Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.181.95 181 95 Çerkes ve Nogay muhacirleri için toplanan meblağın alınıp komisyon-ı mahsusa teslim edilerek, Ceride-i Havadiste ilan ettirileceği.
SADARET A.}MKT.NZD.324.95 324 95 Bolu'ya gönderilen Çerkes muhacirlerinin muhteliten iskan olunmalarına karsı çıkan kabile reislerinin, bu isteklerinin kabul edilmemesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.95 23 95 Avrupa'da son bir haftada meydana gelen siyasi hadiseler: Fransa'da Jules Ferry'nin seçilmesi. Humbrol Layihasının İngiltere'de kabulüne dair gelişmeler. Almanya'da asker sayısının azaltılması. Hububat fiyatlarının ucuzlamasından dolayı Şikayetlerin artması. İtalya'da Papa lehine bazı nidalarda bulunulduğu. Kağıt para ihraç eden bankalarla ilgili islerin bir komisyona havale olunması. Sömbeki adası hadisesinin yeni bir mesele haline dönüşmesinin önlendiği. Bulgar prensine suikastı Rus komitelerinin teşvik ettiği. Dersaadet'te bulunan kömür depolarının yanına rıhtım inşası ve bundan İngilizlerin rahatsız olmaları. Fransız Sefaretine mensup olanların isteği üzerine Suriye cihetine yapılan şimendifer hattının imtiyazının tehiri. Fransızların Dersaadet'te bulunan Fransa mebusu Mösyö Mill'in hileli ıtriyat alıp sattığı.
SADARET A.}MKT.UM..490.95 490 95 Hendek kazasında Çerkes muhacirlerinin iskan edildiği boş miri araziye sahip çıkarak, müdahele edenlerin meniyle senet ibraz etmeleri halinde suretinin gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..557.95 557 95 Çerkes muhacirlerinden olup Dersaadet'e gelmiş olanların Eskişehir'deki hemşehrilerinin yanına yerleştirilmeleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.14.95 14 95 Karacabey kazasında asayişin temini için tehcir edilen eşkıyanın avdetinde acze düştüğü iddia edilen Kaza Kaymakam ve Jandarma Kumandanı ile boykot ve tehcir esnasında kötü fiilleri olduğu söylenen şahıslar hakkında Hey'et-i Mahsus azasından 1. Ferik Ali Rıza Pasa tarafından tahkikat icrası.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.21.95 21 95 Adapazarı tehciri esnasında tehcir edilen şahıslara çeşitli zulüm ve işkencelerde bulunarak ölümlerine sebep olan Akyazılı Abaza Kâzım ile Kuru İbrahim'in yakalanması için çalışıldığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.24.95 24 95 1335 senesi Tesrinievvel ayında Edirne vilayeti dahilinde vuku bulan şekavet ve ceraime dair rapor.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.31.95 31 95 İzmit ve mülhakatında meydana gelen gasb ve öldürme gibi sekavetkarane olaylarla ilgili tahriratın takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1345.95 1345 95 Bulanık kazası köylerine iskan ettirilen Çerkes muhacirlerin yerli ahalinin tarla ve meralarını gasb ve hayvanlarını telef etmesinin engellenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1351.95 1351 95 Uygunsuz sözler sarf eden Aydınlı Kocabaş oğlu Süleyman, Halebli Ali Nücum ve Trabzonlu Çerkes Yakub'un muhakeme edilerek cezalandırılmaları gerektiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.95 59 95 Yunanlılar'ın Doğu Trakya'yı Türkler'e teslim etmemek için çıkardıkları olaylar ve kurdukları çeteler topladıkları silahlar hakkında mahallinden gelen raporların Sadaret'e gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2465.95 2465 95 Aksehir Kazası Eser-i Hamidi karyesinde evvelce iskan edilen Çerkes muhacirleri tarafından kendilerine irae edilen araziyi terhinen Ziraat Bankası'ndan istikraz olunup, alacaklıları mefkud olan meblağın, araziye ikinci defa iskan olunan Rumeli muhacirlerine devri.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.95 1906 95 Feke kazasının İnderesi'nde sakin Çerkes muhacirleri ile oradaki aşiretler arasında vuku bulan münazaanın ıslahı için gönderilen askerlerin hayvan ücretlerine sarf edilen meblağın suret-i mahsubu.
DAHİLİYE DH.MKT.2739.95 2739 95 Saki Çerkes Sefer'in istimanı hakkındaki telgrafnameye acele cevab verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2778.95 2778 95 Çerkes Kaymakamı Hıfzı Bey hakkındaki şikayet üzerine yapılan tahkikatı havi evrakın Sadaret'e takdimi.
DAHİLİYE DH.SFR.564.95 564 95 Sapancalı Hakkı'nın Musa çetesiyle münasebeti olduğunun bildirildiği. (Kastamonu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.95 9 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.744.95 744 95 Müteferrik: Çerkes muhacirlerinden Marton bin Bagno'nun oğlu Haron'un Adliye Kazası Eytam Sandığı'ndaki matlubunun tarafına irsali.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.95 7 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI