Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 373
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.A.RES.56.60 56 60 Kastamonu'da Amasra kazasında Mirliva Mehmed Zeki Pasa ile tüccardan bazı zevatın uhdelerinde bulunan kömür madeni imtiyazının feshi hakkında.
YILDIZ Y.A.RES. 94.75 94 75 Erzurum dahilinde zuhur eden petrol ve neft madenleri imtiyazının Ahmed Celaleddin Pasa'ya ihalesine dair.
YILDIZ Y.EE.150.33 150 33 Van Gölü'nde vapur isletilmesi ve Bargiri kazası civarında ki neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verilmesi iradesi hakkında Sadarete tezkire.
YILDIZ Y.EE.53.9 53 3 İzmit sancağı arazisi dahilinde petrol arama ve isletme imtiyazı istihsal edildiği takdirde isim yeri açık bırakılan zata, yüz hisse itibariyle on hissesinin verileceğine dair Mihran Sirinyan mühürlü senet.
YILDIZ Y.EE.94.85 94 85 Ereğli Kömür Madeninde Fransızların büyük gözü olduğu ve imtiyaz talep etmeleri, kendilerinden talep edilen projelerin uygun olmadığı hatta Fransa sefirinin bu konuda tehditte bulunduğu hususunda eski Sadrazam Kamil Paşa'nın yazısı.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
YILDIZ Y.EE.KP.32.3154 32 3154 Zonguldak Limanının inşa ve isletilmesine dair Yanko. Bey'e verilen imtiyazın Ereğli Kömür Medeni'nin Şirket-i Osman i unvanıyla teşekkül eden Fransız şirketine atılması veya devredilmesi hususunda yazışmalar ile satısı halinde sebep olacağı neticeler.
YILDIZ Y.MTV.226.1 226 1 Sadr-ı sabık Halil Rıfat Pasa uhdesinde imtiyazı bulunan petrol ve kömür madeni hakkında Orman ve Meadin Nezaretinin istizahı.
YILDIZ Y.MTV.266.43 266 43 Edirne'nin Derecik kasabası yakınında çıkan zift, petrol ve linyit madenlerinin imtiyazı.
YILDIZ Y.MTV.279.23 279 23 Musul ve Bağdat Petrol madenlerinin isletilmesi imtiyazının Anadolu Demir yolu Kumpanyası'na verilebilmesi için müsaade talebi.
YILDIZ Y.MTV.290.23 290 23 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik istihsali imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi namına verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.290.170 290 170 Manastır civarındaki Drahor Nehri'nden elektrik elde emle imtiyazının Manastır Daire-i Belediyesi'ne verilmesi.
YILDIZ Y.MTV.296.69 296 69 Bağdat ve Musul vilayetleri dahilinde olup imtiyazı Hazine-i Hassa'ya verilen Petrol kaynaklarının mukaveleyle Anadolu Demir yolu Şirketi'nce isletilmesi.
YILDIZ Y.MTV.30.49 30 49 Mudanya ve Mihaliç'te altın ve gümüşten başka ortaya çıkarılan Maltatası, kömür madenlerinin ihalesi hususunda çıkan ihtilaf halledilerek madenleri isletme imtiyazının Atıf Bey ve ortaklarına verildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.4 242 4 Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın, İstanbul'un elektrik imtiyazının kendisine verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.248.106 248 106 Ereğli kömür madenlerinin isletilmesi hususunda yabancılara imtiyaz verilmesinin devletin menfaatına olmayacağının gerekçeleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.69.23 69 23 Bazı zevat-ı muteberandan oluşan anonim şirketin Ereğli Kömür Madeni imtiyazını talep etmesi ve şartları.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.4 25 4 Açma altı tüccarlarından Ragıb Ahmed Behçet, Halil, Necib ve Fuad adlı şahısların Kastamonu dahilinde ortaya çıkan ve metruk halde bulunan kömür madenini isletme imtiyazının kendilerine tevcihi talepleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.8 25 8 Banker M.G. Borssevains'in Musul, Diyarbakır, Basra ve Bağdat arazisinde ortaya çıkan petrol gazının imtiyazının kendisine verilmesi talebi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI