Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.118.8816 118 8816 İskeçeli Çerkes Süleyman'ın Trablusgarb'a teb'idine sebep olan ifadelerinin o aralık şuuruna halel gelmesinden neset eylediği simdi iade-i sıhhat eylediğinden Edirne Vilayeti'yle yapılan muhabereye nazaran merkumun muhafazasına takayyüt olunmasının lazım geldiği. (Trablusgarb; 30563)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
HARİCİYE NEZARETİ 172 88 ORJİNAL KAYIT NO : 39 Kafkasya'da parası gasbedilen İsmail Hakkı Efendi hakkında İngiltere Komiserliği ile mülga Hariciye Nezareti arasında cereyan eden muhaberata ait evrak ile İsmail Hakkı Efendi'nin istidası ve eklerinin takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ 91 88 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden on iki hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretleri için Rusya Hükumeti'nden istihsal-i müsaade olunmasını müstedi Harun isimli kimsenin arzuhalini havi olan tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 339 88 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Filot Volunter vapurlarından ticaret bayrağını taşıyan Rusya adlı vapurun beş yüz on sekiz muhacir ile dokuz top ve muhtelif mühimmatla doğuya gitmek üzere harekeı ettiği.
SADARET A.}MKT.121.88 121 88 Zevcesi Sıdıka Hanım ile çocuğunu Dersaadet'te bırakıp Vidin'e giden ve vali mühürdarı olan Çerkes Resid'in dört senelik nafakayı göndermesinin teminine dair Vidin valisine sukka.
SADARET A.}MKT.MHM.181.88 181 88 İzmit'te müsafereten bulunan muhacirinden Han ve Besni kabilelerin Hendek kazasıyla Düzce kazasından iskanları. Altıkesek kabilesinin Sapanca'ya yakın Kovalık,Kuskaldıran ve Degirmensuyu adlı mahallerdeki bos olan miriye yerleştirilmesi. Gaziler kabilesinin Konya'ya gönderilerek iskânları.
SADARET A.}MKT.MHM.225.88 225 88 Çerkes muhacirlerinden ve Dağıstan ahalisinden olup Mesven kazasında iskan edilen hanelerin, Biga'da iskan edilen kabilelerinin yanına yerlestirilmeleri
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.1.88 1 88 Eski sadrazam Ferah Ali Pasa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına... Eski sadrazam Ferah Ali Paşa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına ve Bagdad üzerinden gelip Üsküdar'da toplantı yapan Numan Bey'in sahte mi yoksa gerçek şeyh mi olduğunun araştırılmasına dair hatt-ı hümayun.
SADARET A.}MKT.MHM.307.88 307 88 Çerkes ve Abaza muhacirlerin Erzurum , Van , Kars ve Sair mahalle iskânları.
SADARET A.}MKT.MHM.324.88 324 88 Afşar Aşireti'nin hallerini ıslah ile iskanlarına ve Çerkes muhacirleriyle aralarındaki soğukluğun giderildiğine dair.
SADARET A.}MKT.MHM.332.88 332 88 Sofya'da iskan edilen Çerkes Muhacirleri Abaza kabilesinden Müsaves'in Malkara'ya nakli. Bihkede bulunan Fethiye ve Üçhisar camilerinin tamir masrafları.
SADARET A.}MKT.MHM.371.88 371 88 Yasanan kuraklık sebebiyle İslimye'deki muhacirlere kefile bağlanarak bedeli üründen ve taksitle alınmak üzere tohumluk ve yemeklik zahire verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.300.88 300 88 Dersaadet'e gelmekte olan Çerkes ve Nogay muhacirlerin münasip mahaller tedarikiyle ikametleri ve yevmiyelerinin verilmesi için komisyon teşkili.
SADARET A.}MKT.NZD.382.88 382 88 Çürüksu'ya gelen Çerkeslerin yerleştirilmek üzere Erzurum'da bulunan Hasankale adlı mahalle gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..427.88 427 88 Ele geçip hükümete teslim edilecek iken vefat eden Sivaslı eşkıyadan Kara Mehmed hakkında bir şey lazım gelmeyeceği.
SADARET A.}MKT.UM..523.88 523 88 Çerkes muhacirlerinin iskanı.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.9.88 9 88 İbrahim, Abaza
DAHİLİYE DH.MKT.1220.88 1220 88 Hayrabolu'nun Çerkesmüslim karyesinde Abdurrahman Ağa ile Hasan Pehlivan'ın evlerinde kaçak barut bulunduğu istihbaratı üzerine yapılan arama esnasında kadınların barutu ateşe atmaları üzerine Hasan Pehlivan'ın kızı Sabiha'nın vefat ettiği zevcesi Naile'nin de ölüm kalım mücadelesi verdiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1310.88 1310 88 Aziziye'ye tabi Köskün Köyü'nde mukim Çerkes Muhacirlerinden Ahmed'in iki bas sagmal ineğini çaldıkları iddia olunan Avşar Aşireti'nden Hacı Ahmed ve rüfekasının muhakeme edilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI