Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 26 98 Devlete aid boş arazilere Maliye Nezareti'nin muvafakati alınmadıkça muhacir yerleştirilmemesi.
DAHİLİYE 151 98 Silah altında bulunan muhacirlerden, hizmet-i maksuraya tabi olanlara da, diğer hizmet-i maksuradakiler gibi maaş verileceği.
DAHİLİYE 1405 98 Sapanca'da Çerkeslerle Gürcüler arasındaki düşmanlığın bertaraf edilmesi için tarafların ileri gelenlerinden bir kaç kişinin sıkı bir şekilde uyarılmak üzere Dersaadet'e çağ'ırılmalan için îzmid mutasarrıf vekiline yazı gönderilmesi.
DAHİLİYE 1418 98 Sivas'ın Uzunyayla nam mahallinde iskan edilen Çerkeş muhacirlerinin zulmünün men'ini taleb eden Kuzugüdenli Karyesi ahalisinin arzuhalinin tahkiki.
SADARET A.}DVN.99.98 99 98 Çerakis muhaciri Çarsanba sakinlerinden Kasımpaşa Tersanesi'nde asker Mehmed'e ihraç tezkiresi verilmesi talebi.
SADARET A.}MKT.DV.137.98 137 98 İbrahim'in kiraladığı tarlaya yapılan müdahalenin men'iyle İbrahim'in hapisten çıkarılması ve tarlanın yetimlere iadesi.
SADARET A.}MKT.DV.159.98 159 98 Dersaadet'de zor durumda olan Hatice Hatun'a iaşe olarak kardeşi Dergâh-ı Ali kapıcıbaşılarından Çerkes Hasan Ağa tarafından maaş tahsis edilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.113.98 113 98 Rusyalı'nın Sohum Kale'sini tahliyesi ile Çerkes ve Abazalar arasında ihtilaf başladığından kaleye bir ferik tayini.
SADARET A.}MKT.NZD.289.98 289 98 Çerkes Osman Efendi'nin mesele-i zailede yaptığı tercümanlık hizmetine mukabil maaş aldığından tekrar maaş almaya hakkı olmadığı.
SADARET A.}MKT.NZD.308.98 308 98 Çerkes ve Nogay muhacirleri için Sofya'dan gönderilen ianenin postaneden alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.1739.98 1739 98 Çubuklu'da bulunan petrol depolama tesisinin idaresi için teşekkül edilen heyetin mahkeme kararı ile fesh edilemeyeceği, bunun ancak Sura-yı Devlet ve Meclis-i Ali'ce mümkün olabileceği.
SADARET A.}MKT.UM..525.98 525 98 Çerkeslerden olup Çürüksu'ya gelmiş olan muhacirlerin Hasankale'ye yerleştirilmesinden vazgeçirilip Endiras ve Tekman ovalarında iskan edilmeleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.98 59 98 1338 senesi Mart ayında Dersaadet Jandarma Alayı ile Kale-i Sultaniye ve Çatalca Jandarma Taburları mıntıkasında bir hafta zarfında meydana gelen hadiseleri havi Umum Jandarma Kumandanlığı'nın raporu.
DAHİLİYE DH.MKT.1405.98 1405 98 Sapanca'da Çerkeslerle Gürcüler arasındaki düşmanlığın bertaraf edilmesi için tarafların ileri gelenlerinden bir kaç kişinin sıkı bir şekilde uyarılmak üzere Dersaadet'e çağrılmaları için İzmit mutasarrıf vekiline yazı gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1418.98 1418 98 Sivas'ın Uzunyayla nam mahallinde iskan edilen Çerkes muhacirlerinin zulmünün men'ini talep eden Kuzugüdenli Karyesi ahalisinin arzuhalinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1616.98 1616 98 Çerkes muhacirlerinden Haris'den oğlunu askerlikten kurtarmak üzere Çorum kaymakamı, tahrirat katibi ve nüfus memuru tarafından ellişer lira alındığı halde oğlu askere gittiği şikayetinin tahkikat sonucu asılsız olduğu anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2292.98 2292 98 Kütahya ahalisinden ve erbab-ı mefsedetten Rasih adlı sahsın Dersaadet'te Çerkes Semsi Efendi ile birlikte fesat çıkarmaya çalıştıklarının anlaşıldığına dair ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.98 1906 98 Yozgat Sancağı'nın Kalehisar köyündeki Çerkes muhacirleri tarafından ahalinin tapulu arazisine müdahale edilmesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlığın giderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2668.98 2668 98 Ekinleri afete uğrayan Rakka kazasındaki Çerkes muhacirlere Ziraat Bankası'ndan borç verilmesi için Ticaret ve Nafia Nezareti'nce gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2864.98 2864 98 Refahiye kazasında iskan olunup sonradan firar etmis olan Çerkes muhacirleri için Refahiye emvalinden sarf olunan akçenin ödenmesine dair muamelelerin bildirildigi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI