Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2832.32 2832 32 Kuşadası'nda Çirkince karyesinde maslub Çerkes Mehmed Paşa'nın uhdesinde bulunan zımpara madeni hakkında tereke muamelesine dair Meşihat tezkiresi. (Dersaadet 29)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2774.57 2774 57 Müskirat imaline mahsus inbik mührünü fek etmesinden dolayı taht-ı muhakemeye alınan Tokatlı Sarı Malkon oğlu Ohan'dan istenilen inbik ve Çerkes İsmail'den aranılan tütün ceza-yı nakdileri hakkındaki dava. (Dersaadet 24)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.277.48 277 48 Anadolu'ya hicret eden Çerkezlerin bıraktıkları köylerde vesair mahallerde yerleşdirilen muhacirler ile yerlerine avdet eden ahali-i kadimenin bu sene öşürden istisnası. (Maliye 6)
ŞURAY-I DEVLET SD.2760.7 2760 7 Lazikiye sancağı dahilinde Bayir nahiyesinde zuhur eden madenin isletilmesi ve İzmir'de petrol gazi ile ispirtonun muhafazası zımnında ve mağazalar inşası imtiyazının ihsan buyrulduğu hakkında Hazine-i Hassa tezkiresi. (Dersaadet 23)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2743.31 2743 43 Çarşamba'da ele geçirilen kaçak tuzun sirkatinden dolayı muhakeme altına alınan Çerkes Tahir hakkında temyiz ilam harcı olarak Trabzon Vilayeti'nden gelen yüz kuruşun gönderildiği. (Dersaadet 22)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.274.2 274 2 Karesi'de iskan olunan Çerkes muhacirlerinin tesviye-i mesalihi zımnında tercüman istihdamına dair Maliye Nezareti'nden muhabereli tezkire. (Maliye 6)
ŞURAY-I DEVLET SD.2739.2 2739 2 İzmir'de petrol gazi ile ispirtonun muhafazası zımnında inşası Hazine-i Hassa amelesinden bulunup bilahare İzmir'de Rıhtım Şirketi'ne verildiği istihbar olunan mağazalar imtiyazı hakkında istizan. (Dersaadet 22)
ŞURAY-I DEVLET SD.2730.12 2730 12 Hindistan sahillerinden Basra'ya uğrayarak İngiltere'ye gelip giden vapurların Basra'da ki imtiyazlı kömür deposundan alıp sarf ettikleri kömürün resmi gümrükten muafiyeti hakkında yapılacak muamele. (Dersaadet 21)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2693.27 2693 27 Zabtiye Nezaretince Balıkesir sancağına gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürd Mustafa'ya verilecek yevmiyenin münhal olduğu beyan olunan mebaliğden tahsisi istizanı. (Dersaadet 18)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2684.47 2684 47 Babadağ Sarıköy, Çerkes ve Aslava karyeleri ahalisinden ve Romanya Devleti tebeasından elli hane halkı terk-i tabiiyetle Bandırma kazasının Hamidiye karyesinde mutavattın hemşehrileri yanlarına iskan etmeleri hakkında olan istidalarının gönderildiği. (Dersaadet 17)
ŞURAY-I DEVLET SD.2661.17 2661 17 Petrol gazinin inhisar altına alınmak üzere imtiyazının uhdesine ihalesine dair Baltacı imzalı ariza tercümesi. (Dersaadet 16)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.265.43 265 43 Adana vilayetine gönderilen Çerkes muhacirlerinin Mersin İskelesi'nde bulundukları müddetçe tayinat ve yol masrafları için sarf olunan meblağ. (Maliye 5)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.263.22 263 22 Silistre kazasına tabi Uğurlu karyesinde meskun muhacirin ile Bulgarlar arasında cereyan eden uygunsuzluğa sebebiyet verenlerin tahkiki için memuren oraya gönderilerek yaralanan Çerkes muhacirin ümerasından Seyyid Hasan'a maaş tahsisi.(Maliye 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2625.41 2625 41 Cihet-i mülkiye ve askeriyede otuz sene hizmet eden muhacirin-i Çerakise'den İshak Zeyor Bey'in Dersaadet'te veyahut Mihaliç kazasında iskanı. (Dersaadet 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2623.3 2623 3 Aydın sancağına tabi Beyköy karyesinde merhum Hamdi Paşa'dan mahlul kalan ve müzayedeye konulan ve karye-i mezkurda sakin bulunan ve Muhacirin-i Çerakiseye verilmek istenilen Ali Ova Çiftliği ile emsali çiftlikler ve arazi-i saire-i malume hakkında olunacak muamele. (Dersaadet 14)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2613.37 2613 37 Biga kazası dahilinde Giraybeyzade Mukteza ve Ali Beylerin tasarrufunda olan çiftliklere Çerkes muhacirleri tarafından vuku bulan müdahale hakkında cereyan eden muamelat. (Dersaadet 13
ŞURAY-I DEVLET ŞD.259.30 259 30 Sofya sancağında meskun Çerkes muhacirler için gerekli olan arazinin mübayaa olunması. (Maliye 3)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2565.12 2565 12 Hüdavendigar vilayeti Sincan nahiyesine tabi Oda karyesi civarında vaki olup Çerkes muhacirleri iskan ve tavattun edilmiş olan Amuca Çiftliği denilen araziye Mahmudiye isminin verildiği. (Dersaadet 11)
ŞURAY-I DEVLET SD.2543.33 2543 33 Daire-i Askeriye müteahhitlerinden Ahmed Necati Efendi'ye İskenderun'da imtiyazı verilmiş olan Petrol Gazi Madeninden memalik-i ecnebi yeye gönderilecek maden ihracatının resmi gümrükten muafiyeti hakkında bir kayıt ve emsal olmadığından buna dair mukavelenamede münderiç fıkranın tadili. (Dersaadet 10)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.254.3 254 3 Erzurum sancağınca 1281 ve 1282 seneleri suhur-ı malumesi zarfında Çerkez muhacirlerine verilen odun bahasının Hazinece mahsubu. (Maliye 2)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI