Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.365.25515 365 25515 Kuban Nehri'nin Anadolu yakasında Soğucak Kalesi etrafında vaki cibalde sakin Çerkez ve Abaza taifelerinin Sahin Giray Han'ın kendilerine hakim olma gayretlerinden dolayı şikayetleri ve konunun teferruatını havi hususlar. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.41.2998 41 2998 I- Fas Muhafızı Vezir Halil Paşa'nın emrinde görev yapmak şartıyla Gönye sancağı sabık mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşazade Mehmed'e Çorum sancağının tevcihi. II-Sabık Kars Beylerbeyi Mustafa'ya Maraş eyaletinin tevcihi. III-Sabık Marai Beylerbeyi Ömer'e Kars eyaletinin tevcihi. IV- rsova Palankası'nın Eflak ve Kara Eflak muhafazası ile Tuna Nehri'nin girişinde önemli bir kilit ve saglam bir mevki olması hasebiyle buranın takviye ve tahkimine dair hüküm. V- Nemçeliye karsı Hotin, Çernüç ve Suçova kazalarında gerekli tedbirlerin alınmasına dair Boğdan voyvodasına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.41.2998 41 2998 I- Fas Muhafızı Vezir Halil Paşa'nın emrinde görev yapmak şartıyla Gönye sancağı sabık mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşazade Mehmed'e Çorum sancağının tevcihi. II-Sabık Kars Beylerbeyi Mustafa'ya Maraş eyaletinin tevcihi. III-Sabık Marai Beylerbeyi Ömer'e Kars eyaletinin tevcihi. IV- rsova Palankası'nın Eflak ve Kara Eflak muhafazası ile Tuna Nehri'nin girişinde önemli bir kilit ve saglam bir mevki olması hasebiyle buranın takviye ve tahkimine dair hüküm. V- Nemçeliye karsı Hotin, Çernüç ve Suçova kazalarında gerekli tedbirlerin alınmasına dair Boğdan voyvodasına hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.725 8 725 Anapa tarafına gemilerle gönderilen top, çadır ve mühimmatın yerlerine yerleştirildiği, Abaza, Çerakise ve Anapa Kalesi ahalisinin devletle barışık olduğuna dair Anapa tarafından gelen Hasan Reis'in takriri üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I...9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.142.13733 142 13733 Asitane'de ikamet eden Mir Abaza Arslan Bey'in harçlığının Hazine'den ödenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.144.14070 144 14070 Anber Mehmed Ağa uhdesindeki Mağusa Hasları Maktu akçesinden ödenecek meblağın Kıbrıs Tımar-ı Dizdarlık Mukataası akçesinden mahsub edilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.197.19058 197 19058 Abaza sahilinde yeniden yaptırılan Fas Kalesi'ni muhafaza eden yerli piyade ve süvari neferatının mevacibleri için Trabzon eyaletindeki kazalardan temin edilecek sair ve dakik bedelinin bir an önce tahsil olunarak havale olunması.
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV..96.11270 96 11270 Sersazende Abaza Mustafa'nın sipahilik talebini havi arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.106.8058 106 8058 Vezaret rütbesi tevcih edilen Abaza Mehmed Pasa'ya yazılacak vezaret beratı için kırtasiye levazımı i'tası hakkında hazinedarbasıya buyruldu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.123.9490 123 9490 Bozok Sancağı mukataatını zabtetmek üzere liva-i mezburun sabık Sivas Valisi Abaza Mehmed Pasa uhdesinde bulunan Teke Sancağı'na ilhakan tevcih olunması için emir ısdarı hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.133.10380 133 10380 Abaza Mehmed Pasa ve Abdi Paşa'nın tayinatlarına dair tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.133.10386 133 10386 Teke Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nın tayinatı hakkında tezkire. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.177.13869 177 13869 Bahr-i Siyah sahilinde Abaza kurbunda Soğucak Kalesi Cami hitabetinin Mustafa'ya tevcihine dair telhis üzerine hatt-ı hümayuna merbut Mütesellim Ali ve saire tarafından mümzi ilam. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.184.14486 184 14486 Emr-i muhafaza hakkında Kırım'da vuku bulan ihtilal üzerine Abaza Beyi Ali Bey'e hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.214.16874 214 16874 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan ... livası mukataasına dair tezkere. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.217.17121 217 17121 Abaza Mehmed Pasa'ya tevcih olunan Amasya sancağı cizye? hesabının halefleri tarafından ruyet edilmesi için emir isdarı talebini havi kethüdası Mustafa'nın arzuhali. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.222.17588 222 17588 Valikdir? Muhafızı Abaza Mehmed Pasa vefat ettiğinden, yerine Ebubekir Paşa'nın tayini hakkında Bender Naibi Feyzullah'ın ilamı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.294.23561 294 26561 Bender Muhafızı mir-i mirandan Abaza Mehmed Paşa'nın Kapıkethüdası Mehmed'in tekiden şeref-sudur eden seferiyye emr-i şerifi hakkında arzı. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI