve Mahcel sancaklar ahalisinin zimmetlerinde kaldığından bu sene için de kırkbin kuruşun tekrar hazineden verilmesi. Çıldır'da memuriyetle bulunan İbrahim Bey'den gelen tahriratta, Fas'tan naklolunan zahire ancak meştaya memur askere tahsis olunduğundan ve Selüman nam şakinin kaleleri uzak olduğundan lâzım olan zahirenin İran ve karyesinde cem' olunacak Kars'ta alınanlardan Ahısha'ya acele gönderilmesi. Erzurum eyaletlerinin timar ve zeametlerinin hepsi ayan, ulema ve ocaklılarda olduğundan kendileri gelmedikleri ve gönderdikleri adamları hizmetkâr makulesinden okluğundan istifade olunamayacağı ve Diyarbakır halkının da perişan oldukları, Çıldır muştasında bulunan askerin halleri perişan olduğundan Açıkbaş Dağı'nı geçmeğe kudretleri olmadığı bu gibi askerle sefere gidilemeyeceğinden Diyarbakır eyaletinden bedel-i ahz ile seferden afvları ve yerlerine Maraş eyaletinin memur edilmesi, Buri Kalcsi'nin geri alınması hakkındaki emir üzerine hazırlıklara başlanıldığı.
HATT-I HÜMEYUN 08 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Tiflis ve Kafkasya ahvaline dair maruzatın takdim olunduğuna dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Sefer vukuunda İran şahı ve Gürcistan hakimi ve Abaza vesaire Rusya ile ittifakları ve Rusya'nın o havalideki entrikalarına dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Rusya'nın civar kabileleri elde ettiğinden Sohum Kalesi'nin muhafazası için erzak, top, cebhane gönderilmesine dair Sadaret'e (Sohum Muhafızı Mehmed imzasiyle.) a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Kafkas ; Azerbaycan ve İran ahvaline dair Çıldır valisi Süleyman Paşa tarafından sadaret'e gönderilen arizaların tenkidine dair vesaike toptan şerh ile birer cevabı.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HARİCİYE NEZARETİ 1 2 ORJİNAL KAYIT NO : Osman Bey'in Rusya imparatoru tarafından Trabzon'daki konsolos aracılığı ile kendisine verilen hediyenin Çerkes memleketine gidip gelenler hakkındaki kontrolden dolayı olup başka bir sebebi bulunmadığı, hediye edilen kutunun da gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 1 22 ORJİNAL KAYIT NO : Hariciye Hukuk Müşaviri Muavini Ali Seyyid Bey'in (Anapa, h. 1273) sicil dosyası.
DAHİLİYE 1 20 Mahmud Şevket Paşa'nm öldürülmesiyle alakalı olduğu haber verilen Çerkez Süleyman oğlu Mehmed'in ilgili evrakıyla birlikte Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfi Riyaseti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE 1 85 Daha önce Rusya Sefareti'nce talebi red olunan Hassa Ordusu Piyade Mülazımlarından Hacı Ahmed Efendi'nin bazı özel hususlarını halletmek için Kafkasya'ya gitmesine Petersburg Sefareti'nce izin verildiği. Pasapotlanm vize ettirmeyen yolcular hakkında zorlayıcı tedbirler uygulanacağmdan bu uygulamalarm Osmanlı tebe'ası yolcularına mı yoksa yabancı tebe'aya mı yapılacağı.
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
SADARET 1 0 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağanın İslimye Sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
SADARET 1 0 Çerkezden gemisine yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reisin serbest bırakılması için akrabası kuyumcu Osmanın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmeisne dair Trabzon Valisine kaime.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI