Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17753 17753 Kumcagaz mevkiinde toplanan Çerkes muhacirlerden vefat edenlere Bafra kazasınca sarf olunan sabun ve kefen bezinin miktarını ve bahasını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17781 17781 İvrace kazasında Çerkes muhacirleri için satın alınan öküzlerin bahaları ve kimlerden alındığını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17801 17801 Bafra kazası, Dereköy mevkiinde vefat eden Çerkes muhacirlerin kefen bezi masraflarını havi defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17916 17916 Çarsamba kazasında iskan edilen Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin tekfin masraflarını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.18239 18239 Aydın sancağına tâbi Denizli Kaymakamlığı ile Menteşe sancağında vaki Tavas kazasında iskan edilmek üzere sevk olunan Çerkes muhacirlerinin tayinat defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.CMH.d.390 390 Çankırı'ya bağlı Çankırı, Kalecik, Çerkes, Tosya vs. kazalarda mütemekkin yerli ve yabancı re'âyanın cizye defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.d.3671 3671 Adiye Kazası'na tabi Çerkesi Hayriye karyesinde üretilen koçanı ile beraber Kokoroz'un miktar ve alınan öşrünü mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.d.3700 3700 Şumnu'nun Demirci karyesindeki Çerkes muhacirlerin emlak vergisini havi defterdir.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.d.4029 4029 Çerkes Kazası'nın nahiyeleri ile tahsilatını mübeyyin defterdir.
MALİYE NEZARETİ ML.VRD.TMT.d.4201 4201 Kaymas kazası, Çerkesli (Çerkesli) divanı karyeleri temettuat defteri.
TAPU TAHRİR TT.d.291 291 Kengiri, Kalecik, Tosya, Koçhisar, Kurşunlu, Çerkes, Karıpazarı ve Kargı'nın evkafını havi mufassal defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...12959 12959 Beyrut'ta, Bab-ı Hükümet'te görevli Sergerde Çerkez Hasan Ağa ile maiyetindeki zabit ve neferlerin maaşlarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d...16210 16210 Siroz sancağı Nevrekob kazasında iskan edilenler ile Hacı İshak Efendi takımından olanlara ve Kütahya canibine giden Çerkez muhacirlerine verilen nan-ı azizin bahalarını gösterir defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI