Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.178.148 178 148 Ferik Sadeddin Pasa ile Yaverandan Kolağası Sadık Bey'in Selanik'e gitmek üzere yola çıktıklarına dair, Mabeyn Yaver-i Hususisi Mirliva Çerkes Mehmed Paşa'ya gönderilen telgraf.
YILDIZ Y.MTV.185.129 185 129 Cezâyir-i Bahr-i Sefid Merkez Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dairesi Reisi Urfani, Yanya Bidâyet Mahkemesi Hukuk Dairesi Reisi Hilmi, Karahisar-ı Sâhip Müftüsü Yunus, Tire Nakibülesrâf Kaymakamı Seyyid Mehmed, Hama ulemâsından Seyyid Mehmed, Rumkale Nâibi Mahmud ile Çerkes Şeyhizâde torunu Osman ve Vehbi Efendilerin rütbe ile taltifleri hakkında Meşihat'ın tezkiresi.
YILDIZ Y.MTV.188.52 188 52 Sivas'da Uzunyayla'da yerleşik olan Çerkes ümerasından olup hakkında bazı şikayetler üzerine Dersaadet'e celb edilerek gözaltına alınan Mehmed Mirza'nın memleketine dönmek için müsaade istirhamında bulunduğuna dair.
YILDIZ Y.MTV.193.58 193 58 Sarayda yapılan yapılan sünnet dügününde iyi hizmeti görülen Polis Müfettisi Hacı Salih, Komiser Çerkes Osman, Sivil Memur Şevket ve sairlerin taltif edilmeleri talebi.
YILDIZ Y.MTV.209.85 209 16 Mısır Hilvan'da Çerkes İshak Bey nezdinde iken irade üzerine celbolunan Mülazim-i Sani Rauf Bey'in arızasının Dersaadet Merkez ve Birinci Fırka Kumandanlığı'nca takdimi.
YILDIZ Y.MTV.222.31 222 31 Ayastefanos'da tüccardan Kapamacıyan'dan mahlul kalan ve Yaver-i hususi Çerkes Mehmed Pasa'ya tefviz olunan bostanın mahalle haline getirileceğine dair Şehremaneti'nin maruzatı.
YILDIZ Y.MTV.235.111 235 111 Rusya'dan gelecek Çerkez muhacirlerin kabulü ve Ankara'ya yerleştirilmeleri.
YILDIZ Y.MTV.240.168 240 168 Selanik'e gönderilecek efrad-ı cedide.
YILDIZ Y.MTV.244.130 244 130 Malazgird, Ahlat ve Bulanık'da meydana gelen deprem ve hasarı neticeleri.
YILDIZ Y.MTV.249.84 249 84 Rusya'dan hicretlerine Rusya'ca izin verilen Müslüman Çerkezlerin ahvali.
YILDIZ Y.MTV.25.62 25 62 İzmit'in Sapanca Nahiyesi'nde Gürcülerle Çerkesler arasındaki münazaa ve kıtalin tafsilatına dair.
YILDIZ Y.MTV.252.5 252 5 1- Erkan-ı Harbiye Yüzbasısı Mehmed Nuri ile Nizamiye Yirminci Alayı'ndan Şükrü efendinin nisanla taltifleri. 2- Köprülü'de teskil olunacak nizamiye taburlarının sevkedilemeyeceği. 3- Suriçi'nde Rum kilisesine verilen zararın tazmini. 4- Manastır'dan Pirlepe'ye sevkolunan taburların Manastır'a iadesi. 5- Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar altı karakol inşası. 6- Manastır ve Surviç'te eşkiya takibi.
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
YILDIZ Y.MTV.259.219 259 219 Çerkesköyü'nden Küçükçekmece'ye kadar olan simendifer hattını muhafazaya memuraskerlere bir ikametgah hazırlanması.
YILDIZ Y.MTV.269.150 269 150 İkinci Ordu'ya mensub Dördüncü Nişancı Taburu Birinci Bölüğü efradından Çerkes Ömer bin Mehmed'in bir onbaşıyı yaralamak maddesinden küreğe konulması.
YILDIZ Y.MTV.279.161 279 161 Aziziye kasabasında Yeni Cami Medresesi'nde müderris Çerkes muhacirleriulemasından Yakub Efendi'ye bir mikdar maaş tahsisi.
YILDIZ Y.MTV.285.99 285 99 Dersaadet'den firar edenlerin Bulgaristan'da vazifeden alnan müftiler ve yerli münafıklarla birleştikleri ve saltanata karsı çalıştıkları.
YILDIZ Y.MTV.288.127 288 127 Bursa Taburu'nda istihdam edilen Yüzbaşı Mehmed Bey'in Çerkes Sanavber Hanım ile Dirsan Hanım'ın evlerine gitmekte olduğu ve sebebinin tahkiki.
YILDIZ Y.MTV.289.129 289 129 Jandarma mülazımı Ahmed Bey'le, Çerkes Musa'nın Bandırma ve civarı ahalisinden topladıkları hayvanların müzayedesi ve Musa'nın hapsedildiği.
YILDIZ Y.MTV.289.132 289 132 Maraş civarına yerleşen Çerkes muhacirlerine faraiz-i diniyelerini talim ve tedrisatta bulunmak üzere Şeyh İsmail Efendi'nin tayini.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI