Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24252 347 24252 Çerkes (Kafkasya) tarafına avdet edecek olan Ali Nuh Bey Çora Mirza'ya harcırah verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24297 347 24297 Rakka Defterdarlığı Hazinedarı Ahmed Ağa'ya müzayede edilmeksizin malikane olarak verilen Rakka Eyaleti Duhan Gümrüğü Mukataası'nın ilgili şartlar gereğince müzayedeye çıkarılması lüzumu.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.347.24244 347 24244 Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed Bey ile saire uhdesinde müstereken malikane olarak bulunan Tokad Voyvodalığı ve Tevabii Mukataası mülhakatından İlbeyli kazasına tabi Çonkar, Sarıklı ve Baltalı karyeleri mal-ı miri ve rüsum-ı raiyyetleri ile tekalifine vaki müdahalenin meni.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.350.24520 350 24520 Ruscuk kazasında Karasandık Kule Çiftliğinde mesta-nisin iken vefat eden Çerkes Hasan Paşa'nın atları için verilen yirmi araba giyahın parasının ödenmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.364.25433 364 25433 Rumeli valisi ile Tepedelenli'nin durumunun tashihi için Mirahur Çerkes Bey'in görevlendirilmesi. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.364.25448 364 25448 Çerkes, Abaza, Lezgi, Sirvana, Simahi, Dağıstan, Azerbaycan ve Tatar taifesinin bir saat evvel cem'i semt semt hücumu ve bunların Kırım'da sakin Müslümanlar ile muhabereleri gayet lazım olduguna dair beyaz üzerine hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.366.25594 366 25594 Devlethanı adlı hatunun Çerkes Hacı İbrahim'de bulunduğunu iddia eylediği alacağı sebebiyle Mahzar Aga vasıtasıyla hepse attırıldığına ve magdur edildiğine ve konunun halline dair hatt-ı hümayun. y.a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.370.25839 370 25839 Sabık Diyarbekir Valisi Abdi Pasa'ya Maras, sabık Anadolu Valisi Hazinedar Ali Pasa'ya Diyarbekir, sabık Selanik Valisi Halil Pasa'ya Sivas, sabık Karaman Valisi Silahdar Abdullah Pasa'ya Anadolu, sabık Sivas Valisi Çerkes Hasan Pasa'ya İçil, sabık Hanya Muhafızı Silahdar İbrahim Pasa'ya Selanik, sabık Maras Valisi Mustafa Pasa'ya Karaman eyaletlerinin tevcihi ile Rumeli Valisi Dağıstani Ali Paşa'nın yerinde bırakıldığı.a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.58.4100 58 4100 İskenderiyeli Mahmud'un perkandi taklidi iki kıta kendi malı olan sefinesini, Agrıboz Muhafızı olup Donanma-i Hümayun ile İskenderiye üzerine memur edilen Çerkes Hasan Paşa'nın, göndermesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.63.4426 63 4426 İskenderiye Mutasarrıfı Vezir Mehmed Paşa'nın Edirne Bostancıbasılığı zamanında yakalayıp cezasını infaz ettiği Kara Ahmed dolayısıyla selatin-i Cengiziyyeden Çerkes Kaplan Giray Sultan'ın Hatuneli karyesine gelip ahaliye zulmettiğine dair ihbarın asılsız olduğuna dair Hatuneli kadısının ilamı ile mezkur sultanın mektubunun hulasası.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.65.4538 65 4538 Hazine-i Amire'den çıkarılıp kapıcıbasıya teslimen gönderilen Surre-i Hümayun ile hacıların korunması için Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa ile Konya ve Adana arasında vaki yol ve menzillerdeki kadı, naib, kethüda, serdar, ayan-ı vilayet ve is erlerine ferman irsali. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.79.5469 79 5469 Kuban Nehri'nin beri tarafındaki Çerkesler'in bir kaç kale inşasına izin verildiği.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.80.5552 80 5552 Çerkes Hasan Pasa'nın vefatından önce Sofya'da Çukacılar Hanı'nda bir odaya koyduğu eşyasının irsaline dair Sofya kadısı ve mütesellime hüküm.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6631 97 6631 Karaman Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa için İçil sancağı kazalarında üç taksit halinde toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Ermenek Naibi es-Seyyid Ahmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6633 97 6633 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Aksaray Naibi es-Seyyid Mustafa'nın ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6634 97 6634 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Aladag Naibi es-Seyyid Mehmed'in ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6635 97 6635 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Ilgın Naibi es-Seyyid Yusuf'un ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6637 97 6637 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Gafriyad Naibi es-Seyyid Ali'nin ilamı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6640 97 6640 Karaman Valisi Mikdad Ahmed Pasa ile yerine atanan Vezir Çerkes Hasan Pasa için toplanacak imdad-ı hazariyelere dair Göç-i Kebir Naibi Osman'ın ilamı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI