Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 607 66 ORJİNAL KAYIT NO : DV68
HARİCİYE NEZARETİ 82 67 Sohum ve havalisi ahalisinin Devlet-i Aliyye'ye tabi olmaya meyletmeleri vs. hususlardan Padişah'ınçok memnun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 81 37 ORJİNAL KAYIT NO : 1347/1 Sivas'taki Afşar aşiretiyle muhacirler arasında olan kavganın önlenmesiyle bölgenin emniyetinin temini ve Sivas eyaletindeki idari ve mülki ıslahat.
HARİCİYE NEZARETİ 81 25 ORJİNAL KAYIT NO : 1347 / 33 Çerkeslerin, Kırım Harbi sonucu yapılan antlaşmayla (Paris Antlaşması) topraklarmm Rusya'ya bırakılmasını kabul etmediklerini ilgili devletlere bildirip destek istemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 47 19 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 36 / 8 Rusya ile yapılan 1321 senesi Nisan ayındaki anlaşmadan önce, pasaport çıkartıp gelen daha sonra uyruk değiştiren muhacirler hakkında yapılacak muamele.
HARİCİYE NEZARETİ 528 45 ORJİNAL KAYIT NO : 330 Kerç'de bulıman Çerkes muhacirlerinin pasaportlarını vize etmesi için Kerç şehbenderine evamir-i lazime itası iltimasına dair Kerç guvemörü tarafından Hariciye Nezareti'ne telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 556 65 ORJİNAL KAYIT NO : 143 Müdürlerden ekserisi muhacirinin avdetini tervice meyya isede vali paşa ile Gavril Efendi avdet-i muhacirini terviç efkarında olmadıklarına dair Rumeli-i Şarki komiserlerinin telgrafları.
HARİCİYE NEZARETİ 555 131 ORJİNAL KAYIT NO : 140 Trablusgarb vilayetinde iskan olunacak muhacirler için iskan memuriyetinin surat-i irsalini müstedi Trablusgarb valisi tarafından çekilen telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 555 64 ORJİNAL KAYIT NO : 140 Muhacirin Komisyonu Azası İzzet ve Rasim Beylerin Dersaadet'e avdetleri ve nizamnamelerin irsali için Ayastefanos Komisyonu'na evamir itasına dair Faso Efendi'nin telgrafı.
HARİCİYE NEZARETİ 551 100 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Aşardan muaf tutulan muhacirlerden bu sene aşar-ı mezkure taleb olunduğuna dair Kostaniçe muhacirlerinin telgrafı.
HARİCİYE NEZARETİ 489 59 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Muhacirlerin tesviye-i umum için banker tayin edilmesi ve alman paranın zamanmda ödenmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 530 60 ORJİNAL KAYIT NO : 118 Cemil Paşa'nm Mekke'ye, Osman Paşa'nında İskenderun'a muvasalat eyledikleri ve İskenderun tariki üzerinde üç Avrupalıya taarruz eden dört Çerkesden ikisinin askerler tarafından telef edildiğine dair Levant Herald Gazetesi Müdürlüğü'ne Haleb'ten gelen telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 494 136 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Bezruh Gogoy ve Abaza kabilesinden birçok familyanın memalik-i şahaneye hicret ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 491 47 ORJİNAL KAYIT NO : 264 İzmir Demiryolu Kumpanyası'mn iane suretiyle Çerkes muhacirlerine gönderdiği akçeye dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 338 63 ORJİNAL KAYIT NO : 117 Rusya harbiye nazırı refakatende Prens Dondukof ile Kafkasya erkan-ı harbiye rüesası bulunduğu halde Batum'a muvasalat
HARİCİYE NEZARETİ 329 73 ORJİNAL KAYIT NO : 339 Kafkasya muhacirine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 327 69 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Kerç'ten Samsun'a hicret eden muhacirin-i Çerakise'ye ' dair.
HARİCİYE NEZARETİ 2448 0 ORJİNAL KAYIT NO : 154 Osmanlının Kafkasya'da teşkilat-ı askeriye tesisi, İstanbul'a murahhaslar gönderilmesi, Kafkas müslümanlarmm Osmanlı ordusunu bekledikleri, Rusya'nm Kafkasya'dan el çektiği, müslümanlarm Türkiye bayrağı altında federasyon teşkili istedikleri. Ermeni ve Gürcülerin Türkiye ile Kafkas Müslümanlarının temasa geçmelerini tehlikeli gördükleri ve silahlandıkları, Ermenilerin işledikleri fecayiin müthiş olduğu ve Baku karşısındaki Herkin adasmda üç bin Türk esir bulunduğuna dair Rüştü Bey'den alman rapor sureti. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2449 50 ORJİNAL KAYIT NO : 155 Batum ve Trabzon'dan yeni bir malumat alınamadığı, Büyük Petro nam geminin Sohum'a girdiği, Sohum'da Bahr-ı Siyah filosu gemilerinin şehri bombardıman ettiği, Varna şehri ile Sivastopol arasında telsiz telgraf muvasalatı peyda olunduğu, Bükreş'e gelen Romanyalı General Palesko'nun Rusya'nm ahvali ile sair hususlardaki beyanatı ve diğer mevzular hakkında rapor. (EHT.)
HARİCİYE NEZARETİ 2450 4 ORJİNAL KAYIT NO : 155 Yeni Rus hükümetinin, halkların kendi geleceklerini kendilerinin tayin etme hakkına sahip olduklarmı onaylamasının tamamen lafai bir keyfiyet olduğu Finlandiya ile Ukrayna'ya uyguladıkları muameleden anlaşıldığı ve hakikatte Bolşeviklerin çarlar kadar emperyalist oldukları. Kafkasya'da ahalinin ekseriyetle müslüman olmasına rağmen Rus hükümetinin Ermeni ve Gürcü unsurlarla dayanışma içinde olması ve Kafkas hükümetinin bir nevi Ermeni devleti olması ihtimali göz önünde bulundurularak bu devletin tanınmasında acele davramlması. Yeni Rus hükümetinin Elviye-i Selase'nin durumuna itirazı nedeniyle bu üç sancağın tedabir-i hakimane ile ilk etapta elde edilmesi ve ehil ellerde geçici bir hükümet kurulmasının münasip olacağı. Batum ele geçince Karadeniz ticareti açıldığından derhal port franc ilan edilmesinin uygun olacağı. (EHT.)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI