Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 19 0 Sabık Hazergrad kaymakamı Abdullatif Efendinin bir Çerkes kızını zorla dersaadete göndermesinden dolayı azledildiği ve hakkında yürütülen tahkikatın uzayacağı.
SADARET 238 0 Çerkes emirlerinden olup Boluda ikamet ettirilen Zaz oğlu Ali Beyin Çerkes tarafına firar ettiği doğruysa geniş malumat verilemsine ve bu hususun ilgilileri hakkında mesuliyet mucib olduğuna dai Bolu Mutasarrıfına gönderilen tahriratın hülasası.
SADARET 233 0 Çerkes Vardallı Çareçor oğlu Yakup Ağanın, Mada oğlu Yakup Ağaya sattığı cariye mahalline teslim olunup parası, satanın zimmetinde kaldığından, tahsili için İstanbula gönderilmesi hususunda Trabzon Valisine şukka.
SADARET 232 0 Çerkes İbrahim Ağanın Merzifon Kazası mütemekkinlerinden zimni hancı Krabet’teki alacağının tahsil edilip gönderilmesini isteyen Sadrazam Mustafa Reşidin şukkası.
SADARET 230 0 Batumdan Abaza ülkesine gidipte geri avdet etmek isteyen kimselere şifahi olarak teminat verilmesine dair Trabzon valisine şukka ve ilgili evrak
SADARET 217 0 Vefat eden dört arkadaşının yevmiye ücretlerinin tarafına ödenmesini isteyen Dağıstan muhacirlerinden Nakşibendi Traikatından Bursalı Mehmed Mehdi Efendinin yazısı.
SADARET 216 0 Dağıstanlı Şeyh Şamilin askerlerinden bazılarının, Devleti Aliyyeye tahliye edilmelerini havi istidalarını vu bunların durumuna dair, Erzurum Valisi Mehmed Hamdinin ayzısı.
SADARET 214 0 Kars yolunda öldürülen Sefer, Abdulhamid ve Zabtiye Çerkes Yusufun katilleri hakkındaki meclis mazbatası ve ilamı şerinin gönderildiğine dair Erzurum Valisi Mehmed Hamidnin yazısı.
SADARET 209 0 Dağıstanlı Şeyh Şamilin askerleri sergerdesi Danyala gerekli hürmet ve yardımın gösterilerek Erzurum mal sandığından maddi yardım yapılmasına dair Erzurum Valisine Şukka ve Maliye Nazırına buyruldu.
SADARET 209 0 Medinei Münevvere mücavirlerinden Çerkes Ferhad Efendiye Mahlul vukuunda maaş bağlanmasına dair Şeyhüh Hareme ve Haremi Şerif Müdürüne şukka.
SADARET 21 0 Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Dağıstani Hacı Abdurrahim efendi ve talebelerinin Bursada iskanı ile münasip miktarda yevmiye tahsisine dair Hüdavendigar Müşirine Maliye Nazırına ve Zabtiye Müşirine buyruldu.
SADARET 5 0 Dağıstan muhacirlerinden Bursaya yerleştirilerek maaş tahsis edilen Hacı Ahmet Efendi, otuzyedi nefer akraba ve talebesi ile mekkeye hicret edeceğinden kendilerine tahsis edilen maaşın aynen devam edeceğine dair Mevlisi Vala mazbatası.
SADARET 26 0 Çerkes Abdi’den terk ettiği karısının nafakasını ve kayınpederine olan borcunun tahsiline dair Karahisarı Sahip Muhassılına şukka.
SADARET 15 0 Çerkes muhacşrlerşnden Süleymanın beş evladının harbiye mektebi ve mektebi idadiye kabulüne dair dilekçesinin gönderildiği hususunda seraskere ve tophanei amirenin müteveffa arabacıbaşısının zevcesi Esmanın yardım edilmesi hususundaki arzuhalinin gönderildiğine dair Tophanei amire Müşirine tezkire.
SADARET 1 0 Çerkezden gemisine yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reisin serbest bırakılması için akrabası kuyumcu Osmanın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmeisne dair Trabzon Valisine kaime.
SADARET 298 0 Dosya: -Ümerai Çerakiseden İbrahim Lütfü Bey hakkında.
SADARET 37 0 Çerkes Mehmed Efendinin damadı Ayasofya Medresesi Müderrisi Mehmed Sadık Efendiye İzmir Payesi verildiğine dair emri ali.
SADARET 39 0 Dağıstan eyaletinden tanzim memuru Çeçenli Sağırzade elhac Yusuf garib Beyin, Şeyh Şamil adına Padişah ve sadrazamnal görüşmek istediğine dair arzı.
SADARET 48 0 Dağıstandan gelip Mekkei Mükerremeye gitmek siteyen Derviş Mehmed ve arkadaşlarının arzuhali.
SADARET 63 0 Dağıstandan göç eden ve Erzurumda bulunan 14 ailenin sefil olduklarını belirtir Dağıstan Muhacir vekillerinin arzuhal özti.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI