Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.İD.100.7 100 7 1- Askeriye'nin binek ve yük hayvanı ihtiyacını karşılamak için belirli evsafdaki at ve katırların ihracının yasaklandığı. 2- At cinsinin çoğaltılması ve neslinin islahı konusunda halkı teşvik etmek amacıyla at yarışları tertibi ve masrafların vilayetlerce karşılanması. 3- Mübayaa komisyonlarının vazifelerini gösterir nizamname. 4- Konya'da tertiplenecek olan at yarışı programı. 5- Kelkit ve Siran'da depo ve hara tesisi.
SADARET A.}AMD.92.75 92 75 1- Belgrad muhafızının akçe talebinin gecikmeli olarak gönderildiği, zahire talebinin ise Vidin valisine havale edildiği 2- Varna'da iskan edilen Kırım ve Çerkez muhacirleri ile mesele-i sabıka esnasında asker erzakı için halka yapılan borç meselesinin tesviyesi. 3- Rusçuk Vali Konağı'nın eksik kalan kısmı ile hapishane ve evrakhanenin acele insası için gerekli paranın Rusçuk Mal Sandığı'ndan havalesi. 4- Silistire valisinin mahdumu Hacı Ali Bey ile Rusçuk'taki Avusturya Vapur Kumpanyası Memuru Raha'ya rütbe tevcihi.
DAHİLİYE DH.İ.D..159.1.39 159 39 1- Çerkes gönüllüleriyle harbe gittiğinden dolayı nizamiyeye iade edilmis olan Düzce Bölük Kumandanı Yüzbaşı Rüsdi Bey'in tekrar memuriyet Mevkiinde ibkası. 2- Devrek Kaymakamı İbrahim Bey'in yerine Kırkkilise Tahrirat Müdürü Esad Bey'in tayini. 3- Bolu Taburu'na ilave edilen yirmi nefer jandarmanın sevki lüzumu.
DAHİLİYE DH.iD.159.1.39 159 39 1- Çerkes gönüllüleriyle harbe gittiğinden dolayı nizamiyeye iade edilmiş olan Düzce Bölük Kumandanı Yüzbaşı Rüşdi Bey'in tekrar memuriyet Mevkinde ibkası. 2- Devrek Kaymakamı İbrahim Bey'in yerine Kırkkilise Tahrirat Müdürü Esad Bey'in tayini. 3- Bolu Taburu'na ilave edilen yirmi nefer jandarmanın sevki lüzumu.
SADARET A.}MKT.UM..434.25 434 25 1- Çerkes Hurşid Ağa'nın getirip sattığı kızın buldurulmasına dair emrin alındığı. 2- Hurşid'in İstanbul'a dönmüş olduğu.
SADARET A.}MKT.UM..446.29 446 29 1- Çerkes vs. muhacirlerinin İstanbul'a sorulmadan başka yerlere gönderilmemesine dair emrin alındığı. 2- Trabzon'daki muhacirlerin, Sivas'taki akrabalarının yanına gitmesine müsaade edilmesi.
SADARET A.}MKT.DV.81.24 81 24 1- Çürüksu Muharebesi'nde yaralanan Hasan'ın, emekliye ayırılması. 2- Süvari Serçavusu Kırımlı Ömer'in rütbesinin terfi. 3- Çerkez Beyzadelerinden uhdesine yazbaşılık rütbesi tevcih edilen İhsan Aga'nın, Çerkezistan'a gönderilmesi ya da Orduya alınması.
SADARET A.}MKT.UM..522.9 522 9 1- Dağıstan ve Nogay muhacirlerinden Erzurum'a gönderilenlerin münasib mahallerde iskan ettirilmeleri. 2- Amasya ve Yozgat'a gönderilen Çerkes muhacirlerinin bahar mevsimine kadar muvakkaten hüsn-i iskanı.
YILDIZ Y.MTV.252.5 252 5 1- Erkan-ı Harbiye Yüzbasısı Mehmed Nuri ile Nizamiye Yirminci Alayı'ndan Şükrü efendinin nisanla taltifleri. 2- Köprülü'de teskil olunacak nizamiye taburlarının sevkedilemeyeceği. 3- Suriçi'nde Rum kilisesine verilen zararın tazmini. 4- Manastır'dan Pirlepe'ye sevkolunan taburların Manastır'a iadesi. 5- Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar altı karakol inşası. 6- Manastır ve Surviç'te eşkiya takibi.
SADARET A.}MKT.UM..350.9 350 9 1- Eşkiyadan Milli Halil Bey'in Ankara valisinin oğlu İsmail Bey ve meclis azalarından bazılarana at hediye etmesiyle ahali hakkındaki zulmünü artırdığı rivayeti keyfiyetinin açıklanması. 2- Cihanbeyli Aşireti'nin mülga kaymakamlık maaşının dağıtılmasında uygunsuzluk yapıldığı.3- Kayseri'de tebea-i Müslime ile gayr-i Müslime arasındaki zıtlaşmadan dolayı hırsızlık ve soygun olaylarının meydana geldiği.
SADARET A.}MKT.DV.87.24 87 24 1- Hapiste olan Tersane-i Amire esnafından Kayseri'li Ali'nin tahliye talebiyle ilgili arzuhalinin gönderildiği. 2- Çerkes Tüccarlarından Mustafa Ağa'nın oğlu Mahmud'un Mekteb-i Harbiye'ye kabulüyle ilgili arzuhalinin gönderildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.78.48 78 48 1- İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci ordu münyesinde müstahdem askerlerin cebel ahvali ve levazımat durumu. 2- Kışla inşaatı, şekavet olayları, katil hadiseleri, Nefer sevkiyatı, kolera salgını, Hapishane'den kaçma tesebbüsü.
DAHİLİYE DH.İD..136.2.2 136 2 1- Küre Nahiyesi Belediye Tabibliği ve Çerkes Kazası Eczacılığı ve Tabipliğinin cetvel-i münhalata talik edildiği. 2- Akçaşehir'e tabib gönderdilmeyeceği. 3- Mudurnu kabile ve ası memurluğu 4- maaşlarının Maliye Hazinesi'nden verilemeyeceği. 5- Selanik'te zuhur eden koleradan dolayı karantina altında tutulan kayıkçıların ve ailelerinin mahvolmakta olduğundan icabının icrası talebi.
HATT-I HÜMEYUN 03 0 1- Kusüs'ün islamlar tarafından zabtında Ruslara verilen kamame Kilisesi tasarrufunu tayiden sonraları ısdar olunan fermanlara rağmen Ermenilerin vaki mürafaalarına yebeyyün ve tasdik edilen esaslara göre halklarının muhafazısna ve tekrar vaki olacak iddea ve talşeplerin dikkate alınmasına dair. 2-Kudüs'te Kamame ve Beytüllahim kiliseleriyle manastırların Kudüs dahil ve haricindeki mülhakatlarının Rumlar tarafından tasarruflarına,Ermenilerin davalarıyla kendilerinden addetlikleri Habeş taifesini sabık halleri üzere Gürcü,Süryani ,kIBTİ,Sırp taifeleri gibi kendi yamaklarından addolunmasına dair. 3-Kudüs'teki kilise,manastır,ziyaretgah ve emlak arazilerinin Rum,Ermeni ve Efrenç taifelerinden kimlere ait ise o suretle tasaffuflarına birbirlerinin tasarruf haklarına riayet edip tecavüzden ictihap göstermelerine dair.
SADARET A.}MKT.UM..462.84 462 84 1- Memalik-i Mahruse'de yerleşmek için Trabzon'a gelen Çerkes ve Abaza muhacirlerin rahatına çalışıldığı. 2- Dağıstan hanedanlarından gelenlerin de muhacirlerle denk tutulduğu. 3- Ancak vapur ve sandallarla gelip memalik-i mahruse de yerleşmek isteyenler ve kendilerine ekmek ve navlun isteyenler hakkında ne yapılacağı.
SADARET A.}MKT.UM.462.84 462 84 1- Memalik-i Mahruse'de yerleşmek için Trabzon'a gelen Çerkes ve Abaza muhacirlerin rahatına çalışıldığı. 2- Dağıstan hanedanlarından gelenlerin de muhacirlerle denk tutulduğu. 3- Ancak vapur ve sandallarla gelip memalik-i mahruse de yerleşmek isteyenler ve kendilerine ekmek ve navlun isteyenler hakkında ne yapılacağı.
SADARET A.}DVN.MHM.17.49 17 49 1- Mirmiran-ı kiram'dan Çerkes havaline memur Sefer ve Behçet Paşalar'a üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi. 2- Abaza ahalisi Hükümdarı Abdülhalim Bey'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}DVN.MHM.17.49 17 49 1- Mirmiran-ı kiram'dan Çerkes havaline memur Sefer ve Behçet Paşalar'a üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi. 2- Abaza ahalisi Hükümdarı Abdülhalim Bey'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.101.13 101 13 1- Muharebe dolayısıyla İzmir, Bodrum vesaire yerlerden Anadolu'nun içeri vilayetlerine gönderilen mahkumların firarlarıyla gerekli önlemlerin alınması çabaları. 2- Sinop Hapishanesi'nden kaçanların takibi için ihtiyat efradının silah altına alınması ve masraflarının karşılanması, firara sebebiyet verenlerin tebdil olunmaları. 3- İskilip Hapishanesi'nden firar edenlerin yakalanması. 4- Çorum ve mülhakat hapishanelerinin muhafazası için ihtiyat efradının celbi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.35.24 35 24 1- Nusret Paşa'nın Tahran'a gitmek üzere uğradığı yerler. 2- Rusya Devleti'nin Şahsun aşiretinin Karabağ cihetindeki şekavetini tesviye etmek üzere ve İran ile akdettiği gizli muahede ve Nusret Paşa'nın bu konudaki layihası. 3- Nusret Pasa'nın İran Şahı Nasreddin Şah ile yaptığı mülakat ve şahın imtiyaz Nişanı'ndan dolayı padişaha teşekkürü. 4- Erzurum'da muhtelif zamanlarda inşa olunan istihkamat hakkındaki malumat. 5- Selatin-i Osmaniye'nin Hudud-ı Hakani muhafazası için hudud alayları beylerine verilen fermanlardan birinin sureti.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI