Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.44 81 44 Çerkeslerin örf, âdet ve dini inançları hakkındaki bazı rivayetlerin dogru olup olmadıklarının arastırılmasına dair sorular.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.28 80 28 Selanik Polis Müdürü Miralay Salim Bey'in biraderi Çerkes Musa Bey'in İstanbul'a gönderilmesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.106 80 106 Selanik ve İzmir elektrik ve saire imtiyazı hakkındaki mazbatanın Meclis-i Vükela'ca tanzim ve takdimi .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.79.64 79 64 Fuad, Cavid, Mehmed Ali ve Mehmed Pasaların isimlerinin yazılı olduğu pusula.
YILDIZ Y.PRK.BSK.64.111 64 111 Yaverandan Ferik Çerkes Mehmed Pasa'ya ihsan edildiği tezkire-i resmiye ile tebliğ edilen tahlisiye madalyasının ilan ettirilmemesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.60.39 60 39 Huzura kabulünü isteyen sabık Konya Argıthanı Nahiyesi Müdürü Çerkes İsmail'in bir mikdar ihsan ve münhal bir kaymakamlığa tayin talebinde bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.5.66 5 66 Sudan'a gönderilecek orduda Türk, Çerkes ve Arap zabiti olup, Çerkes'lerin Arabi Pasa'ya suikast niyetinde oldukları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.46.108 46 108 Askeri kuvvet tertibinde ahaliden yardım istenilmesi ve Rumeli'deki Çerkeslerin bozukluğunun Avrupa'nın şikâyetine sebeb olması.
YILDIZ Y.PRK.BSK.41.28 41 28 Erzurum, Bitlis, Van, Mamuretülaziz, Diyarbakır, Sivas vilayetlerinde icra olunacak ıslahat.
YILDIZ Y.PRK.BSK.4.80 4 80 Fransız Mösyö Minye'nin Ereğli Kömür Madenini keşfettikten sonra verdiği layihanın Babıali'ye takdim edildiği ve madenin imtiyazını istediği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
YILDIZ Y.PRK.BSK.33.43 33 43 Trabzonlu Mehmed Tevfik Efendi ile arkadaşlarına kömür madeninde verilen imtiyazın, kanuni şartlara riayet olunmadığı için feshedilmesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.31.137 31 137 Kömür ve maden ocaklarının ecnebi şirketlere verilmemesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.30.86 30 86 Çorum'da oturan Çerkez muhacirlerinden Talustan'ın münasib bir iste istihdamı. Hacı İbrahim Aga'nın Sam'da bulunan ailesine maaş bağlanması istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.25.51 25 51 Kastamonu Vilayetine bağlı Kalaycı karyesindeki kömür madeni imtiyazının, verilen müddet zarfında işletilmemesinden fesh edildiği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.23.1 23 1 Çerkes el-Hac Hüseyin Hüsnü'nün Daire-i Kitabet'te bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.BSK.16.97 16 97 Beyoğlu ve Beşiktaş gaz ve elektrik imtiyazında bir takım entrikalar olduğunu iddia eden Mehmed Rauf'un şikayeti üzerine Süreyya Paşa'nın bu hususta cevabi açıklaması.
YILDIZ Y.PRK.AZN.21.4 21 4 Avrupa'ya kaçmak isteyen Adliye Müfettişliği Kalemi Başkâtibi Selami Efendi'nin bu fikrinden vazgeçmesi için tebliğ edilen iradeye rağmen İtalya vapuru ile kaçtığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI