Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..DH..183.9135 183 9135 Fas kalesi muhafazası şartıyla Gönye sancağının eski mutasarrıf Abaza Mehmed Paşa'ya tevcihine dair arz. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 190 9132 Soğucak ve Anapa Seraskeri Battal Paşa'ya ve Kalgay Sultan'a zahire vesair masraf bedeli olarak yüzbin kuruş itasına dair irade, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 190 9117 Abdulkadir Geylani neslinden memleket-i Şirvan'da zuhur eden Şeyh Mehmed B. Osman tarafından , Dağıstani Ümmi Han'ın adamı Mehmed Efendi yediyle gelen mektubun hülafasının arz-ı atebe kılındığı ve kitabı hakkında şeyhüslamın mütaalasının da arzolunacağı hakkında a.g.y.tt.
CEVDET C..AS..213.9102 213 9102 Sumnu'ya varan Abaza Mehmed Paşa'yı Kırım'a götürmek üzere bir gemi tedarik edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 55 91 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinin iskanına sarf olunmak üzere İngiltere ve Fransa'dan borç alınması, g.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
DAHİLİYE 1318 91 Samsun'da biriken muhacirlerin nakil ve iskanı hususlarının, Sadık Paşa riyasetinde teşkil olunan komisyonda görüşülmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.184.91 184 91 Altıkesek Kabilesi Çerkes muhacirlerinin terakim etmiş olan yevmiyelerinin itası.
SADARET A.}MKT.MHM.419.91 419 91 Tekfurdağı (Tekirdag) civarındaki Nusretli Ağılına baskın yapan üç Çerkesin yakalanması.
SADARET A.}MKT.NZD.202.91 202 91 Çerkes muhacirlerinden ve Kabartey hanedanından Hacı Bekir Efendi'nin hizmetine binaen yevmiye ve ekmek talebiyle buna layık olup olmadığının tahkik olunması.
SADARET A.}MKT.NZD.374.91 374 91 Çerkes muhacirlerinden ve Doğancı kabilesinden Mustafa'nın Rusya'ya firar edip tekrar Varna'ya gönderilen köle, cariye, eşya ve hayvanlarının Dersaadet'e celbedilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..550.91 550 91 Müşafereten Çorum'da bulunan Çerkes muhacirlerin Çorum ve Ladik kazasında iskan olunmaları.
SADARET A.}AMD.54.91 54 91 Abaza rüesasının meşhurlarından Abdülhamid Bey'in, Devlet-i Aliyye'ye sığınmasının memnumiyet verici olduğu.
SADARET A.}MKT.UM.193.91 193 91 Abaza ahalisinden Arif Aga'nın ailesiyle Dersaadet'e yerleşmesine izin verilmesi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.11.91 11 91 Hendek mıntıkasında eşkıyalık yapan Düzce'nin Tosviran köyünden Abaza Nevruzoğlu Mecid'in yaralı olarak, arkadaşlarıyla birlikte yakalandığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2688.91 2688 91 Çerkes köyü civarındaki Rum çetelerinin, karakolları isgal etmelerini önlemek için Rum köylülerinden bir kaçının muhbir olarak kullanılması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.372.91 372 91 Sivas'a yerleştirilen Çerkez muhacirlerinin, Memalik-i Şahane'ye hicret edecek yakınlarına kolaylık sağlanması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..6.91 6 91 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.582.91 582 91 Şehbenderlik: Vidinli Mehmed oğlu Çerkes Mustafa Efendi'nin hicretine dair ilmuhaber sureti.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.91 8 91 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI