Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 220 12256 Trabzon eyaletinin Fas Muhafızı ve Gönye Mutasarrıfı Sicanzade Ali Paşa'ya ilhakan tevcihi.
SADARET A.}MKT.MHM.324.3 324 3 Trabzon dahilinde misafir olarak çadırda oturan Çerkes muhacirleri için kıs mevsiminin gelmesi sebebiyle alınacak tedbirler ve teferruatı.
HATT-I HÜMEYUN 460 22616 Trabzon Ayanı Şatıroğlu Osman Ağa'nın mezalim ve ifsadatından bahsile, bir memlekete tayinine; Tuzcuoğulları ile Rize ve Sürmene'deki eşkıyanın tenkiline; hududdaki Ruslarla Çerkeslerin birbirlerine vukubulan tecavüzatına; Anape'de bulunan Vezir Ahmed Paşa'nın sebep olduğu hakkında Trabzon Valisi Hacı Hasan ve Anapa Muhafızı Kaymakamı Abdullah Paşaların ilamları.
HATT-I HÜMAYUN HAT.460.22616 460 22616 Trabzon Ayanı Satıroğlu Osman Ağa'nın mezalim ve ifsadatından bahsile, bir memlekete tayinine; Tuzcuoğulları ile Rize ve Sürmene'deki eşkıyanın tenkiline; hududdaki Ruslarla Çerkeslerin birbirlerine vukubulan tecavüzatına; Anape'de bulunan Vezir Ahmed Paşa'nın sebep olduğu hakkında Trabzon Valisi Hacı Hasan ve Anapa Muhafızı Kaymakamı Abdullah Paşaların ilamları.
DAHİLİYE DH.MKT.248.40 248 40 Trabzon ahalisinden müteveffa Çerkes Mustafa Ağa'nın zevcesi ve çocuklarına Trabzon belediye varidatından maaş tahsisi
DAHİLİYE 1326 7 Trablusşam'dan aldığı Çerkeş muhacirleri yasak olmasına rağmen İzmir'e çıkaran bir İngiliz vapurundan bahisle ilgili kumpanyaları bundan men ve getirdikleri muhacirleri yükledikleri yerlere iade noktasında zorlamak için izin isteyen Aydın Vilayeti telgrafının, görüş alınmak üzere, gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2528.99 2528 99 Trablussam'da müstahdem üçüncü sınıf komiserlerinden Mehmed Bedir, Polis İsmail, Çerkes İsa, Hafız Halil ve muavin Mehmed efendilerin taltifleri.
DAHİLİYE DH.MKT.1326.7 1326 7 Trablusgarp'dan aldığı Çerkes muhacirleri yasak olmasına rağmen İzmir'e çıkaran bir İngiliz vapurundan bahisle ilgili kumpanyaları bundan men ve getirdikleri muhacirleri yükledikleri yerlere iade noktasında zorlamak için izin isteyen Aydın Vilayeti telgrafının, görüş alınmak üzere, gönderildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 448.33539 448 33539 Trablusgarp'a tebid olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın orada bulunan ailesinin kaç neferden ibaret olduğu ve medar-ı maisetleri olup olmadığının inbası ile beraber isar-ı ahire kadar merkumun nezdine azimetlerine müsaade edilmemesi. (Edirne; 30593)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 481.36047 481 36047 Trablusgarp Vilayetinde ikamete memur iskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine de yevmiye suretiyle yüz elli kuruş tahsisi mutasavver bulunmasına mebni, isterse ailesini Trablusgarb'a aldırması hususunun merkuma tebliğiyle alınacak cevabın inbası. (Trablusgarb; 33539)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.511.38281 511 38281 Trablusgarb'a tebid olunan Çerkes Süleyman'ın İskeçe'de olan ailesine yevmiye itası. (Edirne; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.541.40517 541 40517 Trablusgarb'a teb'id edilmiş olan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine tahsis kılınan yevmiyenin suret-i tesviyesi. (Dahiliye, Maliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.511.38282 511 38282 Trablusgarb'a teb'id edilmiş olan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine mahallince tesviye ve ita olunmak üzere beş kuruş yevmiye itası. (Dahiliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.398.29777 398 29777 Trablusgarb'a teb'id edilen İskeçeli Çerkes Süleyman'a maaş tahsisi ve familyasının Trablusgarb'a izamı (Dahiliye)
İRADE İ.ML.10.33 10 33 Trablusgarb'a sürülen Çerkes Süleyman'a, mahalli emvalden maaş tahsisi. (1311/L-19)
DAHİLİYE 237 4 Trablusgarb'a sürgün edilerek ailesi İskeçe'de kalan Çerkeş Süleyman zevcesinin Trablusgarb'a gitmek istemediğinin anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.237.4 237 4 Trablusgarb'a sürgün edilerek ailesi İskeçe'de kalan Çerkes Süleyman zevcesinin Trablusgarb'a gitmek istemediğinin anlasıldığı.
SADARET A.}MKT.MHM.322.8 322 8 Trablusgarb Vilayeti'nce Çerkes muhacirleri ianesi için toplanıp gönderilen meblagın kayıtlarının talimata uygun yapılmadığı.
SADARET A.}DVN.3.10 3 90 Trablusgarb tüccarlarından olup, Trablusgarb'a götüreceği kölesi on altı yasındaki Çerkez Şakir'e izin verilmesini isteyen Arnavud Mahmud Aga'nın arzuhali, iktiza kaydı ve buyruldusu.
YILDIZ Y.MTV.63.11 63 11 Trablus'a sürülen Çerkes Ömer Bey'in vasıl olduğuna dair Trablusgrab valisinin tahriri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI