Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 256 47 ORJİNAL KAYIT NO : 71 Sinsi ve Muş kazaları arasında Çerkeslerin ettikleri haydutluğa ve Erzincan yakınında Mama Hatun ahalisinden bir Ermeni'nin bir Müslüman kızını kaçırdığına dair Binbaşı Terveter'in tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 256 34 ORJİNAL KAYIT NO : 72 Konya vilayetinde Çerkeslerin icra ettikleri fenalığa dair.
HARİCİYE NEZARETİ 256 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 İzmid civarında bulunan Çerkes muhacirlerinin hüsn-i suretle iskanı ve ıstabl-ı amire payesinin istihsalinine dair Ahmed Galib'in İngiltere sefaretine varakası.
HARİCİYE NEZARETİ 255 48 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Amasya'da iskan .edilen Sohumkale Hristiyan muhacirlerinin esef verici hallerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 255 40 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Sohumkale muhacirlerinden Amasya dahilinde Vezirköprü civarında iskan olunan bazı Hiristiyanlarm duçar oldukları mezalime dair.
HARİCİYE NEZARETİ 254 9 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Şimdiye kadar bir İngiliz kumpanyası tarafından iaşe olunan Kerş burnunda meskun muhacirlerin bundan böyle hükümet-i seniyye tarafından iaşe olunacaklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 253 10 ORJİNAL KAYIT NO ; 228 Rum Yeniköyü'nde Arnavut ve Çerkeslerin mütecasir oldukları kıtale dair.
HARİCİYE NEZARETİ 251 77 ORJİNAL KAYIT NO : 228 Yanbolu kazasmda Ağaçlar karyesinde bulunan Virani adlı kişiye Çerkeslerin ettikleri fenalığa dair.
HARİCİYE NEZARETİ 250 50 ORJİNAL KAYIT NO : 248 Ayşe isminde Çerkes esire ait evraklar.
HARİCİYE NEZARETİ 246 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Me'murin-i mahalliyenin Çerkes muhacirlerin rahat ve hüsn-i halleri için gayret göstermediklerine dair Edirne'de İngiltere konsolosunun tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 243 15 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Çeçen muhacirlerinin Resülayn ve Viranşehir'de iskan olunmaması hakkında Diyarbakır'da mukim İngiltere konsolosunun sefarete tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 209 24 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Dersaadet'e gelmek üzere olan kırk kadar Lezgi familyalarına dair Trabzon tarafından bir kıta mektup.
HARİCİYE NEZARETİ 144 38 ORJİNAL KAYIT NO : 91 Anadolu demiryollarında müstahdem Avusturya tebaasına Çerkesler tarafından yapılan tecavüz hakkında.
HARİCİYE NEZARETİ 294 34 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Memalik-i Şahaneye hicret etmek arzusunda bulunan Kuban ahali-i islamiyyesine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 293 98 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'da vurud edecek muhacirlerin iskanları hakkında.
HARİCİYE NEZARETİ 293 93 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya İslam ahalisinden Memalik-i Şahane'ye hicret arzu eden yirmi dört bin nüfus zükur ve ailesi hakkında ittihaz olunacak kararın sefarete işarı ricasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 293 7 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Memalik-i Şahane'ye gelen Kafkasya ahalisinden bir hayli kişinin Erzurum memurin-i mahalliyesi tarafından -silahlarının zabt ve müsadere olunduğuna dair.
HARİCİYE NEZARETİ 292 94 ORJİNAL KAYIT NO : 78 İzmir Rusya Konsoloshanesinden bir memur bulunmadığı halde İzmir Heyet-i Eshamiyyesi tarafından tevkif olunup Çerkez Mustafa isimli şahsı kati ile maznun olan Rusya tebeasmdan Aynas Taçaropelon isimli kimsenin muvakkaten tahliye-i sebili istidasına dair Rusya Sefareti'nden yazı.
HARİCİYE NEZARETİ 292 61 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Karadeniz sevahilinde kalmış olan yüz elli Çerkes familyasının Memalik-i şahane'ye hicretlerine müsaade buyrulup buyrulmayacağma dair.
HARİCİYE NEZARETİ 286 42 ORJİNAL KAYIT NO : 244 Rusya memurları tarafından Soğucak sahilinde ahz u girift olunan Osmanlı kayıklarına dair sefaretin müzekkiresi tercümesidir.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI