Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 7 10 ORJİNAL KAYIT NO : Zağra-i Atik'te ikamet eden Çerkes emirlerinden Safer Bey'in hiçbir yere gitmemesi, Çerkesler'le ve başkalarıyla haberleştirilmemesi.
HARİCİYE NEZARETİ 5 63 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkes emirlerinden Jajoğlu Ali'nin firar ettiğine dair ihbarlar geldiği ve sebebinin ne olduğunun bildirilmesi gerektiği.
HARİCİYE NEZARETİ 2 54 ORJİNAL KAYIT NO : Edirne'de ikamet eden Safer Bey'in başka mahallere gidemiyeceği.
HARİCİYE NEZARETİ 1 2 ORJİNAL KAYIT NO : Osman Bey'in Rusya imparatoru tarafından Trabzon'daki konsolos aracılığı ile kendisine verilen hediyenin Çerkes memleketine gidip gelenler hakkındaki kontrolden dolayı olup başka bir sebebi bulunmadığı, hediye edilen kutunun da gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 76 79 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkez Hacı Ali Bey'in Rumeli Ordu-yı Hümayunu'nda istihdam edilip tayinatının emsali gibi verilmesi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 100 36 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistanlı Hafize Hanım'm kızlarını ve cariyesini satmaya kalkan müteveffa Hüseyin Paşa'nın zevcesi Fatma Hatunun men edilerek durumun bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 99 41 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan zadeganından Dersaadet'e azimet edeceklere ruhsat verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 93 ORJİNAL KAYIT NO : Gürcistan'dan esaret suretiyle hiçbir şahsın çıkarılmaması ve Çerkezistan ahalisinin dahi evlat ve akrabalarını satmaktan men edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 45 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkez, Abaza ve havalisindeki esirlerden yalnız hürriyeti sabit olanlara mürur tezkeresi verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 91 35 ORJİNAL KAYIT NO : Ordu merkezine ulaşıldığı haberinin alındığı ve girişilen teşebbüsattan memnunluk duyulduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 87 58 ORJİNAL KAYIT NO : Bomonde ve tebeasının Sevahil-i Çerakisiye götürmelerinde beis olmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 84 40 ORJİNAL KAYIT NO : Cezayir-i Garb ahalisinden olub cihat niyetiyle gelen Şeyh Mehmed Ebu Maze'nin Şeyh Şemuelin bulunduğu mahalle ve Çerkezistan tarafına gönderilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 84 31 ORJİNAL KAYIT NO : Cezayir-i Garb ahalisinden olup gaza ve cihad ilanını müteakip Dersaadet'e gelen Şeyh Muhammed Maze Çerkezistan'a gideceğinden kendisine atiye verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 82 67 ORJİNAL KAYIT NO : Sohum ve havalisi ahalisinin Devlet-i Aliyye'ye tabi olmaya meyletmeleri vs. hususlardan Padişah'ınçok memnun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 82 29 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan'a gidecek olan Hüdavendigar Valiliği hademesinden Rüstem Ağa'ya barut verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 82 25 ORJİNAL KAYIT NO : Dağıstan muhacirlerinden Hacı Ali Efendi'ye işlerinde kolaylık gösterilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 81 28 ORJİNAL KAYIT NO : Luid Kumpanyasının İstarpom adlı gemisinde tayfalar tarafmdan yaralanan Çerkez Ömerle ilgili Avusturya Sefaretinden gelen cevabm tercümesinin gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 76 80 ORJİNAL KAYIT NO : Dağıstan muhacirlerinden Nakşibendiye Meşayihinden Mehmed Efendi'nin Hicaz'a dönebilmesi için yol harçlığı verilmesi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 71 100 ORJİNAL KAYIT NO : Ticaretle iştigal etmek üzere Dersaadet'e gelip giden Çerkezlerin Trabzon'dan memleketlerine gitmelerinde kendilerine engel olunması.
HARİCİYE NEZARETİ 70 87 ORJİNAL KAYIT NO : 1-Muharebe esnasında erkan-ı harbin önemine binaen vazifesiyle ilgili eksik malzemenin temin edilmesi. 2-Erkan-ı harp teşkiliyle görevli şahsın Abdi Paşa'ya yapacağı nasihatların daha tesirli olması için göreviyle ilgili bir Ferman-ı Ali gönderilmesinin faydalı olacağı. 3-Arazi keşfi için daha önce Rus zabitlerinin yaptığı ve bir nüshası Fransa Umur-ı Harbiye Nezareti'nde bulunan haritanın temin edilmesinin yararlı olacağı vs.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI