Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.138.10299 138 10299 Vilayet dahilinde şimdiye kadar Çerkes muhacirlerinden kaç nüfusun hangi kazalarda iskan edildiğinin ve ne kadar masraf vuku bulduğunun isar ve irsali. (Konya; 3445)
DAHİLİYE DH.SFR.128.9 128 9 Vilayet dahilindeki Çerkes muhacirlerin mahkemeden aldıkları ilam mucebince boş durumda olan haneleri istedikleri gibi kullanmayı istemeleri karsısında nasıl muamele edileceği hakkında malumat talebi. (Bitlis)
DAHİLİYE DH.MKT.1319.36 1319 36 Vilayetlerden yollanacak süvari asakir-i muavenesinin, ata binip silah kullanmaya kabiliyeti olan, fakat atı olmayan Çerkeslerden gönderilmesi meselesinin Meclis-i Askeri'de müzakeresi.
DAHİLİYE 1319 36 Vilayetlerden yollanacak süvari asakir-i muavenesinin, ata binip silah kullanmaya kabiliyeti olan, fakat atı olmayan Çerkeslerden gönderilmesi meselesinin Meclis-i Ask'eri'de müzakeresi.
DAHİLİYE DH.SFR.184.78 184 78 Vilayette yağma yapma ihtimali olan Çerkeslerin hareketlerine meydan verilmediği ve alınan tedbirlerle Sivas ve diğer vilayetlerdeki olaylardan daha beterinin çıkmasının önlendiği. (Çorum)
DAHİLİYE 13 23 Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa'nm keşide eylediği telgrafiıamede İttihat ve Teraldti'nin bir azasmm Rusya'da gizli cemiyet oluşturduğu ve Rusya, Osmanlı aleyhine hareket ederse bu cemiyetin Müslümanları kıyama davet edeceği hakkındaki beyanatmm mahzurları hakkında dilîkatli olunması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.217.42 217 42 Viyana sefirinin Osmanlı iç siyaseti ve Avusturya-Osmanlı münasebetleri üzerine Avusturya başbakanı ile görüşmesi. Kral Ferdinand'ın muhtemel Bulgar-Osmanlı savası için zemin yoklamak üzere Viyana'yı ziyareti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.38 202 38 Viyana treninin vagonunun Kuleli Belgos İstasyonu'nda Bulgar eşkiyası tarafından havaya uçurulması.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.682.17 682 17 Vize kazasında Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar yapılmakta olan yol hakkında. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.683.27 683 27 Vize kazasından Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar inşa olunan yol çalışmasında Midye kazası ahalisinin istihdam olunmasından dolayı ahalinin şikâyette bulunduğu. (Şehremaneti 1)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.52 1016 52 Vize'de bulunan Çerkes muhacirlerden Elbruz Bey'in biraderi Mehmed Bey'in Batum'da bulunan kabilesinin Vize'de iskanları talep edilmis ise de orada uygun yer olmadıgı için çevre kazalara tevzi olunmalarına dair. (1. Rumeli)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.12.12 12 12 Vlademir Vapuru'yla gelen Çerkes muhacirlerin Trabzon'a gönderilerek Hakkari, Van ve Erzurum'a yerlestirilmeşi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.12.11 12 11 Vlademir Vapuru'yla Sivastopol'dan hareket edecek Çerkes muhacirininin Hakkari, Van ve Erzurum'da iskanı. (Dahiliye; Muhaceret)
DAHİLİYE 1438 12 Vladi Kafkas dağlılarından memalik-i şahaneye hicret edecek muhacirlerin Batum'a gelmek üzere oldukları, Kuban dağlılarının da hicret için hazır oldukları.
DAHİLİYE 1436 109 Vladikafkasya'dan üç kafile halinde Osmanlı ülkesine gelmek üzere yola çıkacak üçyüzseksen muhacire, belirlenen limanlara çıkmaları halinde engel olunmaması talebine dair evrakın gönderildiği.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4258 4258 Vukuu mukarrer Moskova seferine ba-hatt-ı hümayun tayin olunup bin yüz yirmi dört tarihinde Miralay Hüseyin Bey'in maiyetinde sevk edilen Asakir-i Mısriye'den müteferrika-yı Divan, çavusan-ı Divan, gönülliyan, tüfenkciyan, Çerakise, müstahfizan, azeban-ı kale cemaatlerine mensup esamileriyle yevmi ulufeleri muharrer neferatın yedi bölükten ve üç bin kişiden ibaret yekununu ve her cemaat adedini ihtiva eden ve defterin bas tarafı Mısır Valisi Veli Mehmed Pasa mührüyle musaddak bulunan asakir-i Mısriye'nin ulufe ve esami defteri.
MECLİS-İ VALA MVL.1074.6 1074 6 Vulçıtrın'dan Nis taraflarına gelen Çerkes muhacirlerinin avdet edilmeleri. (1. Tuna)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.48.4796 48 4796 Vulcıtrın'in İhsaniye-i Bala karyeli Çerkes Yusuf'un kerimesi Han'ı kaçırıp bilahare intiharından dolayı cereyan eden tahkikatta, merkum Çerkes Adem b. Salih'in kaymakamlığa gönderilmesinin icab ettiğine dair Priştine Mutasarrıflığı'nın yazısı.
DAHİLİYE DH.MKT.2762.46 2762 46 Yabanabad Kazası'nın merkezi olan Pazar Kasabası'ndan Ankara ve Sincan'a ulasan yolun bozuk ve uzun olması sebebiyle yeni bir yol inşaasına dair kasaba esrafının gönderdikleri arzuhal üzerine Ankara Vilayeti tarafından gereğinin yapılması.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.234.13643 234 13643 Yafa İskelesi'ne ihraç olunup orduya muktezi sekban Çerkesi (çadırı) nakli hakkında takrir. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI