Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.213.12546 213 12546 Çerkes Naibi Mehmed Said'in matlub olan iki adet serdengeçdiyan neferatı hakkında emir vüruduyla arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.234.13643 234 13643 Yafa İskelesi'ne ihraç olunup orduya muktezi sekban Çerkesi (çadırı) nakli hakkında takrir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.352.20185 352 20185 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın oğlu Abdi Bey'e, Edirne Gümrük Mukataası ve Sumnu Voyvodalığı Mukataası muaccelesi tevcihi hakkında ilm ü haber. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.372.21244 372 21244 Mehmed Hamid'in arzuhaliyle babası Çerkes Abdullah'ın Aydın Mukatası'ndan cebelüsü hakkında takrir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.406.23394 406 23394 Çerkes Pasa Divan Katibi Mustafa Halid Efendi'nin Bina Emaneti Memurluğu'na tayiniyle ayrıca Küçük Evkaf Muhasebeciliği'nin tevcihine dair buyruldu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.55.3288 55 3288 Meydan-ı Esb kurbunda Babüssaade-i esbak Çerkes Mehmed Ağa Türbe-i Şerifi Vakfı'ndan almak üzere dersiamlık tevcihine dair Babüssaade Ağası Osman'ın arzı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SSÜL.I...3.190 3 190 Mütevelli Seyyid Taha'nın yerine Gazze'de Çerkesiye Türbesi Evkafı Nazırı Zeynelabidin'in beratı makbuzu. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..10.878 10 878 Kuban Hanı nasbolunan Şehbaz Giray'a, biraderi Kalgay Mübarek Giray'a ve dört nefer selatîne, Selamet Giray Sultan'a, Kuban'da olan Çerakise, Abaza ve Nogay mirzalarına, beyler ve özdenlerine vesaire ileri gelenlere Gürcü Süleyman Ağa ile atiyye ve çeşitli hediyeler gönderilmesine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..15.1366 15 1366 Soğucak havalisi ve Mehmed Giray hakkında Soğucak Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın, Abaza ve Çerakise tarafında hapsolunduğu iddia olunan Bahadır Giray ve Arslan Giray hakkında Ali Paşa'nın tahriratlarına dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..277.18630 277 18630 Selim Giray'ın, Sahin Giray'dan yüz çevirerek Kuban Nehri'ni beriye geçip Abaza ve Çerakise toprakları içerisine girdiklerini belirterek Osmanlı'nın kendilerine sahip çıkması temennisindeki mahzarının hülasası. (g.a.y.tt.)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..330.22767 330 22767 Soğucak Başbuğu Vezir Mustafa Paşa'nın, Kuban nehrinin beri tarafında sakin Çerakise, Abaza ve Nogay ahalileri üzerine han tayin edilen Arslan Girayzade Şahbaz Giray'a kafir diyarına akınlar yapması için gerekli yardımı yapması. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..7.633 7 633 Çerakise derununda ikamet üzere olan Bahadır Giray'ın fitneye sebebiyet verdiği ve Dağıstan tarafında zuhur eden İmam Mansur nam sahsın havadisini muhtevi Soğucak Muhafızı Vezir Ali Pasa tarafından gönderilen tahrirat ile Erzurum Valisi Ali Paşa'nın tebidi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I..8.725 8 725 Anapa tarafına gemilerle gönderilen top, çadır ve mühimmatın yerlerine yerleştirildiği, Abaza, Çerakise ve Anapa Kalesi ahalisinin devletle barı sık olduğuna dair Anapa tarafından gelen Hasan Reis'in takriri üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SMHD.II.19.1165 19 1165 Çerakise Nazırı hacegan-ı Divan-ı Hümayun'dan Ahmed Efendi'nin Anapa ve havalisinde vaki muharebede Hacı Ali Efendi'nin yararlığı zahir olmağla taltifi hakkında arz ve muameleli evrakı. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.183.14412 183 14412 Ümera-yı çerakiseden Aço Kalesi muhafazası şartıyla Aço Mutasarrıflığı tevcih edildiğine dair el Hac Abdülgaffar'a hüküm. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.184.14516 184 14516 Taman Naibi Mehmed Rıza tarafından musaddak Ümera-yı Çerakiseden Sinan ve Sefer Gazi'nin salyanesini Taman iskelesi mukataasından aldıklarına dair hüccet-i zahriye. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.316.25435 316 255435 Tuna nehri sevahili Duhan Gümrüğü maktuundan üsera-yı Çerakise ve sairenin salyanesini mübeyyin seneddir. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.IV.25.1770 25 1770 Anapa Muhafızı Hüseyin Pasa hazretlerinin iltimasıyla Çerakise kabailinden Derdaadet'e varid olan altı nefere verilen kaputların bedelini mübeyyin tezkireler.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.272.15767 272 15767 Çerakise beylerinden misafireten Der Aliyye'ye gelen Zatoğlu Mehmed Beye Üsküdar'da tahsis edilen hanenin masarıfatı hakkında telhisi havi arzuhali. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI