Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 455
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 97 0 Faş muhafızı iken vefat eden kocası Mehmed Paşa'dan kendisine müntakil mal ve hayvanata Palo Süleyman vesaire tarafından vaki olan gasb ve müdahalenin men'iyle hakkının ihkakı istirhamına dair Ayşe imzalı arzuhal, g.tt
CEVDET 97 0 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nm maktul Ahmed Paşa zimmetindeki matlubatmm maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı, g.tt
CEVDET 89 0 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
CEVDET 83 0 Babaları Boz oğlu Mustafa Paşa'nm kölelerinden iken Bursa'da vefat eden Hazine-i Hümayun Kethüdası Çerkeş AH Ağa'nm mirasının şer'le kendilerine taksimi ricasına dair Bozokluzadelerden Hüseyin ve saire tarafmdan istida, a.g.y.tt
CEVDET 23 0 Soğucak Kalesine mükemmel kapı halkı ve yeterli muhafız tayini.
CEVDET 22 0 Faş Kalesi Muhafızı Ali Paşa'nm yerine Gümüşhane sakinlerinden İbrahim Paşazade Mehmed Bey'in tayin olunduğu, g.tt
CEVDET 22 0 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
CEVDET 20 0 Sohum Kalesi'nin tamiratına muktezi levazım-ı inşaiyenin sürat-i tedarikinin mahall-i niyabetiyle muhafızlığına ve bina eminine emri.
CEVDET 18 0 Anapa Kalesi ve Camii'nin tamiri.
CEVDET 14 0 Rus seferine karşı orduya ittihak için müteaddid yerlere tamim yazıldığı.
CEVDET 11 0 Faş Kalesi etrafında hendek yapmanm mümkün olamadığı.
CEVDET 11 0 Anapa Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi'nin maaşı.
CEVDET 9 0 Faş Kalesi'nden Sohum Kalesi'ne gitmek ve gelmek için müceddeden menzil vaz'ı.
CEVDET 8 0 Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'ya safer maaşınm Zecriye Sandığı'ndan verilmesi.
CEVDET 7 0 Anapa Kalesi bina emini kalenin inşası için bir rapor gönderip, Sinob'dan ve saireden eşya ve eşhasın süratle gönderilmesini istemesi üzerine ferman sudur ettiği.
CEVDET 6 0 Faş Kalesine mühimmatı harbiye gönderildiği
CEVDET 6 0 Faş kalesinde yerli neferatın mevacibi verilirken neferat mahlülüde isteyerek zabitleri incittiğinden, kethüdalarının fazla mutalibenin meni için muhafız ve kadısına hitaben fermanı şerif talebi.a.g.y.tt
CEVDET 2 0 Faş Kalesi'ne bir top menzili boğazda iki tabya inşası hakkmda vakî olan emri Trabzon Niyabeti'nin tebliğ ettiği.
CEVDET 2 0 Faş Kalesi Yeniçeri Ağası Kör Hasan Ağazade Eyüp Ağa'nm kale muhafızlığı kendisine verilirse teberruan yaptıracağını bildirmesi üzerine gönderilen mühendislerin işin doğrusu ne olduğuna dair ifadeleri, a.g.y.tt
CEVDET 1 0 Anapa, İsakçı, Silistre ve Semendire Kaleleri'ne gönderilen mühimmatın sefinelere nalili için at kayıkları tayin etmesinin Mavnacılar Kethüdası'na emri. a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI