Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.642.48128 642 48128 Canik Sancağı'nın Çarşamba kazasında sakin ümera-yı Çerakise'den Mehmet Ali ve Raşid Beyler hakkındaki şikayetten bahisle Batumlu Yusuf Ziyaeddin imzasıyla verilen arzuhal. (Adliye; 36973)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.663.49654 663 49654 Düzceli Hacı İshak Bey'in aleyhine ümera-yı Çerakiseden Hüseyin tarafından ikame olunan davanın tehir etmesi müstantık Hacı İshak Beye karabetinden ileri geldiği. (Adliye; 44867)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.678.50777 678 50777 Muhacirin-i Çerakise'den Ahmed bin Sab'ın hukuk-ı medeniyeden ıskat olunmasından dolayı kat' olunan maaşının iadesi sui emsale mucib olacağından maaş-ı maktuu mezkurun iadeten itası cihetine gidilmeyerek ol mikdar seyin Hazine'ce muhtacin tertibinden müceddeden tahsisine ve bu kerre verdiği arzuhalin gönderildiğine dair cevab. (Maliye; 50777)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.712.53362 712 53362 Amasya Hapishanesinde mahpus bulunan ve Mecidözü Kazasında sakin muhacirin-i çerakiseden Ali Bey'in afvı. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.716.53699 716 53699 Kafkasya muhacirin-i çerakisesinden olup peder ve maderinin vefatı hasebiyle bikes kaldığından bahisle mektebe kayıt ve kabulü istidasına havi Yusuf Ziya mührü ile verilen arzuhal. (Dersaadet)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.793.59401 793 59401 İstida-yı atıfet-i seniyyeyi havi ümera-yı Çerakiseden merhum Reşid Paşa'nın malul mahdumu Osman Bey'in Babıali'ce bir karar ittihaz olunmak üzere gönderilen istidasının iktizasının ifa ve inbası. (Maliye; 59401)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.80.5931 80 5931 Tarsus'un Tufana nam mahallinde sakin muhacirin-i Çerakisenin tehvin-i zaruretleri için zahirenin itası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.870.65178 870 65178 Ümera-yı Çerakiseden Reşid Paşazade Osman Beye maaş tahsisi. (Maliye; 59401)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.943.70680 943 70680 Muhacirin-i Çerakiseden ve tarikat-ı Kadiriyye Mesayihinden müteveffa Abdullah Efendi mahdumu Mehmed Kerim Efendi'nin vefatı ile münhal emlak-ı mazbutası mukabili maaşının validesi Nefise Hanım'a tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.950.71233 950 71233 Aziziye kazasındaki Muhacirin-i Çerakisenin tesisat-ı askeriye ianesine mukabil edecekleri seksen bir re's hayvanın bilmuayene kabulü. (Sivas)
BAB-I DEFTERİ D..BRM.437 437 Bursa Bac-ı Pazarı Mukâtaası, Bursa ihtisabı Mukâtaası, Bursa Yenişehir Hasları Mukâtaası, bursa Beyt'ül-mal mukâtaası, Bursa Tahmis Mukâtaası, Bursa Tahıl Pazarı Mukâtaası, bursa Mîzân-ı Harîr Mukâtaası, Çerkes Damgası, Denik hasları Mukâtaası, derneközü mukâtaası, Ereğli Mukâtaası, Eğridir Damgası Mukâtaası, Göynük Adât-ı Ağnam Mukâtaası, Hamid Damgası Mukâtaası, Isparta Damgası Mukâtaası.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1692 1692 Mısır'da maktül Çerkes umerasının muhallefatının zimmetinde olduğu şahıslar ve miktarları ile ümera-yı maktülin-i Çerkes kurası hulvanından yapılan mesarifat defteri. (Ek 1)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...1991 1991 Sabık Ser-Bostaniyan-ı Hassa Hüseyin Ağa, Mirahor Çerkes Mehmed Bey'in Çukadarı Hafız Abdülkadir Ağa, sabık Rakka Valisi Mehmed Pasa ve sair birçok zevatın uhdesindeki cizye, muhtelif resm, bedel-i ağnam, haslar ve sair mukataaları gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...2289 2289 Azeban Kethüdası Maktul Çerkes Ahmed zimmetinde bulunan yazlık ve kışlık malların, Mısır ruznamçesi gereğince taleb edilmesi. a.g.tt
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4478 4478 Vezir-i mükerrem, Çerkes Hasan Paşa'nın maiyyetinde bulunan asakir ve bunlara verilen tayinatı gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4830 4830 Kapı Kethüdası tarafından Vezir Abdi Pasa'ya, Harem Kethüdası el-Hac Halil Ağa'ya ve Mirahor-ı Evvel Çerkes Mehmed Bey'e verilen para meblağlarını gösterir defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...6029 6029 Dağıstan, Abaza, Anapa ve İstanbul'a gemilerle getirilen eşya ve malları bazı kimselerin sermayelerini, masraflarını vesair hususları muhtevi defter.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...9530 9530 Mehterhane-i Amire nazırı marifetiyle imal olunan bir direkli nev-icad sadır, sekban Çerkesi ve kaba çadır için gerekli kirpas ve pamuk ipliği mübayaasını ve bahalarını ve sair masarifatı mübeyyin defter. (3 adet eki var)
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.71.27 71 27 Mehmed Pasa, Çerkes, Tokmak Hasan Paşazâde (Kırşehir Mutasarrıfı)
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.80.60 80 60 Hasan Pasa, Çerkes (Vezir, Ağriboz Muhâfızı)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI