Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 373
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
YILDIZ 97 0 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
YILDIZ 214 0 Kunaytara kazasında iskanı kararlaştırılan Kafkas muhacirlerinin tayinat bedelatiyle ev inşa edilmesi, hayvan ve tohumluk mubayaasına para gönderilmediği ve muhacirlerin sefalette bulunduğu hakkmda, Suriye Vilayeti'nin telgrafiıamesi.
YILDIZ 242 0 Kafkasya'da Müslüman olanlarm hicret ederek Adana ve Suriye'ye yerleşmek istedikleri.
YILDIZ 293 0 Suriye'de Çerkeş muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılışı.
YILDIZ 6 0 Rusya'daki koleradan dolayı Dersaadet'te şüpheli bir hastalığa tesadüf edilip edilmediğinin tedkiki ve kolera hususunda umumi mülahazat, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudlarım gösteren liste.
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin yevmi mevcudu.
YILDIZ 6 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudu.
YILDIZ 5 0 Koleranın hüküm sürdüğü bir esnada Rus musevi muhacirlerinin Rusya'dan gelmelerinin meni için gerekli tedbirlerin alınması.
YILDIZ 20 0 Rusya'da Kuran-ı Kerim ayetlerinden bazılarının neşrinin yasaklanması ve Müslümanları Hristiyanlaştırma çabaları.
YILDIZ 7 0 Rusya'dan getirilen koleraya karşı, İstanbul'un giriş-çıkışlan ile liman ve şehirde alman tedbirler.
YILDIZ 7 0 Rusya'da çıkan kolera salgmmm ülkeye sıçramaması için alınacak sıhhi tedbirlere dair komisyon kararı, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Rusya'dan Trabzon'a karadan gelecek yolcular için yapılan karantinaya tayin edilen doktorun maiyyetiyle geldiği ve Rusya'dan Romanya'ya gidenlere de Romanya Hükümeti'nin karantina uyguladığı.
YILDIZ 4 0 Rustov, Aydın, Mekke, İskenderiye, Medine, Napoli, Cidde, İzmir, Basra, İbrail ve Boğazköy'de görülen koleradan dolayı ölenlerin miktarı.
YILDIZ 4 0 Rusya'daki kolera hastalığı dolayısıyla, oradan ülkeye giren gemilerin karantinada bekletilmesi.
YILDIZ Y.A.HUS.164.132 164 132 Ereğli kömür madenleri imtiyazını talep eden Minye'nin teklif ettiği şartların bir komisyonda tetkik edilmekte olduğuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.257.41 257 41 Kastamonu vilayeti dahilinde bulunan Kalaycı köyündeki kömür madeninin imtiyaz sahibi Hacı Ahmed Ragıp'ın, madeni muayyen müddeti zarfında işletemediğinden, ihalesinin feshedildiği.
YILDIZ Y.A.RES.112.5 112 5 Servet ve Malumat gazeteleri sahib-i imtiyazı Tahir Bey namına gelen elektrik makinesinin imrarına dair.
YILDIZ Y.A.RES.136.62 136 62 Beyrut Şehri'nde elektrik imtiyazının Selim Efendi'ye ihalesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI