Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1345.95 1345 95 Bulanık kazası köylerine iskan ettirilen Çerkes muhacirlerin yerli ahalinin tarla ve meralarını gasb ve hayvanlarını telef etmesinin engellenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1351.95 1351 95 Uygunsuz sözler sarf eden Aydınlı Kocabaş oğlu Süleyman, Halebli Ali Nücum ve Trabzonlu Çerkes Yakub'un muhakeme edilerek cezalandırılmaları gerektiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.95 59 95 Yunanlılar'ın Doğu Trakya'yı Türkler'e teslim etmemek için çıkardıkları olaylar ve kurdukları çeteler topladıkları silahlar hakkında mahallinden gelen raporların Sadaret'e gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2465.95 2465 95 Aksehir Kazası Eser-i Hamidi karyesinde evvelce iskan edilen Çerkes muhacirleri tarafından kendilerine irae edilen araziyi terhinen Ziraat Bankası'ndan istikraz olunup, alacaklıları mefkud olan meblağın, araziye ikinci defa iskan olunan Rumeli muhacirlerine devri.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.95 1906 95 Feke kazasının İnderesi'nde sakin Çerkes muhacirleri ile oradaki aşiretler arasında vuku bulan münazaanın ıslahı için gönderilen askerlerin hayvan ücretlerine sarf edilen meblağın suret-i mahsubu.
DAHİLİYE DH.MKT.2739.95 2739 95 Saki Çerkes Sefer'in istimanı hakkındaki telgrafnameye acele cevab verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2778.95 2778 95 Çerkes Kaymakamı Hıfzı Bey hakkındaki şikayet üzerine yapılan tahkikatı havi evrakın Sadaret'e takdimi.
DAHİLİYE DH.SFR.564.95 564 95 Sapancalı Hakkı'nın Musa çetesiyle münasebeti olduğunun bildirildiği. (Kastamonu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.95 9 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.744.95 744 95 Müteferrik: Çerkes muhacirlerinden Marton bin Bagno'nun oğlu Haron'un Adliye Kazası Eytam Sandığı'ndaki matlubunun tarafına irsali.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.95 7 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.95 8 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.818.95 818 95 Müteferrik: Bursa'nın Çağrısan köyünde Hafız Ahmed Efendi'den intikal etmiş mirasın devir işlemleri için Varnalı Mustafa bin Ahmed tarafından vekil tayin olunan Çerkes Mehmed Aga'nın Bergos'ta buldurularak vekaletin baki olup olmadığının soruşturulması talebi.
YILDIZ Y.MTV.14.95 14 95 Çerkes muhacirlerinin gördükleri nüsn-i muameleden dolayı teşekkürde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.60.95 60 95 İzmid, Bandırma ve Mihaliç taraflarındaki Çerkeslerin uygunsuz hareketlerinin tahkiki için Dahiliye Nezareti'nden gönderilecek memurla birlikte gitmek üzere Miralay Ahmed Hilmi Bey'in intihabının Teftis-i Askeri Komisyonu'nca istizanı.
YILDIZ Y..PRK.UM.38.95 38 95 Dedeagaç ile Çerkezköy arasında kaybolan topu Sef Dotren ile Garit Dofren adlarındaki Rumların çalarak su şaltına bir mahalle gizlediklerinin anlasıldığı.
SADARET A.}DVN.115.95 115 95 Refik'in, kayını Çerkez Hüseyin'e Kapıcıbasılık rütbesi tevcihi talebi.
MECLİS-İ VALA MVL.829.95 829 95 Darülfünun'da sakin bilcümle Çerkeslerin arzuhali. (9. Dersaadet)
DAHİLİYE DH.MKT.1920.95 1920 95 Terme kazasının İneselli köyünden Maroloğlu Mustafa, Osman Bey Kabilesi'nden müteveffa Osman'ın zevcesini nikahlamak istemesinden dolayı Abaza Musa ile arkadaşlarının Mustafa'ya silah atdıktan sonra evini de yakmaları üzerine Musa'nın yakalandığı diğerlerinin ise aranılmasına devam edildiği.
HATT-I HÜMEYUN 193 9501 Kaymakam paşaya , Akkermani İsmail ve Belgrad'ı elden çıkaran Tayfur cve Osman paşaların başlarının kesilerek gönderilmesi Zaimoğlu'nun da katli. A.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI