Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 189 9052 Anapa defterdarının istediği hil'atlerin gönderilmesine dair irade, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9055 Sekbanbaşı Çelebi Ağa'ya Yayabeyliği ve Yaya Beyi Yeğen Ağa'ya mirmiranlık insanıyla Anapa'ya memur kılınması hakkında, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1208.90590 1208 90590 Şarköy ve Mürefte kazaları dahilinde kain petrol ve kömür madeni imtiyazı.(Orman ve Maadin;90590)
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.135.9083 135 9083 Fethülislam'a memur Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın, ilm-i lağımda maharetli olan lağımcıyandan Mustafa Cevher'in maiyyetine memur buyurulması talebi.
İRADE İ.DH.1162.90856 1162 90856 Düzce'de sakin Abaza muhacirlerinden Koca Bey'e nişan itasına dair.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1213.90965 1213 90965 Bağdad vilayeti dahilinde petrol ve neft madenlerinin taharrisi ve işlettirilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa-i Şahane'ye itası. (Hazine-i Hassa; 90965)
HARİCİYE NEZARETİ 55 91 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinin iskanına sarf olunmak üzere İngiltere ve Fransa'dan borç alınması, g.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
DAHİLİYE 1318 91 Samsun'da biriken muhacirlerin nakil ve iskanı hususlarının, Sadık Paşa riyasetinde teşkil olunan komisyonda görüşülmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.184.91 184 91 Altıkesek Kabilesi Çerkes muhacirlerinin terakim etmiş olan yevmiyelerinin itası.
SADARET A.}MKT.MHM.419.91 419 91 Tekfurdağı (Tekirdag) civarındaki Nusretli Ağılına baskın yapan üç Çerkesin yakalanması.
SADARET A.}MKT.NZD.202.91 202 91 Çerkes muhacirlerinden ve Kabartey hanedanından Hacı Bekir Efendi'nin hizmetine binaen yevmiye ve ekmek talebiyle buna layık olup olmadığının tahkik olunması.
SADARET A.}MKT.NZD.374.91 374 91 Çerkes muhacirlerinden ve Doğancı kabilesinden Mustafa'nın Rusya'ya firar edip tekrar Varna'ya gönderilen köle, cariye, eşya ve hayvanlarının Dersaadet'e celbedilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..550.91 550 91 Müşafereten Çorum'da bulunan Çerkes muhacirlerin Çorum ve Ladik kazasında iskan olunmaları.
SADARET A.}AMD.54.91 54 91 Abaza rüesasının meşhurlarından Abdülhamid Bey'in, Devlet-i Aliyye'ye sığınmasının memnumiyet verici olduğu.
SADARET A.}MKT.UM.193.91 193 91 Abaza ahalisinden Arif Aga'nın ailesiyle Dersaadet'e yerleşmesine izin verilmesi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.11.91 11 91 Hendek mıntıkasında eşkıyalık yapan Düzce'nin Tosviran köyünden Abaza Nevruzoğlu Mecid'in yaralı olarak, arkadaşlarıyla birlikte yakalandığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2688.91 2688 91 Çerkes köyü civarındaki Rum çetelerinin, karakolları isgal etmelerini önlemek için Rum köylülerinden bir kaçının muhbir olarak kullanılması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.372.91 372 91 Sivas'a yerleştirilen Çerkez muhacirlerinin, Memalik-i Şahane'ye hicret edecek yakınlarına kolaylık sağlanması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI