Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 175 0 Çıldır Valisi Hasan Paşa'nın tahriratından Gönans Kalesi Muhafızı Ahmed Ağa ve maiyyetindeki asakir ve dadyan ve saire ile habis Salamon üzerine gidilerek Salamon'un perişan ve firar ettiğine ve suret-i vukuatı mübeyyin mektubunun bittercüme takdim olunduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 187 0 Anapa muhafızı Vezir Osman Paşa ile Anapa bina emini Tosun ağanın tahriratlarının takdim kılındığına , istekleri maddelerle para işine nizam verileceğine , gönderdikleri cevher numunesinin evvelce gelen emsali gibi işe yaramayacağı malum ise de Darbhaneye verileceğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 194 0 Dağıstan hanlarından Emmi Hanı ile Şuşa Hanı İbrahim Halil Han'ın Arabi ve Farisi mektupları tercemesinin takdimine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 221 0 İki seneden beri Anapa muhafızı maiyyetinde bulunarak yoklamaları icra edildiği halde bazılarının namevcud gösterildiğine ve perişan hale geldiklerinden hanelerine gitmelerine izin verilmesine dair Erzurum alaybeyleriyle erbab-ı tımarı takafından verilen arzuhal.
HATT-I HÜMEYUN 222 0 Ziştovi ahidnamesininm icrası hususunda taahhüt olunan harekata dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 223 0 Yaş kasabasına dahil olan tayyar bey'in tekrar Rusya'ya gittiğine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 224 0
HATT-I HÜMEYUN 226 0 Beç ve Paris ahidnamelerini tasdikan , İspanya Devleti tarafından 25 Mayıs 1817 tarihinde Paris şehrinde Avusturya,Rusya,Fransaiİngiltere ve Prusya devletleriyle akdolunan muselaha ahidnamesinin tercemesi.
HATT-I HÜMEYUN 236 0 Kaynarca ahidnamesi ve Aynalıkavak tenkihnamesi mucebince Bucak ve diğer kalelerin Eflak Boğdan devlet-i Aliyeye geri verilmesi ve şartname hükümleri a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 253 0 Mısır ve beylerin durumu ve sair mesail hakkında reisülküttab konağında İngiltere elçisi ile min gayr-i resm vaki olan mükaleme.
HATT-I HÜMEYUN 254 0 Kethüda Bey ve reis efendi Rus tercümanı ile mükaleme ve reaya maddesiyle Memalik-i Mahsuraya asker ithali maddesinin ihraç olunması musirren beyanımız üzerine tercümanın husus-ı mezkureyi elçisine yazacağını beyan ve Gürcistan maddesi sonraya bırakılarak o iki maddenin imparatoruna yazılması daha münasip olacağını ifade etmekle name-i hümayun müsveddesinin arz-ı atede olunduğu a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 260 0 Bebek Kasrı'nda Sadr'ı rumeli İsmet Bey'le Reis efendi ve Rusya elçisi arasında akdedilen mahrem meclisde derbest olan madateyn yani hüduda asker idhaliyle reaya hakkında vukubulan müzakerat ve mülehazatı mübeyyin mükaleme mazbata müsvettesi.
HATT-I HÜMEYUN 274 0 Yaş muahedesi'nden bir madde, Tiflis Hanı'nın hükümetine ve ahalisine Devlet-i Aliyye nin midahale etmeyeceği teahhüdüne dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 275 0 Paris'de sulh müzakeresine memur Rusya murahhasının ruhsatnamesinin sureti olup Paris Sefiri Mühid Efendi tarafından gönderilmiştir. Y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 275 0 Rusya murahhası ile sulh müzakeresi hakkındaki mazbataların suretinin takdimine dair Paris Sefiri Mühid Efendi'nin tahrirat sureti. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 276 0 Devlet-i Aliyye nin Rusya mükalemesi murahhasları hakkında Reisülküttab vekili Mehmed Said Halet Efendi'nin tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 290 0 Dağıstan ve Şirvan Han'larının Rusya'lı mezaliminden İran devletine iltica ve şikayet ettiklerine ve İran Şahı dahi hanların maiyyetlerine asker vererek Kemeri'de Rusya askerinin mağlub edildiğine dair Revan Serdarı Hüseyin Han'ın Erzurum valisi Galib Paşa'ya yazdığı farisi mektubun tercemesi.a.g.y.t.
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Çıldır ve Kars eyaletlerinde ber Muceb-i Emir Piayade asakiri tahrir ve talimine çalışıldığı gibi evvel baharda süvari askerlerinin de tahririrne mübaşeret edileceğine ve Süvari zabitanın irsaline inayet kılınmasına dair.
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Ber muceb-i Emir Kars ve civarı ve kağızman'ın ihtisab vaz ve defatirinin takdim edilsiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Rusyalı tarafından Kars'a zabit tayin olunup ve vüsulüne kadar Kars müdürü olan Abu ağanın uygunsuz halinden ber mucib-i irade-i seniyye idam edildiğine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI