Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Trabzon, Samsun ve Sinop taraflarında, Anapa ve Çerkeş İskelelerine memnu eşya nakledildiğinden buna mani olunmak için Rusya elçisinin gönderdiği talimname tercümesinin takdim edildiğj ve Trabzon vesair şehirlerde ilgililere mektublar yazılacağı.
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Rus maslahatgüzarı tarafından hançeri iye verilen talimnamenin tercümesi olup Karadeniz sahilindeki Osmanlı iskeleleri ile Çerkesler arasında memnu eşya ticaretinin menine çalışıldığı halde bu vaziyetin devam ettiği ve bu işlerde eli olan Sinop müteselliminin tedip edilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1168 0
HATT-I HÜMEYUN 1169 0 Çerkeş ve Abaza diyarından esir getirmek ticareti ile meşgul şahıslar, fırtına sebebiyle esirler ve eşyaları ile Kefe Limanı'na iltica ettiklerinden esir ve eşyaları Ruslar tarafından zabtolunduğu ve eşyalarının cins ve kıymeti şahidlerle tertip edilerek İstanbul kadısı marifetile tanzim olunan defter.
HATT-I HÜMEYUN 1169 0
HATT-I HÜMEYUN 1169 0 Anapa muhafızı çerkesleri Devlet-i Aliyye'ye tabi etmek ve onlara top talimi yaptırmak gibi hallere tasaddi edip o sevahile konsolosların gelmesine de mani olduğundan muahede mucibince bunun menine dair Rusya elçisinin makam-ı riyasete verdiği takririn tercümesi.
HATT-I HÜMEYUN 1170 0 Kırım, Koban ve Taman maddeleri için bu tarihte verilen tasdiknamenin cevabını havi Rusya'dan gelen tasdiknamenin mukaddimesi olup iki tarafın murahhasları ile üç maddelik senedin imza olunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 1171 0
HATT-I HÜMEYUN 1173 0 Rusların Çerkeslere karşı asker şevki hazırlıkları, Çerkeslerin mukavemeti mümkün iken kendilerine mühimmat gönderilmediğinden Rusların Çerkeş memleketlerini zabt edeceği hususlarının Reşid Paşa'ya söylenmesine dair İngiltere elçisinden tercümanına verilen talimatname, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1174 0
HATT-I HÜMEYUN 1175 0
HATT-I HÜMEYUN 1179 0 Rusya tarafından İstanbul'da ikametinin meni rica edilen Çerkeş Sefer Bey'in yol harçlığının temini ve Edirne'ye izamı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1181 0
HATT-I HÜMEYUN 1187 0
HATT-I HÜMEYUN 1200 0
HATT-I HÜMEYUN 1205 0
HATT-I HÜMEYUN 1226 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI