Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.2 172 2 Yafa'dan Trabzon'a giden idare-i mahsusaya ait Selanik vapurunun Kavak Limanı'na gelmesi.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
SADARET A.}MKT.MHM.297.6 297 6 Yahya Efendi Dergahı Postnisini Hacı Nuri Efendi ile bazı kimselerin vefatları münasebetiyle hazinede kalan paraların Saray-i Hümayu'ndan muhrec Fikrinihal Hanım'a tahsisi. Saray-i Hümayun hademeliğinden muhrec müteveffa Hacı Mustafa Ağa'dan münhal Karaköy ve Galata İskeleleri Hamallar Kethüdalığı'nın Hırka-i Saadet hademesinden Çerkes Ali Ağa'ya tevcihi.
DAHİLİYE DH.SFR.565.4 565 4 Yakalanan asker firarilerinin miktarı, çete reisi Çerkes Mehmed Bey adılı sahsın ölü olarak ele geçirildiği. (Kütahya)
DAHİLİYE DH.MKT.1891.105 1891 105 Yakalanan çerkes eşkiyaların müstantıklık tarafından salıverildikleri yönündeki ihbarın tahkiki.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.17 54 17 Yakub Efendi, Çerkes Ali Efendi oglu, 1295 Çarşamba doğumlu, Bekçi hademesinden
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.16 54 16 Yakup Aga, 1328.Za.20 Çerkes doğumlu, Merasim dairesi bekçi hademesi
HATT-I HÜMAYUN HAT.1447.7 1447 7 Yalakabad kazasına tabi Kocaderesi mevkiinde Babüssaade Agası Çerkes Muhammed Aga Camii hitabetinin Ahmed'e tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMEYUN 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmağa çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.918.39971 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmaya çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1497.116 1497 116 Yalova'da Çerkes Muhacirlerin nizamı dairesinde iskan edildiği arazi hakkında tasarruf iddiasında bulunan Emine Hanım'ın davası, idare meclisinde görüşülmeyeceğinden mahkemeye müracaat etmesi gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1483.115 1483 115 Yalova'da Emine Hanım'a ait olan araziyi sahiplenen Çerkes ümerasından İbrahim'in muhakeme edilmek üzere Karamürsel'e gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.33.63 33 63 Yalova'nın Millet Çiftliği'nin ortağı Elmalıklı İstavri'nin, köyünden çiftliğe gelmekte iken oglu tarafından öldürüldügünün haber alındığı, failin yakalanmasına çalışıldığı. Kandıra'nın Kaymas nahiyesinin Karadere köyünü basarak para gasp edenlerden Tepe Müslim, Kıbti köyünden Hakkı ile Ali'nin yakalandığı, diğerlerinin de takibine devam edildiği. İzmit'in Büyük Derbend köyü civarında bir askerin para ve eşyasını gasbeden Çerkes İlyas ile Murad'ın yakalandığı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.251.77 251 77 Yanbolu kazasında Agaçlar karyesinde bulunan Virani adlı kişiye Çerkeslerin ettikleri fenalığa dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1995.92 1995 92 Yangın söndürmedeki başarılarından dolayı Mekteb-i Sultani Harik Memuru Mösyö Kalaman Yesevus ve İsviçre Sefareti Vekilharcı Mösyö Lebya'ya birer Tahlisiye Madalyası verilmesi.Can kurtarmadaki başarılarından dolayı Beyrut jandarma efradından Çerkes Ahmed'e bir kıta Tahlisiye Madalyası verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2120.20 2120 20 Yangın söndürmedeki gayretleri sebebiyle Fatih'te görevli polis memurlarından Kayserili Mehmed ile Çerkes Ali Efendiler'in İftihar Madalyası'yla taltifleri.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında bulunan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bütün masrafını kendisi gördüğü ve bu hal uzun müddet devam edemeyeceğinin bu defa mumaileyhin eniştesi Malhas'ın tahsisat rica etmek üzere yola çıkarıldığı hakkında Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e kaime. Gürcüce bir yazı olup iki sahife kadardır ve armalı bir mührü vardır.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Yanında on altı kişi olduğu halde Gürcistan'dan kaçıp Trabzon'a gelmiş olan Açıkbaş Han'ın oğlu Yoğan'ın arzusu üzerine İstanbul'a gönderildiği ve iskân ve iaşeleri hakkında Canik Muhassılı Vekili Osman Bey'den Sadaret'e kaime.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI