Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9515 127 9515 Kışla-ı Şahane Topçu 1. Alayı'nın 2. Taburu efradından iken maluliyeti hasebiyle tekaüdü icra edilmiş olan zevci Çerkes İsmail bin Abdullah'ın vefatına mebni kendisine maaş tahsisi istidasına dair Fatıma Zehra mührü ile verilen arzuhal. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9517 127 9517 Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden merhum Hacı Himmet Efendi uhdesinden münhal muhtacin tertibinden muhassas maaştan, yüz kurusunun muhacirin-i merkume ulemasından Hacı Ali Efendi'ye tahsisi. (Maliye; 8185)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1280.95975 1280 95975 Rusya Hükumetince Sarıkamış cihetlerinde ittihaz olunan tedabir-i askeriye ve Yukarısarıkamış'a iskan olunan Çerkeslerin mahall-i ahara naklinden sonra yapılacak kışla hakkındaki rivayata dair Hariciye Nezareti'nden varid olan tezkire. (Harbiye; 93733)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1292.96873 1292 96873 Yenişehir kazasında medfun Ceddi Şeyh Mustafa Efendi zaviyesine mevkuf akaratın kendisine teslimi ile Çerkes Mehmed Ali'nin men-i müdahalesi hakkında mahalli mahkeme-i Şeriyesi'nden verilen ilamların müddet-i temyizleri mürur ettiği halde meclis-i tetkikat-ı Seriye'den muhakemenin yeniden icrası hakkında karar verildiği Mehmed Arif Efendi tarafından istida olunduğu. (Mesihat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1311.98269 1311 98269 Ankara Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Maan Bey'in divan-ı harp marifetiyle muhakemesiyle tebeyyün edecek hale göre muamele-i kanuniyenin icrası için açığa ihraç ve mezkur alaya misafir kaydıyla yerine Ankara Alayı'nın sabık alaybeyi olup şehremaneti mülhakatı zabtiye alayında misafireten istihdam olunan İbrahim Bey'in tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1312.98362 1312 98362 Çerkes muhacirlerinden Hacı İbrahim Efendi'nin zevcesinden kalan maaşın kendi maaşına zammı. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1314.98499 1314 98499 Aziziye'nin Çamurlu nahiyesi ahalisinden bir Çerkesin hidmetinde bulunan Takaoğlu Davud'un evladlarının satılmasından dolayı mütehaddis davalarında müskülat ifa edilmekte olduğundan iktizasının icrası. (Sivas; 98499)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1319.98881 1319 98881 İskodra Alaybeyliği'ne Sivas Jandarma Kumandanı Cavit Bey'in nakli ve onun yerine sabık Erzurum Jandarma Kumandanı Çerkes Mehmed Bey'in tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1327.99518 1327 99518 Çerkes'de kain Bayındır nahiyesinde Hacıoğlu Hasan'in hanesinde muhterıh olan asar malından mısırın terkin-i kaydı.(Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1330.99714 1330 99714 Balıkesir'e gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürt Mustafa'ya üçer kuruş yevmiye tahsisi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1345.100854 1345 100854 Sivas Vilayeti Jandarma Alay Kumandanı Çerkes Mehmed Bey'in müterakim alacaklarının suret-i tesviyesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1348.101093 1348 101093 Aziziye kazasında Çerkes Mecid tarafından satılmasına teşebbüs olunan Çerkes Davud'un kızları hakkında sebzeden işara cevaben Sivas Vilayeti'nin tahrirat. (Mesihat;98499)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1351.101251 1351 101251 Çatalca Tabur Ağası Çerkes Ahmed Bey'in kayın validesi Gushiray Hanım'a maaş bağlanması. (Maliye; 101250)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1361.102058 1361 102058 Enderun-i Hümayun hademesinden Çerkes Mehmed Bey'in yüzbaşı rütbesiyle İzmit'de istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1373.102964 1373 102964 Çerkes ümerasından Hangiri Bey'in ikameti için Bursa'da mahlülden münasib bir hane bulunarak mumaileyhin uhdesine tefvizi. (Evkaf, Hüdavendigâr; 102964)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.138.10299 138 10299 Vilayet dahilinde şimdiye kadar Çerkes muhacirlerinden kaç nüfusun hangi kazalarda iskan edildiğinin ve ne kadar masraf vuku bulduğunun isar ve irsali. (Konya; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1380.103481 1380 103481 Sungurlu'nun Gafurlu karyesinde sakin Çerkes muhacirleri için mescit inşası. (Hazine-i Hassa; 103481)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1423.106653 1423 106653 Çerkes muhacirlerinden Hatice Danis'in muhtacin tertibinden kendisine maaş bağlanması talebi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1432.107367 1423 107367 Hüdavendigar Vilayeti Zabtiye Alayı ikinci Kütahya Taburu'nun Birinci Süvari Bölüğü'nde müstahdem Jurnal Emini Çerkes İbrahim Bey'in biladerzadesi Yakup bin Rüstem'in askerlik hizmetini ifa etmek üzere gönderilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1444.108250 1444 108250 Eskişehir ve Söğüt kazalarınca iltizam etmiş olduğu asar bedelinden kalan zimmetinin taksitli olarak ödenmesine izin verilmesine dair Çerkes Ahmed'in arzuhali. (Maliye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI