Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET SD.1217.3 1217 3 Kudüs'te bir eczacının petrol gazi ile isleyen buz makinesi celp etmek için imtiyaz talebinde bulunduğu. (Ticaret 3)
ŞURAY-I DEVLET SD.1183.1 1183 1 Mehmed Zeki Pasa ile Ragıb ve Mehmed Tevfik Efendilerin imtiyazı uhdelerinde olan kömür madeninin, imtiyaz fermanının devr-i imtiyaz fıkra-i mahsusunun tayyı. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1181.1 1181 1 Kastamonu vilayetinin Bartın kazasına tabi Amasra nahiyesinin Kalaycı karyesinde olup Mehmed Tevfik Efendi ile rüfekası uhdelerine ihale edilmiş olan kömür madeni imtiyazının, rüsumların ödemediklerinden dolayı fes edilmesi. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET SD.1180.29 1180 29 Mülga Muhakemat-i Maliye azasından Rıfat Efendi'nin Avrathisar kazasında kesif ve ihraç eylediği kömür madeni imtiyazının uhdesine ihalesi talebinde bulunduğu. (Ticaret 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1000.3 1000 3 Çerkes Kazası Sandık Emini Rüşdü Efendi'nin altı nefer ailesine maaş tahsisi. (Tekaüd 6)
MECLİS-İ VALA MVL.978.82 978 82 Muhacirin-i Çerakise'nin bazı boş mahal ve karyelere iskanı konusunda Tırhala valisinin sukkası. (19. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.964.64 964 64 Muhacirin-i Çerakise'den Kobzik Zavir Bey'in köle maddesine dair komisyon reisinin tezkiresi. (17. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.958.34 958 34 Çerakiseden Hacı İshak Efendi'nin Sofya sancağında Yaylova Sivari civarında bulunan boş araziye dut fidanları dikme istidası. (15. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.868.70 868 70 Muhacirin-i Çerakise'den Sultan Efendi ile rüfekalarının yevmiyeleri. (9. Mühimme)
MECLİS-İ VALA MVL.840.97 840 97 Muhacirin-i çerakiseden Aslan Bey'in elinden Rus parasını çalarak kaçan yahudi Nesim'in tedibi. (2. Mühimme)
MECLİS-İ VALA MVL.829.95 829 95 Darülfünun'da sakin bilcümle Çerkeslerin arzuhali. (9. Dersaadet)
MECLİS-İ VALA MVL.747.46 747 46 Bakkal esnafından Sahin Başoğlu Ali'nin hanesi kapısı önünde durmakta olan kazanı ahz eylediği ikrarıyla sabit olan muhacirin-i Çerakise'den ve Abaza kabilesinden Çikoh adlı sahsın cezasına dair tahrirat. (2. Anadolu Katil Sirkat)
MECLİS-İ VALA MVL.739.74 739 74 İzmid sancağı Kuzuluk'ta meskun muhacirin-i Çerakise ve Abaza kabilesinden Esma ve Fatma hatunların zaruretlerine binaen tayinat itası hakkında Muhacirin idaresi'nin takriri. (6. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.703.45 703 45 Muhacirin-i Çerakise Tercümanı Osman Ağa'nın Tasabad kazası müdüründen gördüğü harekat-ı gayr-ı layıkanın tahkiki. (26. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.698.20 698 20 Aziziye sancağının Mesudiye kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ve Kabartay kabilesi ümerasından Makar Ahmed Aga'ya evinde yatarken kursun atmış olan kölelerinin istintakları. (26. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.682.62 682 62 Muhacirin-i Çerakise'den gemiyle Canik'e gelirken doğum esnasında vefat eden kimsesiz kadının çocuğunun Ebusuhyeli Yusuf'un esine verilerek yevmiye tahsisi. (24. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.678.99 678 99 Muhacirin-i Çerakise'den iki bin hanenin Lazistan'da münasip mahallere iskanı. (24. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.664.24 664 24 Trabzon'a peyder pey tevarüd etmekte olan muhacirin-i Çerakise'nin tayinatta vukubulan masarifin fevkalede olmasından dolayı Trabzon valisinin sukkası. (23. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.654.20 654 20 Aziziye sancağında meskün muhacirin-i çerakise ümerasına vesaireye ruus ve nisan verilmesine dair Sivas valisinin tahriratı. (21. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.652.10 652 10 Muhacirin-i Çerakise'den Demirci Salih'in gulamı Zika'yı katil etmiş olan Çorbayemezoglu Abdullah hakkında sebki muvafık-ı sak ilamının gönderilmesi. (21.Anadolu)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI